Förslag till resolution - B6-0580/2008Förslag till resolution
B6-0580/2008

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

10.10.2008

till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0479/2008
i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
från Miroslav Ouzký och Caroline Jackson
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
om översynen av rekommendation 2001/331/EG om införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna

Förfarande : 2008/2647(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B6-0580/2008
Ingivna texter :
B6-0580/2008
Antagna texter :

B6‑0580/2008

Europaparlamentets resolution om översynen av rekommendation 2001/331/EG om införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 4 april 2001 om införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna (2001/331/EG),

–  med beaktande av meddelande KOM(2007)0707 från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om översynen av rekommendation 2001/331/EG om införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna,

–  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen.

A.  Europaparlamentet och rådet antog år 2001 rekommendation 2001/331/EG med icke bindande kriterier för planering, genomförande, uppföljning av och rapportering om miljötillsyn efter att ha erkänt att det råder stora skillnader mellan medlemsstaternas tillsynssystem.

B.  Syftet med rekommendationen var att stärka överensstämmelsen med gemenskapens miljölagstiftning och bidra till att denna genomförs och tillämpas mer konsekvent i alla medlemsstater.

C.  I meddelande KOM(2007)0707 fastställs kommissionens synpunkter vad avser en vidare utveckling av rekommendationen, bland annat baserat på de rapporter som medlemsstaterna har lämnat om sitt genomförande av rekommendationen.

D.  I meddelandet noterades att de uppgifter som medlemsstaterna lämnade om hur de genomförde rekommendationen var ”ofullständiga eller svåra att jämföra”.

E.  I de uppgifter som medlemsstaterna lämnade framgick att ”det endast [är] ett fåtal som har uppnått fullständigt genomförande” och att ”miljötillsynen fortfarande sker på mycket olika sätt inom gemenskapen”.

F.  Enligt kommissionen beror denna situation med ofullständigt genomförande delvis på att medlemsstaterna tolkat rekommendationens definitioner och kriterier samt rapporteringskraven på olika sätt.

G.  Kommissionen erkänner att rekommendationens tillämpningsområde är otillräckligt eftersom det inte inkluderar många viktiga verksamheter som Natura 2000, kontroll av olagliga avfallstransporter, registrering och godkännande av kemikalier (Reach), begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i produkter (t.ex. RoHS-direktivet), handel med utrotningshotade arter samt verksamhet knuten till genetiskt modifierade organismer och producentansvarssystem.

1.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över kommissionens slutsats att ett fullständigt genomförande av gemenskapens miljölagstiftning inte kan garanteras, eftersom detta inte bara leder till fortsatt skada på miljön utan också till konkurrenssnedvridning.

2.  Europaparlamentet betonar att ett riktigt och enhetligt genomdrivande av miljölagstiftningen är av grundläggande betydelse och skulle detta inte ske, blir följden att allmänhetens förväntningar inte uppfylls och gemenskapens rykte som en effektiv beskyddare av miljön undermineras.

3.  Europaparlamentet motsätter sig kommissionens avsikt att hantera problemet enbart genom en icke bindande rekommendation och genom att det införs särskilda rättsligt bindande tillsynskrav i de sektorsanknutna rättsakterna.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i stället före utgången av 2009 lägga fram ett förslag till ett direktiv om miljötillsyn där definitionerna och kriterierna klarläggs och tillämpningsområdet utökas.

5.  Europaparlamentet anser det mycket viktigt att Europeiska unionens nätverk för genomförande och upprätthållande av miljölagstiftning (Impel) stärks och uppmanar kommissionen att före utgången av 2009 rapportera om hur detta kan ske, inbegripet inrättandet av en miljötillsynsstyrka inom gemenskapen.

6.  Europaparlamentet förordar ett större fokus på stöd till informations- och utbildningsverksamhet om miljöskydd, där det exakta innehållet bestäms på lokal, regional eller nationell nivå med utgångspunkt från de förekommande behoven och problemen i de aktuella områdena.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.