Предложение за резолюция - B6-0581/2008Предложение за резолюция
B6-0581/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

11.11.2008

внесено вследствие на декларации на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Marinus Wiersma, Michael Cashman, Stephen Hughes, Anna Hedh и Anne Van Lancker,
от името на групата PSE
относно ХИВ/СПИН: ранна диагноза и ранно лечение

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B6-0581/2008

Процедура : 2008/2667(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0581/2008
Внесени текстове :
B6-0581/2008
Приети текстове :

B6‑0581

Резолюция на Европейския парламент за ХИВ/СПИН: ранна диагноза и ранно лечение

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 24 април 2007 г. относно борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006-2009 г.[1],

  като взе предвид Бременската декларация от 13 март 2007 г. на тема „Отговорност и партньорство — заедно срещу ХИВ/СПИН“,

  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2006 г. относно „ХИВ/СПИН: време за действие“[2],

  като взе предвид своята резолюция от 30 ноември 2006 г. относно СПИН[3],

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 6 юни 2005 г. относно борбата с ХИВ/СПИН,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно „Борбата срещу ХИВ/СПИН в рамките на Европейския съюз и в съседните страни, 2006-2009 г.“[4],

–   като взе предвид Дъблинската декларация относно партньорството с оглед на борбата с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия, приета на конференцията на министерско равнище на тема „Преодоляване на пречките — партньорство с оглед на борбата с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия“, проведена на 23 и 24 февруари 2004 г. в рамките на ирландското председателство на ЕС,

–   като взе предвид доклада на Програмата на ООН за борба с ХИВ/СПИН и на СЗО, озаглавен „Напредък в изпълнението на Дъблинската декларация относно партньорството с оглед на борбата с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия“, от 2008 г.,

–   като взе предвид Вилнюската декларация относно мерките за активизиране на действията в отговор на разпространението на ХИВ/СПИН в Европейския съюз и в съседните страни, приета от министри и представители на правителствата от Европейския съюз и от съседните страни на конференцията на тема „Европа и ХИВ/СПИН - нови предизвикателства, нови възможности“, проведена във Вилнюс, Литва, на 16 и 17 септември 2004 г.,

–   като взе предвид програмата на СЗО от 2006 г. относно ХИВ/СПИН „За осигуряване на всеобщ достъп до 2010 г.“,

–   като взе предвид проучването на Евробарометър от февруари 2006 г. относно профилактиката на СПИН,

–   като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че в доклада на Центъра за епидемиологично наблюдение на СПИН (EuroHIV) от края на 2006 г. се посочва, че през периода 1999-2006 г. в Европейския съюз 269 152 души са били заразени с ХИВ, а в европейския регион (съгласно категоризацията на Световната здравна организация (СЗО)) новите случаи на заразени с ХИВ са 806 258,

Б.  като има предвид, че в Европейския съюз 11% от всички нови случаи на заразяване с ХИВ засягат млади хора под 25-годишна възраст, по данни на доклада на EuroHIV от края на 2006 г.,

В.  като има предвид, че в докладите на Центъра за епидемиологично наблюдение на СПИН и на Програмата на ООН за борба с ХИВ/СПИН се потвърждава, че броят на новите случаи на заразяване с ХИВ продължава да нараства с обезпокоителни темпове както в рамките на Европейския съюз, така и в съседните страни, и че в някои държави предполагаемият брой на заразените с ХИВ надвишава почти трикратно официално оповестената цифра,

Г.  като има предвид, че въпреки нарасналия брой на случаите на заразяване с ХИВ, устойчивото намаляване на броя на случаите на СПИН, диагностицирани през последните години, продължи през 2006 г., като през 2006 г. в ЕС диагностицираните случаи бяха с 40% по-малко в сравнение с 1999 г., съгласно доклада на EuroHIV от края на 2006 г.,

Д.  като има предвид, че голяма част от случаите на заразяване с ХИВ не се диагностицират; като има предвид, че много хора не знаят, дали са заразени или не, и е вероятно да открият това едва когато развият болести, свързани с ХИВ/СПИН,

Е.  като има предвид, че инфекциозността на ХИВ нараства значително при наличието на други болести, предавани по полов път (например гонорея, хламидии, херпес и сифилис),

Ж.  като има предвид, че епидемията сред лицата, употребяващи венозно наркотици, е една от причините за бързото разпространение на заразяването с ХИВ в множество източноевропейски държави,

З.  като има предвид, че ХИВ/СПИН е заразна болест и следователно съществува опасност от заразяване от заразени лица, които не са диагностицирани,

И.  като има предвид, че в заключенията на Програмата на ООН за борба с ХИВ/СПИН и СЗО (Европа) във връзка с измерването на „Напредъка в изпълнението на Дъблинската декларация относно партньорството с оглед на борбата с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия” се посочва, че от 53-те държави в европейския регион само малка част са възприели съвместим с ангажиментите на Дъблинската декларация подход по отношение на стигматизирането, дискриминацията и правата на човека,

Й.  като има предвид, че цялостната защита на правата на човека е от основно значение за всеки аспект на борбата срещу ХИВ,

К.  като има предвид, че трансграничното сътрудничество е от изключително значение за справяне с епидемията,

Л.  като има предвид, че в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания се посочва ясно, че пречките, които пречат на хората с увреждания да участват равностойно в обществото, могат да бъдат свързани както с нагласата на хората, така и с околната среда,

1.  призовава Съвета и Комисията да разработят стратегия по отношение на ХИВ с цел:

  • насърчаване на ранно диагностициране и намаляване на трудностите при провеждане на тестове;
  • гарантиране на лечение в ранен стадий на болестта и оповестяване на ползите от лечението в по-ранен стадий;

2.  призовава Комисията да гарантира надежден мониторинг и надзор от страна на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, включително по-точни оценки (размер, характеристики) на недиагностицираната част от населението;

3.  призовава Комисията да задели политически, финансови и човешки ресурси за подпомагане на изпълнението на подобна стратегия;

4.  призовава Съвета да възложи на Комисията изготвянето на препоръки на Съвета относно осъществяването на основаващи се върху научни доказателства прегледи и насоки за лечение във всяка държава-членка;

5.  призовава Съвета да възложи на Комисията да гарантира, че бъдещият мониторинг на напредъка в борбата срещу ХИВ/СПИН в Европа и в съседните държави следва да включва показатели, които отразяват пряко и измерват свързаните с правата на човека въпроси по отношение на ХИВ/СПИН;

6.  призовава Съвета и Комисията да гарантират, че дискриминацията спрямо лица, страдащи от ХИВ/СПИН, се поставя извън закона във всички държави-членки;

7.  призовава държавите-членки да повишат информационните и образователни кампании относно профилактиката, тестването и лечението на ХИВ/СПИН;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на държавите-членки, на Генералния секретар на ООН, на Програмата на ООН за борба с ХИВ/СПИН, на Световната здравна организация и на правителствата на държавите-членки.