Πρόταση ψηφίσματος - B6-0581/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0581/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

11.11.2008

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
των βουλευτών: Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Marinus Wiersma, Michael Cashman, Stephen Hughes, Anna Hedh και Anne Van Lancker
εξ ονόματος της Ομάδας PSE
σχετικά με την πρώιμη διάγνωση και πρώιμη θεραπευτική αγωγή του HIV/AIDS

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0581/2008

Διαδικασία : 2008/2667(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0581/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0581/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0581/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρώιμη διάγνωση και πρώιμη θεραπευτική αγωγή του HIV/AIDS

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 24ης Απριλίου 2007, σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες, 2006-2009[1],

–  έχοντας υπόψη την Δήλωση της Βρέμης, της 13ης Μαρτίου 2007, με θέμα Ευθύνη και Συνεργασία - Ενωμένοι εναντίον του HIV/AIDS,

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2006, με θέμα HIV/AIDS - Ώρα για δράση[2],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 30ής Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το AIDS[3],

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2005, σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009[4],

–  έχοντας υπόψη τη «Δήλωση του Δουβλίνου» σχετικά με την εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία, που εγκρίθηκε κατά την υπουργική διάσκεψη με θέμα «Καταρρίπτοντας τα εμπόδια - Εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία», που πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Φεβρουαρίου 2004 στο πλαίσιο της ιρλανδικής Προεδρίας της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση του AIDS (UNAIDS) και του περιφερειακού γραφείου για την Ευρώπη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (WHO Europe) με θέμα την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση της Δήλωσης του Δουβλίνου σχετικά με την εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία, του 2008,

–  έχοντας υπόψη τη «δήλωση του Βίλνιους» σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης της αντιμετώπισης του HIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες η οποία εγκρίθηκε από υπουργούς και εκπροσώπους κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών χωρών κατά τη διάσκεψη «Ευρώπη και HIV/AIDS - Νέες προκλήσεις, Νέες Ευκαιρίες» που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις 16-17 Σεπτεμβρίου 2004,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα του 2006 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας σχετικά με το HIV/AIDS «Προς την καθολική πρόσβαση έως το 2010»,

έχοντας υπόψη το ευρωβαρόμετρο του Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την πρόληψη του AIDS,

–  έχοντας υπόψη την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκθεση του EuroHIV για το δεύτερο εξάμηνο του 2006, 269 152 άτομα μολύνθηκαν από τον ιό HIV στην Ευρωπαϊκή Ένωση το διάστημα 1999-2006 και 806 258 άτομα μολύνθηκαν από τον ίδιο ιό στην ευρωπαϊκή περιφέρεια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ),

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 11% περίπου όλων των νέων μολύνσεων από τον HIV αφορούν νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών σύμφωνα με την έκθεση του EuroHIV για το δεύτερο εξάμηνο του 2006,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις του EuroHIV και του UNAIDS επιβεβαιώνουν ότι ο αριθμός των νέων μολύνσεων από τον HIV εξακολουθεί να αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και στις γειτονικές χώρες, και ότι σε ορισμένες χώρες ο πραγματικός αριθμός των ατόμων που έχουν μολυνθεί από τον HIV εκτιμάται ότι είναι σχεδόν τριπλάσιος του επισήμου αριθμού,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τον αυξημένο αριθμό μολύνσεων από τον ιό HIV, η σταθερή μείωση του αριθμού των διαγνωσμένων κρουσμάτων AIDS τα τελευταία χρόνια συνεχίσθηκε το 2006, με μείωση κατά 40% του ποσοστού των διαγνωσμένων κρουσμάτων στην ΕΕ το 2006 σε σχέση με το 1999, σύμφωνα με την έκθεση του EuroHIV για το δεύτερο εξάμηνο του 2006,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο ποσοστό των μολύνσεων από τον ιό HIV παραμένουν αδιάγνωστες, και ότι πολλά άτομα δεν γνωρίζουν αν έχουν μολυνθεί ή όχι και τείνουν να το ανακαλύπτουν μόνο όταν νοσήσουν από ασθένειες που συνδέονται με το HIV/AIDS,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιθανότητες μετάδοσης του HIV αυξάνονται σημαντικά εάν υπάρχουν άλλες σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες (όπως γονόρροια, χλαμύδια, έρπις και σύφιλη,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδημία στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών είναι μία από τις αιτίες για τη ραγδαία εξάπλωση της μόλυνσης από τον HIV σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το HIV/AIDS είναι μεταδοτική ασθένεια και υφίσταται συνεπώς ο κίνδυνος μόλυνσης από μη διαγνωσμένα οροθετικά άτομα,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης UNAIDS-WHO Europe για την πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση της Δήλωσης του Δουβλίνου σχετικά με την εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και την κεντρική Ασία, είναι λίγες οι χώρες μεταξύ των 53 χωρών της ευρύτερης περιοχής της Ευρώπης που έχουν υιοθετήσει μια προσέγγιση στο στίγμα, στις διακρίσεις και στα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία συνάδει με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν βάσει της Δήλωσης του Δουβλίνου,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόλυτη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να συνιστά ουσιώδη παράμετρο σε κάθε πτυχή της αντιμετώπισης του HIV,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασυνοριακή συνεργασία είναι κρίσιμης σημασίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιδημία,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία καθιστά σαφές ότι τα εμπόδια που φράζουν την συμμετοχή στην κοινωνία επί ίσης βάσης των ατόμων με αναπηρία πηγάζουν τόσο από τις αντιλήψεις όσο και από το περιβάλλον,

1.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατυπώσουν στρατηγική πρόταση για το HIV η οποία θα:

  • -προαγάγει την πρώιμη διάγνωση και θα επιδιώκει να υπερβαίνει οποιαδήποτε εμπόδια στην διενέργεια εξετάσεων,
  • -θα διασφαλίζει την πρώιμη αγωγή και θα διαφημίζει τα οφέλη της πρώιμης αγωγής·

2.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την διεξαγωγή αποτελεσματικού ελέγχου και επιτήρησης εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Έλεγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ), συμπεριλαμβανομένων επακριβέστερων εκτιμήσεων (όγκος, χαρακτηριστικά κλπ) ως προς τον μη διαγνωσμένο πληθυσμό·

3.  καλεί την Επιτροπή να δεσμεύσει και να αξιοποιήσει εκείνους τους πολιτικούς, δημοσιονομικούς και ανθρώπινους πόρους που θα επιτρέψουν την εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής·

4.  καλεί το Συμβούλιο να αναθέσει στην Επιτροπή την εκπόνηση συστάσεων του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή κατευθυντηρίων γραμμών περί τεκμηριωμένων εξετάσεων και θεραπευτικής αγωγής σε όλα τα κράτη μέλη·

5.  καλεί το Συμβούλιο να αναθέσει στην Επιτροπή την ευθύνη ενσωμάτωσης στην μελλοντική παρακολούθηση της προόδου ως προς την αντιμετώπιση του HIV/AIDS στην Ευρώπη και στις όμορες χώρες ειδικών δεικτών συσχετισμού και αξιολόγησης παραμέτρων που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με το HIV/AIDS·

6.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε διάκριση εναντίον ατόμων που ζουν με τον ιό του HIV/AIDS θα τεθεί ουσιαστικά εκτός νόμου σε όλα τα κράτη μέλη·

7.  καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις εκστρατείες ενημέρωσης και διαφώτισης σχετικά με την πρόληψη, τις εξετάσεις και την αγωγή του HIV/AIDS·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το UNAIDS και την ΠΟΥ.