Procedūra : 2008/2667(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0581/2008

Pateikti tekstai :

B6-0581/2008

Debatai :

PV 19/11/2008 - 18
CRE 19/11/2008 - 18

Balsavimas :

PV 20/11/2008 - 6.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0566

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 116kWORD 54k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0581/2008
11.11.2008
PE413.408
 
B6‑0581/2008
siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Marinus Wiersma, Michael Cashman, Stephen Hughes, Anna Hedh ir Anne Van Lancker
PSE frakcijos vardu
„ŽIV/AIDS. Ankstyvoji diagnostika ir priežiūra“

Europos Parlamento rezoliucija „ŽIV/AIDS. Ankstyvoji diagnostika ir priežiūra“  
B6‑0581/2008

Europos Parlamentas,

  atsižvelgdamas į savo 2007 m. balandžio 24 d. rezoliuciją dėl kovos su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2006–2009 m.(1),

  atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 13 d. Brėmeno deklaraciją „Atsakomybė ir partnerystė – vieningai prieš ŽIV/AIDS“,

  atsižvelgdamas į savo 2006 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl „ŽIV/AIDS metas veikti“(2),

  atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio 30 d. rezoliuciją dėl AIDS(3),

–   atsižvelgdamas į Tarybos 2005 m. birželio 6 d. išvadas dėl kovos su ŽIV/AIDS,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui dėl kovos su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2006–2009 m.(4),

–   atsižvelgdamas į Dublino deklaraciją dėl partnerystės kovojant su ŽIV/AIDS Europoje ir Centrinėje Azijoje, kuri buvo patvirtinta per Airijos pirminkavimo ES laikotarpiu 2004 m. vasario 24 d. vykusią ministrų konferenciją tema „Pašalinant užtvaras. – partnerystė kovojant su ŽIV/AIDS Europoje ir Centrinėje Azijoje“,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. JTAIDS ir PSO regioninio biuro Europoje ataskaitą „Pažanga įgyvendinant Dublino deklaraciją dėl partnerystės kovojant su ŽIV/AIDS Europoje ir Centrinėje Azijoje“,

–   atsižvelgdamas į Vilniaus deklaraciją dėl priemonių kovoti su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse, kurią patvirtino ES šalių bei kaimyninių valstybių ministrai ir vyriausybių atstovai konferencijoje „Europa ir ŽIV/AIDS – nauji iššūkiai, naujos galimybės“, kuri vyko 2004 m. rugsėjo 16-17 d. Vilniuje, Lietuvoje,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. PSO ŽIV/AIDS programą „Siekiant visuotinės prieigos iki 2010 m.“,

–   atsižvelgdamas į Eurobarometro 2006 m. vasario mėn. duomenis dėl AIDS prevencijos,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų konvenciją dėl neįgaliųjų asmenų teisių apsaugos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.   kadangi Europos AIDS epidemiologinės stebėsenos centro (EuroŽIV) 2006 m. pabaigos ataskaitos duomenimis 1999–2006 m. laikotarpiu Europos Sąjungoje užregistruota 269 152 naujų ŽIV atvejų, o PSO regioninis biuras Europoje užregistravo 806 258 naujus ŽIV atvejus,

B.  kadangi EuroŽIV metų pabaigos ataskaitoje teigiama, kad Europos Sąjungoje 11 % naujai užsikėtusių asmenų buvo jaunimas, neturintys 25 metų,

C.  kadangi EuroŽIV ir JTAIDS ataskaitose patvirtinama, kad Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse naujai užsikėtusiųjų ŽIV skaičius grėsmingai auga, o kai kuriose šalyse apytikris skaičius ŽIV užsikėtusių asmenų beveik tris kartus viršija oficialiai paskelbtą skaičių,

D.   kadangi nepaisant didėjančio ŽIV atvejų skaičiaus, pastaraisiais metais nuolat mažėjantis diagnozuotų AIDS susirgimų skaičius stabiliai mažėjo ir 2006 m., ir remiantis EuroŽIV metų pabaigos ataskaitos duomenimis 2006 m. diagnozuotų AIDS susirgimų skaičius 40 % mažesnis negu 1999 m.

E.  kadangi nemaža dalis ŽIV atvejų lieka nediagnozuota; kadangi daug asmenų nežino, ar jie yra užsikrėtę ir, atrodo, kad tai sužinos tik susirgę su ŽIV/AIDS susijusioms ligomis,

F.  kadangi galimybė užsikrėsti ŽIV smarkiai didėja kartu su kitomis lytiniu būdu perduodamomis ligomis (pvz., gonorėja, chlamidijomis, dedervine ir sifiliu),

G.  kadangi pastebima intraveninių narkotikų vartotojų epidemija yra viena iš greito ŽIV plitimo tarp Rytų Europos šalyse priežasčių,

H.  kadangi ŽIV/AIDS yra užkrečiama liga, taigi rizikuojama užsikrėsti nuo infekuoto asmens, kuriam liga nediagnozuota,

I.  kadangi, remiantis JTAIDS ir PSO regioninio biuro Europoje išvadomis, pateiktomis įvertinus ataskaitą „Pažanga įgyvendinant Dublino deklaracijos dėl bendradarbiavimo kovojant su ŽIV / AIDS Europoje ir Centrinėje Azijoje nuostatas“, tik kelios iš Europos regionui priklausančių 53 šalių patvirtino kovos su užsikrėtusiųjų stigmatizavimu ir diskriminacija bei jų žmogaus teisių gynimo strategiją, kaip ir numatyta pagal įsipareigojimus, kuriuos šios šalys prisiėmė pagal Dublino deklaraciją,

J.  kadangi visapusiška žmogaus teisių apsauga labai svarbi visais kovos su ŽIV plitimu veiksmų aspektais,

K.  kadangi, siekiant spręsti su šia epidemija susijusias problemas, gyvybiškai svarbu skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą,

L.  kadangi JT konvencijoje dėl neįgalių asmenų teisių aiškiai pabrėžiama, kad kliūtys, su kuriomis neįgalieji susiduria norėdami lygiomis teisėmis dalyvauti visuomenės gyvenime, gali būti susijusios ir su neigiamu požiūriu, ir su aplinka,

1.  ragina Tarybą ir Komisiją parengti kovos su ŽIV plitimu strategiją siekiant:

   skatinti ankstyvąją diagnostiką ir mažinti kliūtis, su kuriomis susiduria pasitikrinti pageidaujantys asmenys,
   užtikrinti ankstyvą priežiūrą ir informuoti apie ankstyvos priežiūros naudą;

2.  ragina Komisiją užtikrinti, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras atliktų tikslią nepatikrintų gyventojų stebėseną ir priežiūrą, įskaitant tikslesnį šios grupės įvertinimą (dydį, ypatumus ir t. t.);

3.  ragina Komisiją numatyti pakankamai politinių, finansinių ir žmogiškųjų išteklių šiai strategijai įgyvendinti ir remti;

4.  ragina Tarybą pavesti Komisijai parengti Tarybos rekomendacijas, susijusias su faktais grindžiamų testavimo ir gydymo gairių įgyvendinimu kiekvienoje valstybėje narėje;

5.  ragina Tarybą užtikrinti, kad Komisija, ateityje stebėdama kovos su ŽIV / AIDS plitimu pažangą Europoje ir kaimyninėse šalyse, remtųsi rodikliais, skirtais su ŽIV / AIDS atvejais susijusioms problemoms tiesiogiai spręsti ir joms vertinti;

6.  ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad pasitelkus teisines priemones visose valstybėse narėse būtų veiksmingai kovojama su ŽIV/AIDS sergančių asmenų diskriminacija;

7.  ragina valstybes nares rengti informavimo ir švietimo ŽIV / AIDS prevencijos, nustatymo ir gydymo klausimais kampanijas;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, JT Generaliniam Sekretoriui, JTAIDS, pasaulio sveikatos organizacijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) Priimti tekstai, , P6_TA(2007)0137.
(2) Priimti tekstai, , P6_TA(2006)0321.
(3) Priimti tekstai, , P6_TA(2006)0526.
(4) COM(2005)0654.

Teisinė informacija - Privatumo politika