Predlog resolucije - B6-0581/2008Predlog resolucije
B6-0581/2008

OSNUTEK PREDLOGA RESOLUCIJE

11.11.2008

k izjavi Evropskega sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagajo Zita Gurmai, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Marinus Wiersma, Michael Cashman, Stephen Hughes, Anna Hedh in Anne Van Lancker
v imenu skupine PSE
o virusu HIV/aidsu: zgodnje odkrivanje in zdravljenje

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0581/2008

Postopek : 2008/2667(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0581/2008
Predložena besedila :
B6-0581/2008
Sprejeta besedila :

B6‑0581/2008

Resolucija Evropskega parlamenta o virusu HIV/aidsu: zgodnje odkrivanje in zdravljenje

Evropski parlament,

ob  upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2007 o boju proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah za obdobje 2006–2009[1];

–   ob upoštevanju bremenske deklaracije z dne 13. marca 2007 z naslovom Odgovornost in partnerstvo – skupaj proti virusu HIV/aidsu,

  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2006 z naslovom "HIV/AIDS: čas za ukrepanje"[2],

  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. novembra 2006 o aidsu[3],

–   ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 6. junija 2005 o boju proti virusu HIV/aidsu,

–   ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o boju proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah za obdobje 2006–2009[4],

–   ob upoštevanju Dublinske deklaracije o partnerstvu za boj proti okužbam z virusom HIV/aidsom v Evropi in Srednji Aziji, ki jo je sprejela ministrska konferenca z naslovom "Premostimo ovire – partnerstvo za boj proti virusu HIV/aidsu v Evropi in Srednji Aziji", ki je potekala v okviru irskega predsedovanja EU 23. in 24. februarja 2004,

–   ob upoštevanju poročila UNAIDS/WHO za Evropo za leto 2008 z naslovom Napredek pri izvajanju Dublinske deklaracije o partnerstvu za boj proti virusu HIV/aidsu v Evropi in Srednji Aziji,

–   ob upoštevanju Vilenske deklaracije o ukrepih za močnejši odziv na virus HIV/aids v Evropski uniji in sosednjih državah, ki so jo sprejeli ministri in predstavniki vlad Evropske unije in sosednjih držav na konferenci "Evropa in virus HIV/aids – novi izzivi, nove priložnosti" v Vilni v Litvi dne 16. in 17. septembra 2004,

–   ob upoštevanju programa Svetovne zdravstvene organizacije glede virusa HIV/aidsa "Splošna dostopnost do leta 2010" iz leta 2006,

–   ob upoštevanju raziskave Evrobarometer o preprečevanju aidsa februarja 2006,

–   ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov,

–  ob upoštevanju člena 103(2) poslovnika,

A.   ker letno poročilo EuroHIV za leto 2006 navaja, da se je v obdobju med letoma 1999 in 2006 v Evropski uniji 269 152 ljudi na novo okužilo z virusom HIV ter da je v evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije na novo okuženih 806 258 ljudi,

B.  ker je, kot navaja letno poročilo EuroHIV za leto 2006, 11 % novih okužb z virusom HIV v Evropski uniji ugotovljenih pri mladih, mlajših od 25 let,

C.  ker poročili EuroHIV in Agencije Združenih narodov za boj proti aidsu (UNAIDS) potrjujeta, da število novih okužb z virusom HIV še vedno zaskrbljujoče hitro narašča tako v Evropski uniji kot tudi v sosednjih državah in da je v nekaterih državah ocenjeno število ljudi, okuženih z virusom HIV, skoraj trikrat višje od uradnih številk,

D.   ker se je, kot navaja letno poročilo EuroHIV za leto 2006, v letu 2006 kljub povečanemu številu okužb z virusom HIV nadaljevalo stalno upadanje števila ugotovljenih primerov aidsa iz zadnjih let, in sicer je bilo leta 2006 40 % manj odkritih primerov kot leta 1999,

E.  ker velik delež okužb z virusom HIV ostaja neodkrit; ker veliko ljudi ne ve, da so okuženi, in to navadno odkrijejo šele, ko zbolijo za boleznijo, povezano z virusom HIV/aidsom,

F.  ker se nevarnost okužbe z virusom HIV ob prisotnosti drugih spolno prenosljivih bolezni (kot so gonoreja, klamidija, herpes in sifilis) bistveno poveča,

G.  ker je epidemija med intravenoznimi uživalci drog eden od razlogov za hitro širjenje okužb z virusom HIV v številnih državah vzhodne Evrope,

H.  ker je virus HIV/aids nalezljiva bolezen ter zato obstaja nevarnost okužbe prek neodkritih okuženih oseb,

I.  ker je glede na ugotovitve Agencije Združenih narodov za boj proti aidsu in Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo, ki merita napredek pri izvajanju Dublinske deklaracije o partnerstvu za boj proti okužbam z virusom HIV/aidsom v Evropi in Srednji Aziji, le nekaj od 53 držav v evropski regiji sprejelo pristop do stigmatizacije, diskriminacije in človekovih pravic, ki je skladen z njihovimi obvezami po Dublinski deklaraciji,

J.  ker je varstvo človekovih pravic v celoti bistveno za vse vidike odziva na virus HIV,

K.  ker je za spoprijemanje z epidemijo nujno potrebno čezmejno sodelovanje,

L.  ker Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov jasno navaja, da so lahko ovire, ki invalidom preprečujejo enakovredno sodelovanje v družbi, vedenjske ali okoljske narave,

1.  poziva Svet in Komisijo, naj oblikujeta strategijo glede virusa HIV:

  • za spodbujanje zgodnjega odkrivanja in zmanjšanja ovir za testiranje;
  • za zagotovitev zgodnjega zdravljenja in obveščanja o njegovih prednostih;

2.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo Evropski center za nadzor bolezni natančno spremljal in nadziral razmere, kar vključuje tudi natančnejše ocene (obseg, značilnosti itd.) deleža prebivalstva, pri katerem okužba še ni bila odkrita;

3.  poziva Evropsko komisijo, naj v podporo izvajanju take strategije nameni človeške in finančne vire;

4.  poziva Svet, naj Komisiji naroči pripraviti priporočila Svetu o izvajanju z dokazi podprtih smernic za testiranje in zdravljenje za vsako državo članico;

5.  poziva Svet, naj Komisiji naroči zagotoviti, da prihodnje spremljanje napredka v boju proti virusu HIV/aidsu v Evropi in sosednjih državah vključuje tudi kazalce, ki neposredno obravnavajo in merijo vprašanja človekovih pravic v zvezi z virusom HIV/aidsom;

6.  poziva Svet in Komisijo, naj zagotovita, da bo diskriminacija okuženih z virusom HIV/aidsom učinkovito odpravljena v vseh državah članicah;

7.  poziva države članice, naj okrepijo informacijske in izobraževalne kampanje o preprečevanju, testiranju in zdravljenju okužb z virusom HIV/aidsom;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, generalnemu sekretarju ZN, Agenciji Združenih narodov za boj proti aidsu, Svetovni zdravstveni organizaciji in vladam držav članic.