Предложение за резолюция - B6-0582/2008Предложение за резолюция
B6-0582/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

11.11.2008

внесено в следствие на въпроси, изискващи устен отговор B6‑0482/2008 и B6‑0483/2008
съгласно член 108, параграф 5 от правилника
от Angelika Niebler
от името на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
относно Европейска политика за космическото пространство: как да направим космоса по-близък

Процедура : 2008/2664(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0582/2008
Внесени текстове :
B6-0582/2008
Приети текстове :

B6‑0582/2008

Резолюция на Европейския парламент относно Европейска политика за космическото пространство: как да направим космоса по-близък

Европейският парламент,

–  като взе предвид Резолюция на Съвета от 26 септември 2008 г. относно напредък на Европейската политика за космическото пространство,

–  като взе предвид своите резолюции от 10 юли 2008 г. относно космоса и сигурността, и от 29 януари 2004 г. относно план за действие за прилагане на европейската политика за космическото пространство, както и разискванията по време на публичното изслушване, организирано от неговата комисията по промишленост, изследвания и енергетика на 16 юли 2007 г.,

–  като взе предвид Резолюция на Съвета 2007/C 136/01 от 21 май 2007 г. относно европейската космическа политика,

–  като взе предвид документа на Комисията COM(2008)0561, озаглавен "Доклад за напредъка по европейската космическа политика",

–  като взе предвид Решение на Съвета от 7 октомври 2003 г. относно подписване на рамково споразумение между ЕО и Европейската космическа агенция,

–  като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и Договора за Европейски съюз (ДЕС), както се изменя от проекта на Договор от Лисабон, и съответните разпоредби относно европейската политика за космическото пространство (член 189 от ДФЕС),

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

A.  като има предвид, че космосът е стратегически актив с основно значение за независимостта, сигурността и благоденствието на Европа, и че политическите развития в тази област трябва да бъдат ръководени от Съвета и Европейския парламент,

Б.   като има предвид, че ЕС и известен брой негови държави-членки от над 30 години се занимават с финансиране и разработване на космически технологии и космически изследвания, като това създава визия за Европейска политика за космическото пространство и представлява признание на плодотворното сътрудничество с ЕКА,

В.  като има предвид засилващия се интерес от силна и водеща роля на ЕС за Европейска политика за космическото пространство (ЕПКП), с цел да се насърчат решения в областите на околната среда, транспорта, научните изследвания, отбраната и сигурността,

Г.  като има предвид, че силна ЕПКП, особено по отношение на приложенията, услугите и свързаната с тях инфраструктура, ще допринесе за общественото, културното, икономическото и научното влияние на ЕС, ще развие неговата промишлена и научна база, ще спомогне за неговия растеж и заетост, и ще гарантира неговата политическа и технологична автономия по последователен и реалистичен начин,

Д.  като има предвид, че всички европейски космически дейности напълно зачитат принципа, че изследването и използването на открития космос са от полза и в интерес на всички държави, и признават открития космос като сфера на действие на цялото човечество, която да се използва изключително за мирни цели,

Е.  като има предвид, че ЕС е поел ангажимент да насърчава международното сътрудничество в изследването и използването на открития космос; като споделя възгледа на Съвета, че Европа следва да предприема действия за космически изследвания в рамките на световна програма,

Ж.  като има предвид какво значение има за развитието на ЕПКП засилването на общественото разбиране и подкрепа за разработването на космически технологии, като се гарантира допълване и максимална ефективност посредством съвместно действие с некосмически разработки,

З.  като има предвид стратегическата необходимост Европа да гарантира непрекъснатостта на автономния, надежден, устойчив и разходно ефективен достъп до космическото пространство, основаващ се както на наличността на набор от подходящи и конкурентоспособни стартови площадки, така и на оперативен европейски космодрум,

И.  като има предвид необходимостта да се намерят подходящите за ЕПКП инструменти и финансови схеми на ЕС, за да се допълнят заделените по Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие средства, така че да се позволи на различните стопански субекти да планират своите действия в средно- и дългосрочен план,

Й.  като има предвид, че за да се гарантира ЕПКП, водеща до очакваните резултати и отговаряща на амбициите на ЕС, ЕКА и съответните им държави-членки, и по-конкретно с цел да се гарантира устойчив достъп до целия спектър от космически приложения, от основно значение е наличието на подходяща структура за управление в областта на политиката за космическото пространство и космическите дейности, и на подходяща нормативна уредба за улесняване на бързата поява на новаторски и конкурентоспособни вертикални услуги,

К.  като има предвид необходимостта да се определи точен график за постигане на целите на „Галилео”, EGNOS и инициативата Copernicus за глобалния мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС), както и необходимостта да се изготви пътна карта за различните органи, участващи в реализирането на тези програми,

Л. като има предвид  , че понастоящем космосът представлява за днешното общество уникален инструмент за моментално събиране и разпространяване на големи количества данни, както и жизненоважно средство за разбиране и наблюдение на глобалното изменение на климата - област, в която Европа има водеща роля; като приканва останалите международни фактори да имат по-отговорно отношение към бъдните поколения,

М.  като има предвид, че могат да се отбележат важни постижения по отношение на аспектите на сигурността на космическото пространство, и главно в областта на телекомуникациите, мониторинга и земното наблюдение,

Н.  като има предвид, че резолюцията на 4-тия Съвет по свързаните с космоса въпроси призовава за оптимизиране на процеса на вземане на решения по въпросите, свързани с космическото пространство, както в Съвета на Европейския съюз, така и в другите институции на ЕС,

О.  като има предвид, че в следващата финансова перспектива следва да се предвидят адекватни инструменти на ЕС и схеми за финансиране, които да позволят дългосрочни инвестиции от страна на Общността в изследвания, свързани с космоса, и в експлоатация на устойчиви космически съоръжения за благото на Европа и нейните граждани,

П.  като има предвид, че ЕС следва да засили сътрудничеството си с развиващите се страни,

1.  приветства заключенията на Съвета от 26 септември 2008 г. като важен политически ангажимент за разработването на развиваща се Европейска политика за космическото пространство (ЕПКП), която допринася в значителна степен за европейската идентичност, и отново изразява намерение да участва пълноценно и конструктивно в нейното прилагане, както би следвало ако проектът на Договор от Лисабон беше влязъл в сила;

2.  изразява съгласие със Съвета, че текущите приоритети са навременното изпълнение на програмите „Галилео” и EGNOS и глобалният мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС или още Copernicus);

3.   приветства по-конкретно създаването на междуинституционалната група за „Галилео”,която може да служи като модел в развитието на Европейската политика за космическото пространство;

4.   приканва Комисията и Съвета да определят точен график за създаването на ефикасни управителни структури за програмата ГМОСС/Copernicus, и да съставят ясна пътна карта за тази програма, за да се подобри ефикасността им, като същевременно се уточнят съответстващите й бюджетни средства;

5.  настоява, че е решаваща ролята на ГМОСС/Copernicus като насочена към потребителя инициатива, прилагана със съществения принос на наличната инфраструктура за земно и основаващо се на космоса наблюдение; изтъква факта, че непрекъснатостта на данните и услугите е от първостепенна важност; по-конкретно застъпва становището, че Комисията следва първо да предприеме възлагане на оценка на въздействието за потенциалните ползи, очакваните разходи и дългосрочното развитие на инициативата ГМОСС/Copernicus, и след това да представи на Парламента и на Съвета план за действие, който да включва, наред с другото, следните аспекти:

  • нормативна уредба на ГМОСС/ Copernicus,
  • управление на ГМОСС/ Copernicus, включително роля на органите на ЕС и на останалите органи,
  • финансиране на ГМОСС/ Copernicus,
  • план за прилагане
  • роля на подобни, но същевременно допълващи инициативи, както междуправителствени, така и многостранни,
  • международни аспекти на ГМОСС/ Copernicus, със съответното необходимо сътрудничество;

6.   изразява съжаление, че въпреки ясните препоръки на потребителската общност, не е гарантирана непрекъснатостта на алтиметричните данни от спътници с ниска инклинация след края на живота на спътника Jason 2, който вече е в орбита, и изисква от Комисията да реши проблемите с финансирането на Jason 3, които могат да застрашат краткосрочната устойчивост на функционирането на Copernicus, и да докладва на Европейския парламент за решенията, взети във връзка с това;

7.   поощрява установяването на структуриран диалог между европейските институционални фактори и междуправителствените такива, който да гарантира открит и справедлив достъп до ползите от ЕПКП;

8.   призовава Съвета и Комисията да насърчават по-конкретно развитието на съвместното действие между гражданските разработки и свързаните със сигурността разработки в областта на космическото пространство. изтъква, че европейските възможности в областта на сигурността и отбраната зависят, освен от други фактори, и от наличието на спътникови системи, и достъпът до тях е от решаващо значение за Европейския съюз;

9.  изисква от Съвета и Комисията да осъществят напредък по въпроса за международните отношения, а именно за конкуренцията на международните търговски и правителствени пазари, с цел да се гарантира, че Европа демонстрира единомислие и се следва съгласувана стратегия;

10.  изразява съгласие със Съвета, че международното сътрудничество по въпросите на космоса трябва да служи на интересите на Европа и за тази цел трябва да допринася за глобални инициативи; изтъква колко е важно да се гарантира политическата, технологична и оперативна автономия на Европа;

11.  припомня на Съвета и на Комисията за заявените от тях намерения в контекста на плана за изпълнение на ЕПКП да представят на Европейския парламент, предвид естеството на четирите приоритетни области, специфични препоръки или предложения относно:

  • енергетиката и изменението на климата,
  • приноса на ЕПКП за Лисабонската стратегия,
  • космическото пространство и сигурността, въз основа на неговата резолюция от 10 юли 2008 г.,
  • космическите изследвания, включително за човешко присъствие и полети на хора в космоса;

12.  подчертава важността на развитието на индустриална политика, свързана с космическото пространство, като ключов елемент в тази политика е нормативната уредба, свързана с космическото пространство, и програмата за стандартизиране, която допринася за появата на нови пазари надолу по веригата, и припомня, че регламентът за програмата „Галилео” определя критериите за включване на малките и средните предприятия в свързаната с космическото пространство европейска индустриална политика;

13.  признава изключителния принос на космическите програми, които, позволявайки глобално и дългосрочно покритие, предоставят важни данни за изследването на изменението на климата и доказателства, въз основа на които да се вземат ключови решения в политиката за околна среда;

14.  признава, че космическото пространство може да допринесе за постигането на целите от Лисабон, така че да бъдат осъществени икономическите, образователните, социалните и свързаните с околната среда амбиции на ЕС и очаквания на неговите граждани;

15.  признава необходимостта ЕС да предприеме практически стъпки с цел намаляване на зависимостта на Европа от чужди доставчици за избрани критични космически технологии и компоненти;

16.  счита, че Европа следва да развие обща визия и дългосрочен стратегически план за изследване на космическото пространство, за да може да играе важна роля в международните програми (като Глобалната стратегия за изследвания) за изследвания, провеждани както от хора, така и от роботи, включително възможността за човешка експедиция до Марс на по-късен етап;

17.  изисква да се разгледа възможността за нова нарочна глава за ЕПКП в бюджета на ЕС, която да отразява сериозната ангажираност на ЕС с ЕПКП и да увеличи яснотата и прозрачността на тази политика, ако разпоредбите на Договора от Лисабон относно политиката за космическото пространство влязат в сила;

18.  призовава Европейската комисия и държавите-членки да насърчават инвестициите в научни и технологични разработки, свързани с космическото пространство;

19.  призовава Комисията да поеме подходящите инициативи за развитие на използването на космическото пространство за събиране и разпространение на информация, и настоява, че е необходимо насърчаване на технологическите разработки в областта на космическия мониторинг и наблюдение;

20.  призовава Комисията да предприеме необходимите мерки за избягване на замърсяването на космическото пространство;

21.  приканва Комисията да изготви проучване на въздействието на космическия туризъм и съответстващата му нормативна уредба и сигурност;

22.  призовава Съвета и Комисията да положат усилия за обмисляне на космическите изследвания, определяне на визия за уместната позиция на Европа и съответните ресурси за бъдещи изследователски начинания в световен мащаб; във връзка с това заявява желание да се включи отблизо в следващата предложена от Комисията конференция на високо равнище по космическите изследвания;

23.  подчертава ценността на космическите изследвания за насърчаването на младите европейци да изберат кариера в областта на науката и технологиите, и за укрепване на изследователския капацитет в Европа.

24.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейската космическа агенция, правителствата и парламентите на държавите-членки и генералния секретар на Организацията на обединените нации.