Πρόταση ψηφίσματος - B6-0582/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0582/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

11.11.2008

εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6‑0482/2008 και Β6-0483/2008
σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού
της Angelika Niebler
εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
σχετικά με μία Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική: πώς να φέρουμε το Διάστημα στη Γη

Διαδικασία : 2008/2664(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0582/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0582/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0000/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μία Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική: πώς να φέρουμε το Διάστημα στη Γη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2008 για την προώθηση της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Πολιτικής (ΕΔΠ),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 10ης Ιουλίου 2008 σχετικά με το διάστημα και την ασφάλεια και της 29ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με το πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Πολιτικής καθώς και τα συμπεράσματα της δημόσιας ακρόασης που οργανώθηκε από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας στις 16 Ιουλίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου 2007/C 136/01 της 22ας Μαΐου 2007 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική (ΕΔΠ),

-  έχοντας υπόψη το έγγραφο της Επιτροπής COM(2008)0561 με τίτλο "Έκθεση προόδου για την ευρωπαϊκή διαστημική πολιτική",

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με την υπογραφή της Συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιήθηκε από το σχέδιο Συνθήκης της Λισαβόνας και τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Πολιτικής (άρθρο 189 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5, του Κανονισμού του,

A.  εκτιμώντας ότι το διάστημα είναι ένα στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο, θεμελιώδους σημασίας για την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης και ότι το Συμβούλιο από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ηγούνται των πολιτικών εξελίξεων στον τομέα αυτό,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και ορισμένα κράτη μέλη της συμμετέχουν εδώ και πάνω από 30 έτη στη χρηματοδότηση και στην ανάπτυξη της διαστημικής τεχνολογίας και των διαστημικών επιστημών, με αποτέλεσμα τη χάραξη μιας Ευρωπαϊκής Διαστημικής Πολιτικής, και αναγνωρίζοντας τη γόνιμη συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη το αυξανόμενο ενδιαφέρον για έναν ισχυρό και ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική (ΕΔΠ) προκειμένου να προωθηθούν λύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος, των μεταφορών, της έρευνας, της άμυνας και της ασφάλειας,

Δ.  εκτιμώντας ότι μία ισχυρή Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική, ιδιαίτερα από άποψη εφαρμογών, υπηρεσιών και συναφών υποδομών, θα συμβάλλει στην αύξηση της επιρροής της ΕΕ στους τομείς της κοινωνίας, του πολιτισμού, της οικονομίας και των επιστημών, θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του βιομηχανικού και επιστημονικού δυναμικού της, θα συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση και θα εξασφαλίσει την πολιτική και τεχνολογική της αυτονομία κατά τρόπο συνεκτικό και ρεαλιστικό,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι ευρωπαϊκές διαστημικές δραστηριότητες σέβονται πλήρως την αρχή ότι η εξερεύνηση και η χρήση του απώτερου διαστήματος είναι προς όφελος και προς το συμφέρον όλων των χωρών και αναγνωρίζοντας το απώτερο διάστημα ως ένα χώρο που ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα και που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς,

ΣΤ. έχοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί ότι θα προωθήσει τη διεθνή συνεργασία στην εξερεύνηση και χρήση του απώτερου διαστήματος, και συμμεριζόμενο την άποψη του Συμβουλίου ότι η Ευρώπη θα πρέπει να πραγματοποιήσει τις διαστημικές εξερευνητικές δράσεις της στα πλαίσια ενός παγκοσμίου προγράμματος,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία που έχει για την ανάπτυξη της ΕΔΠ η βελτίωση της κατανόησης και υποστήριξης του κοινού ως προς την ανάπτυξη των διαστημικών τεχνολογιών, με διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των δράσεων και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της συνέργειας που προκύπτει από την πρόοδο που πραγματοποιείται σε άλλους τομείς,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη την στρατηγική ανάγκη της Ευρώπης να διασφαλίσει την αδιάλειπτη συνέχιση της αυτόνομης, αξιόπιστης, βιώσιμης και αποδοτικής πρόσβασης στο διάστημα, που θα βασίζεται τόσο στην ύπαρξη κατάλληλων και διεθνώς ανταγωνιστικών οχημάτων εκτόξευσης όσο και σε ένα επιχειρησιακό ευρωπαϊκό κοσμοδρόμιο,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξευρεθούν επαρκή μέσα της ΕΕ και τρόποι χρηματοδότησης για την ΕΔΠ, που θα συμπληρώσουν τις χορηγήσεις από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ώστε να μπορέσουν οι διάφοροι οικονομικοί φορείς να προγραμματίσουν τις δράσεις τους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία σωστή διευθυντική δομή στον τομέα της διαστημικής πολιτικής και των διαστημικών δραστηριοτήτων και το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο που θα διευκολύνει την ταχεία δημιουργία καινοτόμων και ανταγωνιστικών υπηρεσιών στον τομέα των "παρεπόμενων" προϊόντων, με σκοπό ιδίως την διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλο το πεδίο των διαστημικών εφαρμογών, είναι θεμελιώδη για να επιτύχει η ΕΔΠ τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και να σταθεί στο ύψος των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και των αντιστοίχων κρατών μελών τους,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη καθορισμού ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων του Galileo, του EGNOS και της πρωτοβουλίας Kopernikus για την παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας (GMES) καθώς και την ανάγκη χάραξης μιας πορείας για τους διάφορους οργανισμούς που παίζουν ένα ρόλο στην υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διάστημα είναι σήμερα ένα μοναδικό εργαλείο για την άμεση συλλογή και παγκόσμια διάχυση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων στην κοινωνία μας, καθώς και ένα βασικό εργαλείο για την κατανόηση και την εποπτεία της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, έναν τομέα, στον οποίο η Ευρώπη αποτελεί την πρωτοπορία, και καλώντας τους άλλους διεθνείς φορείς σε μία πιο υπεύθυνη στάση απέναντι στις μελλοντικές γενεές,

ΙΓ.  εκτιμώντας ότι μπορεί να επιτευχθεί καθοριστική πρόοδος σε ζητήματα που άπτονται της ασφάλειας στο διάστημα, κυρίως στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της εποπτείας και επισκόπησης της Γης,

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ψήφισμα που ενέκρινε το Δ΄ Συμβούλιο Διαστήματος απαιτεί τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων επί των θεμάτων που αφορούν το Διάστημα τόσο σε επίπεδο Συμβουλίου της ΕΕ όσο και άλλων οργάνων της ΕΕ,

ΙΕ.  εκτιμώντας ότι οι επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές θα πρέπει να προβλέψουν επαρκή μέσα και μηχανισμούς ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που θα επιτρέψουν μακροπρόθεσμες κοινοτικές επενδύσεις στον τομέα της διαστημικής έρευνας και των βιώσιμων διαστημικών εφαρμογών προς όφελος της Ευρώπης και των πολιτών της,

ΙΣΤ. εκτιμώντας ότι είναι ανάγκη να ενισχύσει η ΕΕ τη συνεργασία με τις αναπτυσσόμενες χώρες,

1.  χαιρετίζει το συμπέρασμα του Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 2008 ως μία χρήσιμη πολιτική δέσμευση υπέρ της ανάπτυξης μίας Ευρωπαϊκής Διαστημικής Πολιτικής (ΕΔΠ) που θα συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση μιας ιδιαίτερης ευρωπαϊκής ταυτότητας, και επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο και να συμμετάσχει πλήρως στην υλοποίησή της ως εάν το σχέδιο της Συνθήκης της Λισαβόνας είχε τεθεί σε ισχύ·

2.  συμφωνεί με το Συμβούλιο ότι σημερινές προτεραιότητες είναι η έγκαιρη υλοποίηση των προγραμμάτων Galileo και EGNOS, καθώς και του GMES/Κopernikus (παγκόσμια παρακολούθηση του περιβάλλοντος και της ασφάλειας)

3.  χαιρετίζει ειδικότερα τη δημιουργία της διοργανικής επιτροπής για το πρόγραμμα Galileo, που μπορεί να χρησιμεύσει ως υπόδειγμα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διαστημικής πολιτικής·

4.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καθορίσουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής διευθυντικής δομής για το πρόγραμμα GMES/Κopernikus και να καθορίσουν με σαφή τρόπο ένα χάρτη πορείας για το πρόγραμμα αυτό, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του και να διευκρινιστεί η επιχορήγησή του από τον προϋπολογισμό·

5.  τονίζει τον αποφασιστικό ρόλο του GMES/Kopernikus ως μιας πρωτοβουλίας εστιασμένης στις ανάγκες του χρήστη και η οποία υλοποιήθηκε χάρη στη σημαντική συμβολή των επίγειων και διαστημικών υποδομών επισκόπησης· τονίζει ότι η αδιάλειπτη συνέχεια των δεδομένων και των υπηρεσιών είναι απαραίτητη· πιστεύει ειδικότερα ότι η Επιτροπή θα πρέπει σε μία πρώτη φάση να παραγγείλει μια αξιολόγηση προσδοκώμενων ωφελειών, δαπανών και μακροπρόθεσμης εξέλιξης της πρωτοβουλίας GMES/Kopernikus, και ακολούθως να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ένα Σχέδιο Δράσης που θα καλύπτει μεταξύ άλλων και τις κάτωθι πτυχές:

  • το νομικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας GMES/Kopernikus,
  • την διευθυντική δομή της πρωτοβουλίας GMES/Kopernikus συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της ΕΕ και των μη ευρωπαϊκών οργανισμών,
  • τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας GMES/Kopernikus,
  • το πρόγραμμα υλοποίησης,
  • το ρόλο παρόμοιων μεν αλλά συμπληρωματικής φύσης πρωτοβουλιών, τόσο διακυβερνητικών όσο και πολυμερών ,
  • τις διεθνείς πτυχές της πρωτοβουλίας GMES/Kopernikus και ως εκ τούτου την αναγκαία συνεργασία·

6.  θεωρεί λυπηρό το ότι παρά τις σαφείς συστάσεις από την κοινότητα των χρηστών, η αδιάλειπτη συνέχεια των υψομετρικών δεδομένων υπό μικρή γωνία δεν είναι εξασφαλισμένη μετά το τέλος λειτουργίας του ήδη ευρισκόμενου σε τροχιά δορυφόρου Jason 2, και ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τα προβλήματα χρηματοδότησης του Jason 3 που απειλούν να θέσουν σε κίνδυνο την βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητα των υπηρεσιών Kopernikus, και να αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις αποφάσεις που θα ληφθούν σχετικά·

7.  ενθαρρύνει τη θέσπιση ενός διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών φορέων και των αντίστοιχων διακυβερνητικών, με μέριμνα για την ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση όλων των κρατών μελών στα οφέλη της ΕΔΠ·

8.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενθαρρύνουν τις συνέργειες μεταξύ μη στρατιωτικών εφαρμογών και εφαρμογών που αφορούν την ασφάλεια στον τομέα του διαστήματος· Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες στον τομέα της ασφάλειας και άμυνας εξαρτώνται μεταξύ άλλων από την ύπαρξη δορυφορικών συστημάτων και η πρόσβαση σε αυτά είναι ουσιώδους σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

9.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιτύχουν πρόοδο στο θέμα των διεθνών σχέσεων, και κυρίως σε ότι αφορά τον ανταγωνισμό στις διεθνείς εμπορικές και κυβερνητικές αγορές, ώστε να αποκτήσει η Ευρώπη ενιαία εκπροσώπηση και να ακολουθεί μία συμπεφωνημένη στρατηγική·

10.  Συμφωνεί με το Συμβούλιο ότι η διεθνής διαστημική συνεργασία θα πρέπει να υπηρετεί τα συμφέροντα της Ευρώπης και βάσει αυτού του σκοπού θα πρέπει να συμβάλλει σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες· υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της πολιτικής, τεχνολογικής και επιχειρησιακής αυτονομίας της Ευρώπης·

11.  υπενθυμίζει στο Συμβούλιο και την Επιτροπή τη διακηρυγμένη πρόθεσή τους να υποβάλουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο πλαίσιο του σχεδίου υλοποίησης της ΕΔΠ, συστάσεις ή ειδικές προτάσεις, αναλόγως της φύσης των τεσσάρων πρωταρχικών τομέων, σχετικά με:

  • το διάστημα και την κλιματική αλλαγή,
  • τη συνεισφορά της ΕΔΠ στην Στρατηγική της Λισαβόνας,
  • το διάστημα και την ασφάλεια, βάσει του από 10 Ιουλίου 2008 ψηφίσματός του,
  • την εξερεύνηση του διαστήματος, συμπεριλαμβανομένων της ανθρώπινης παρουσίας και των επανδρωμένων πτήσεων·

12.  υπογραμμίζει τη σημασία του να αναπτυχθεί μία διαστημική βιομηχανική πολιτική, κρίσιμης δε σημασίας σε αυτή την πολιτική είναι το κανονιστικό πλαίσιο και το πρόγραμμα τυποποίησης που θα συμβάλουν στην ανάδυση νέων ευρωπαϊκών αγορών για τα "παρεπόμενα" προϊόντα και υπενθυμίζει ότι ο κανονισμός για το Galileo αποτελεί σημείο αναφοράς για τη συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη διαστημική βιομηχανική πολιτική·

13.  αναγνωρίζει την εξαιρετική συμβολή των διαστημικών προγραμμάτων που, επιτρέποντας μια παγκόσμια και μακροπρόθεσμη κάλυψη, καθιστούν διαθέσιμα σημαντικά δεδομένα για την έρευνα που αφορά την κλιματική αλλαγή και για την εξαγωγή επίσης τεκμηριωμένων στοιχείων που θα επιτρέψουν τη λήψη βασικών αποφάσεων στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής·

14.  αναγνωρίζει ότι το διάστημα μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας έτσι ώστε να εκπληρωθούν οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και εκπαιδευτικές φιλοδοξίες της ΕΕ καθώς και οι προσδοκίες των πολιτών της·

15.  αναγνωρίζει την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβει πρακτικά μέτρα για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από υπερπόντιους προμηθευτές σε ό,τι αφορά επιλεγμένες, καίριες διαστημικές τεχνολογίες, εξαρτήματα και διαστημικές επιχειρήσεις·

16.  εκτιμά ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναπτύξει ένα κοινό όραμα και ένα μακροπρόθεσμα στρατηγικό προγραμματισμό ώστε η εξερεύνηση του διαστήματος να διαδραματίσει ένα ρόλο στο πλαίσιο των διεθνών προγραμμάτων επανδρωμένης και ρομποτικής διαστημικής εξερεύνησης (όπως η παγκόσμια εξερευνητική στρατηγική), συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μιας επανδρωμένης αποστολής στον Άρη·

17.  ζητεί να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου ειδικού κεφαλαίου για την ΕΔΠ στον προϋπολογισμό της ΕΕ που θα απηχεί την ισχυρή δέσμευση της ΕΕ υπέρ της ΕΔΠ και θα αυξήσει τη σαφήνεια και διαφάνεια αυτής της πολιτικής, σε περίπτωση που τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας περί διαστημικής πολιτικής·

18.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις επενδύσεις στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας και των διαστημικών επιστημών·

19.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για να προωθηθεί η χρήση του διαστήματος για σκοπούς συλλογής και διανομής πληροφοριών και τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης της τεχνολογικής προόδου στον τομέα της επιτήρησης και παρατήρησης του διαστήματος·

20.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αποτραπεί η ρύπανση του απώτερου διαστήματος·

21.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μία μελέτη για τις επιπτώσεις του διαστημικού τουρισμού και για το αναγκαίο κανονιστικό πλαίσιο και για ένα ρυθμιστικό πλαίσιο για τα θέματα ασφάλειας και σωματικής ακεραιότητας·

22.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εγκαινιάσουν μία ευρεία προσπάθεια προβληματισμού σχετικά με την εξερεύνηση του διαστήματος, με σκοπό να προσδιοριστούν τόσο η θέση της Ευρώπης στις μελλοντικές παγκόσμιες προσπάθειες εξερεύνησης του διαστήματος, όσο και οι πόροι που η Ευρώπη θα προσφέρει για τις προσπάθειες αυτές· στο πλαίσιο αυτό επιθυμεί να συμμετάσχει ενεργώς στην προσεχή διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την εξερεύνηση που έχει προταθεί από την Επιτροπή·

23.  υπογραμμίζει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η εξερεύνηση του διαστήματος από την άποψη ότι δημιουργεί στους Ευρωπαίους νέους την επιθυμία να επιλέξουν μία σταδιοδρομία στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και επιστημών και να ενισχύσουν τις ερευνητικές ικανότητες της Ευρώπης·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.