Predlog resolucije - B6-0582/2008Predlog resolucije
B6-0582/2008

PREDLOG RESOLUCIJE

11.11.2008

k vprašanjema za ustni odgovor B6‑0482/2008 in B6‑0483/2008
v skladu s členom 108(5) poslovnika,
ki ga predlaga Angelika Niebler
v imenu Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
o evropski vesoljski politiki: trezen premislek o vesolju

Postopek : 2008/2664(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0582/2008
Predložena besedila :
B6-0582/2008
Sprejeta besedila :

B6‑0582/2008

Resolucija Evropskega parlamenta o evropski vesoljski politiki: trezen premislek o vesolju

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju resolucije Sveta z dne 26. septembra 2008 o nadaljnjem razvoju evropske vesoljske politike,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. julija 2008 o vesolju in varnosti, resolucije z dne 29. januarja 2004 o akcijskem načrtu za izvajanje evropske vesoljske politike ter ugotovitev javnega posvetovanja, ki ga je pripravil Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 16. julija 2007,

–  ob upoštevanju resolucije Sveta 2007/C 136/01 z dne 21. maja 2007 o evropski vesoljski politiki,

–  ob upoštevanju dokumenta Komisije KOM(2008)0561 z naslovom Poročilo o napredku pri evropski vesoljski politiki,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta z dne 7. oktobra 2003 o podpisu okvirnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Evropsko vesoljsko agencijo,

–  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in Pogodbe o Evropski uniji (PEU), kot je bila spremenjena z osnutkom lizbonske pogodbe, ter ustreznih določb o evropski vesoljski politiki (člen 189 PDEU),

–  ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

A.  ker je vesolje strateška dobrina temeljnega pomena za evropsko neodvisnost, varnost in blaginjo ter ker mora biti Svet skupaj s Parlamentom na čelu političnega razvoja na tem področju,

B.  ker Evropska unija in številne države članice že več kot 30 let financirajo in razvijajo vesoljsko tehnologijo in znanost, s čimer se je izoblikovala vizija evropske vesoljske politike, hkrati pa se priznava plodno sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo,

C.  ker raste zanimanje za močno in vodilno vlogo EU pri evropski vesoljski politiki, da bi se spodbujalo iskanje rešitev na področju okolja, prometa, raziskav, obrambe in zaščite,

D.  ker bo močna evropska vesoljska politika, zlasti na področju aplikacij, storitev in sorodne infrastrukture, prispevala k vplivu EU na družbenem, kulturnem, gospodarskem in znanstvenem področju, pripomogla k razvoju njene industrijske in znanstvene osnove, prispevala k rasti in zaposlovanju ter na koherenten in realističen način zagotovila njeno politično in tehnološko neodvisnost,

E.  ker se pri vseh evropskih vesoljskih dejavnostih v celoti spoštuje načelo, da je raziskovanje in izkoriščanje vesolja v korist in v interesu vseh držav, ter se priznava, da vesolje pripada vsemu človeštvu in se ga izkorišča izključno za miroljubne namene,

F.  ker je EU zavezana podpirati mednarodno sodelovanje pri raziskovanju in izkoriščanju vesolja; ker se pridružuje stališču Sveta, da bi pri raziskovanju vesolja Evropa morala delovati v okviru svetovnega programa,

G.  ker je za oblikovanje evropske vesoljske politike pomembno krepiti razumevanje in podporo javnosti za razvoj vesoljskih tehnologij, zagotoviti medsebojno dopolnjevanje ukrepov in povečati sinergije z novostmi izven vesoljske politike,

H.   ker mora Evropa zagotoviti stalen ter neodvisen, zanesljiv in stroškovno učinkovit dostop do vesolja, katerega temelj je dostopnost ustrezne in konkurenčne opreme za lansiranje svetovnega ranga ter operativno evropsko vesoljsko izstrelišče,

I.  ker je za evropsko vesoljsko politiko treba najti ustrezne instrumente in sheme financiranja EU, da bi nadomestili sredstva iz 7. okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj, s čimer bi različnim gospodarskim akterjem omogočili srednje- in dolgoročno načrtovanje njihovih dejavnosti,

J.  ker sta ustrezna upravljavska struktura na področju vesoljske politike in dejavnosti ter ustrezen regulativni okvir, ki bi omogočil hiter razvoj inovativnih in konkurenčnih storitev za uporabnike, zlasti da bi zagotovili trajen dostop do spektra za vse aplikacije na osnovi vesoljskih tehnologij, temeljnega pomena, da bo evropska vesoljska politika dala pričakovane rezultate ter izpolnila ambicije EU, Evropske vesoljske agencije in njunih držav članic,

K.  ker je treba določiti natančen časovni razpored za uresničitev ciljev programov Galileo in EGNOS ter pobude Kopernikus za globalno nadzorovanje okolja in varnosti ter ker je treba izdelati načrt za različne organe, ki sodelujejo pri izvajanju teh programov,

L.  ker je vesolje v današnji družbi edinstveno orodje za takojšnje zbiranje in pošiljanje velikih količin podatkov po svetu, hkrati pa je ključno orodje za razumevanje in spremljanje svetovnih podnebnih sprememb, na tem področju pa je Evropa vodilna; ker se ostale mednarodne akterje poziva k odgovornejšemu odnosu do prihodnjih generacij,

M.  ker je mogoče doseči pomemben napredek pri varnostnih vidikih vesolja, zlasti na področju telekomunikacij, nadzora in opazovanja Zemlje,

N.   ker resolucija četrtega Sveta za vesolje poziva, naj se v Svetu Evropske unije pa tudi drugih institucijah EU karseda izboljša postopek odločanja v zadevah, povezanih z vesoljem,

O.   ker bi bilo treba z naslednjo finančno perspektivo upoštevati ustrezne instrumente in sheme financiranja EU, da bi zagotovili dolgoročne naložbe Skupnosti v raziskave v zvezi z vesoljem in delovanje trajnostnih aplikacij na osnovi vesoljskih tehnologij, kar bi koristilo Evropi in njenim državljanom,

P.   ker bi EU morala okrepiti sodelovanje z državami v razvoju,

1.  pozdravlja sklepe Sveta z dne 26. septembra 2008 kot koristno politično zavezo za razvoj evropske vesoljske politike, ki veliko prispeva k evropski identiteti, ter ponovno izraža svojo namero, da bo tvorno in vsestransko sodeloval pri njenem izvajanju, kakor če bi veljal osnutek lizbonske pogodbe;

2.  soglaša s Svetom, da je sedaj prednostna naloga pravočasna izvedba programov Galileo in EGNOS ter programa globalnega nadzorovanja okolja in varnosti (GMES ali Kopernikus);

3.   zlasti pozdravlja ustanovitev medinstitucionalnega odbora za Galileo, ki je lahko zgled pri oblikovanju evropske vesoljske politike;

4.   poziva Komisijo in Svet, naj določita natančen časovni razpored za vzpostavitev učinkovite upravljavske strukture za program GMES/Kopernikus ter naj za ta program izdelata jasen načrt, da bi izboljšali njegovo učinkovitost ter določili proračunska sredstva;

5.  vztrajno poudarja odločilno vlogo programa GMES/Kopernikus kot pobude, namenjene uporabnikom, ki jo je mogoče izvajati zaradi bistvenega prispevka infrastrukture za opazovanje na kraju samem, na Zemlji in v vesolju; poudarja, da je stalnost podatkov in storitev nujno potrebna; meni, naj Komisija najprej naroči oceno učinka o možnih prednostih, predvidenih stroških ter dolgoročnem razvoju pobude GMES/Kopernikus ter naj nato Evropskemu parlamentu in Svetu predloži akcijski načrt, kjer bodo med drugim obravnavani naslednji vidiki:

  • pravni okvir programa GMES/Kopernikus,
  • upravljanje programa GMES/Kopernikus, vključno z vlogo EU in organov izven EU,
  • financiranje programa GMES/Kopernikus,
  • izvedbeni načrt,
  • vloga podobnih, a dopolnjevalnih medvladnih in večstranskih pobud,
  • mednarodni vidik programa GMES/Kopernikus ter torej potrebno sodelovanje;

6.   izraža obžalovanje, da kljub jasnim priporočilom skupnosti uporabnikov po koncu delovanja satelita Jason 2, ki je že v orbiti, ni zagotovljena stalnost podatkov o višini pri majhni inklinaciji, ter poziva Komisijo, naj reši težave pri financiranju Jasona 3, ki lahko ogrozijo kratkoročno izvedljivost storitev programa Kopernikus, in poroča Evropskemu parlamentu o svojih odločitvah;

7.   podpira vzpostavitev strukturiranega dialoga med evropskimi institucijami in medvladnimi akterji, ki bo vsem državam članicam zagotovil odprt in pravičen dostop do koristi evropske vesoljske politike;

8.   poziva Svet in Komisijo, naj spodbujata sinergijo med civilnim in varnostnim razvojem na področju vesolja; poudarja, da so evropske varnostne in obrambne zmožnosti med drugim odvisne od razpoložljivosti satelitskih sistemov, dostop do njih pa je bistven za Evropsko unijo;

9.  poziva Svet in Komisijo, naj dosežeta napredek pri mednarodnih odnosih, in sicer glede konkurence na mednarodnih komercialnih in vladnih trgih, da bi zagotovili, da Evropa govori enoglasno ter se drži dogovorjene strategije;

10.  se strinja s Svetom, da mora mednarodno sodelovanje na področju vesolja služiti interesom Evrope in mora zato prispevati h globalnim pobudam; poudarja, da je pomembno zagotoviti politično, tehnološko in operativno avtonomijo Evrope;

11.  opozarja Svet in Komisijo na njuno izraženo namero, da bosta Evropskemu parlamentu v okviru izvedbenega načrta evropske vesoljske politike predložila specifična priporočila ali predloge s štirih prednostnih področij:

  • vesolje in podnebne spremembe,
  • prispevek evropske vesoljske politike k lizbonski strategiji,
  • vesolje in varnost, na podlagi resolucije Parlamenta z dne 10. julija 2008,
  • raziskovanje vesolja, vključno s prisotnostjo človeka in poleti s človeško posadko;

12.  poudarja, da je treba oblikovati industrijsko politiko na področju vesolja, bistveni element v tej politiki pa bi bil program za ureditveni okvir in standardizacijo na področju vesolja, ki bi prispeval k nastanku novih evropskih prodajnih trgov, ter opozarja, da uredba Galileo določa merila za vključevanje malih in srednje velikih podjetij v evropsko industrijsko politiko na področju vesolja;

13.  se zaveda edinstvenega prispevka programov na področju vesolja, ki z globalno in dolgoročno pokritostjo omogočajo pridobivanje pomembnih podatkov za raziskave podnebnih sprememb pa tudi dokazov, na katerih temeljijo osrednje odločitve pri okoljski politiki;

14.  se zaveda, da vesolje lahko prispeva k doseganju lizbonskih ciljev, in sicer z izpolnitvijo gospodarskih, izobraževalnih, družbenih in okoljskih ambicij EU ter pričakovanj njenih državljanov;

15.  se zaveda, da mora EU sprejeti praktične ukrepe, da bi se zmanjšala odvisnost Evrope od čezmorskih dobaviteljev nekaterih ključnih vesoljskih tehnologij, komponent in operacij;

16.  meni, da bi morala Evropa oblikovati skupno vizijo in dolgoročno strateško načrtovanje za raziskovanje vesolja, zato da bi lahko sodelovala pri mednarodnih programih za človeško raziskovanje vesolja in raziskovanje z roboti (kot je globalna raziskovalna strategija), vključno z možnostjo človeške odprave na Mars;

17.  poziva k premisleku o morebitni novi posebni proračunski vrstici za evropsko vesoljsko politiko v proračunu EU, s čimer bi izrazili veliko zavezanost EU evropski vesoljski politiki, hkrati pa bi povečali njeno jasnost in preglednost, če bodo začele veljati določbe lizbonske pogodbe o vesoljski politiki;

18.  poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo naložbe v znanost in tehnologijo na področju vesolja;

19.  poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne pobude za razvoj izkoriščanja vesolja za zbiranje in širjenje informacij, ter vztraja, da je treba spodbuditi tehnološki razvoj na področju nadzora in opazovanja vesolja;

20.  poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne ukrepe, da bi se izognili onesnaževanju vesolja;

21.  poziva Komisijo, naj pripravi študijo o vplivu vesoljskega turizma ter potreben ustrezen varnostni, zaščitni in ureditveni okvir zanj;

22.  poziva Svet in Komisijo, naj začneta obsežno in prizadevno presojo raziskovanja vesolja, s katero bi opredelili, kakšen naj bo evropski položaj v svetovnem raziskovanju v prihodnje ter sredstva zanj; v tem pogledu želi Parlament tesno sodelovati na bližnji konferenci na visoki ravni o raziskovanju, ki jo je predlagala Komisija;

23.  poudarja pomen raziskovanja vesolja pri spodbujanju mladih Evropejcev, da se odločijo za poklic na področju znanosti in tehnologije ter okrepijo raziskovalne zmogljivosti v Evropi;

24.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski vesoljski agenciji, vladam in parlamentom držav članic ter generalnemu sekretarju Združenih narodov.