Предложение за резолюция - B6-0583/2008Предложение за резолюция
B6-0583/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

12.11.2008

внесено вследствие на декларации на Европейския съвет и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Georgs Andrejevs
от името на групата ALDE
относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B6-0581/2008

Процедура : 2008/2667(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0583/2008
Внесени текстове :
B6-0583/2008
Гласувания :
Приети текстове :

B6‑0583/2008

Резолюция на Европейския парламент относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение

Европейският парламент,

  като взе предвид своята резолюция от 24 април 2007 г. относно борбата с ХИВ/СПИН в рамките на Eвропейския съюз и в съседните страни, 2006-2009 г.,

  като взе предвид Декларацията от Бремен от 13 март 2007 г. относно „Отговорност и партньорство – заедно срещу ХИВ/СПИН“,

  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2006 г. относно ХИВ/СПИН: време за действие,

  като взе предвид своята резолюция от 30 ноември 2006 г. относно СПИН,

–   като взе предвид заключенията на Съвета от 6 юни 2005 г. относно борбата с ХИВ/СПИН,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент за "Борба с ХИВ/СПИН в Европейския съюз и в съседните страни, 2006 - 2009 г.",

–   като взе предвид Декларацията от Дъблин относно партньорството за борба с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия, приета на министерската конференция под надслов "Премахване на бариерите - партньорство за борба с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия", проведена в рамките на ирландското председателство на ЕС на 23-24 февруари 2004 г.,

–   като взе предвид доклада за 2008 г. на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) и на Световната здравна организация (СЗО) за Европа, озаглавен "Напредък в прилагането на Декларацията от Дъблин относно партньорството за борба с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия",

–   като взе предвид Декларацията от Вилнюс относно мерките за засилване на ответната реакция срещу ХИВ/СПИН в Европейския съюз и съседните страни, приета от министри и представители на правителства на държавите-членки на Европейския съюз и съседните страни по време на конференцията под надслов "Европа и ХИВ/СПИН - нови предизвикателства, нови възможности", проведена във Вилнюс, Литва, на 16-17 септември 2004 г.,

–   като взе предвид програмата на СЗО от 2006 г. за борба с ХИВ/СПИН "Към всеобщ достъп до 2010 г.",

–   като взе предвид проучването на Евробарометър от февруари 2006 г. относно превенцията на СПИН,

–   като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че според шестмесечния доклад на EuroHIV за 2005 г., за периода 1998-2005 г. в рамките на Европейския съюз с ХИВ са били заразени нови 215 510 човека, а нови 646 142 човека са били заразени в европейския регион на Световната здравна организация (СЗО),

Б.  като има предвид, че според EuroHIV почти една четвърт от новите случаи на заразяване с ХИВ засягат млади хора на възраст под 25 години,

В.   като има предвид, че докладите на EuroHIV и UNAIDS потвърждават, че броят на новите случаи на заразяване с ХИВ продължава да нараства с тревожен темп както в рамките на Европейския съюз, така и в съседните страни, и че в някои държави броят на хората, за които се смята, че са заразени с ХИВ, надвишава почти трикратно официално оповестената цифра,

Г.  като има предвид, че въпреки нарасналия брой заразявания с ХИВ, устойчивото намаляване на броя на случаите на СПИН, диагностицирани през последните години, продължи през 2005 г., като през 2005 г. броят на диагностицираните случаи е по-малко от половината диагностицирани случаи през 1998 г.,

Д.  като има предвид, че голяма част от случаите на заразяване с ХИВ не се диагностицират, и като има предвид, че много хора не знаят дали са заразени или не и вероятно ще открият това едва когато развият болест, свързана с ХИВ/СПИН,

Е.   като има предвид, че заразността на ХИВ нараства значително при наличието на други болести, предавани по полов път (като гонорея, хламидия, херпес и сифилис),

Ж.   като има предвид, че епидемията сред интравенозните наркомани е една от причините за бързото разпространение на ХИВ-заразата в много източноевропейски държави,

З.   като има предвид, че ХИВ/СПИН е заразна болест и поради тази причина съществува опасност човек да бъде заразен от заразено лице, при което болестта не е диагностицирана,

И.   като има предвид, че заключенията в доклада на UNAIDS и СЗО за Европа "Напредък в прилагането на Декларацията от Дъблин относно партньорството за борба с ХИВ/СПИН в Европа и Централна Азия" показват, че само няколко от всички 53 държави в европейския регион са приели подход към стигматизацията, дискриминацията и правата на човека, който съответства на ангажиментите, поети от тях с Декларацията от Дъблин,

Й.  като има предвид, че пълната защита на правата е от основно значение за всеки аспект на ответната реакция срещу ХИВ,

К.   като има предвид, че съществува крайна необходимост от трансгранично сътрудничество, за да се овладее епидемията,

Л.   като има предвид, че в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания ясно е посочено, че пречките, които затрудняват участието на хората с увреждания в обществото равноправно с останалите, могат да се дължат както на нагласите, така и на средата,

1.  Призовава Съвета и Комисията да формулират цялостна стратегия по въпросите на ХИВ, с цел:

  • -да насърчат ранното диагностициране и намаляването на установените пречки пред провеждането на тестове;
  • -да осигурят ранно лечение и информация относно ползите от лечение на по-ранен етап;

2.  Призовава Комисията да осигури точен мониторинг и надзор от страна на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), включително по-прецизни оценки по отношение на броя, характеристиките и др. на хората, при които болестта не е диагностицирана;

3.   Настоятелно призовава Комисията да отдели значителни политически, финансови и човешки ресурси, за да улесни прилагането на тази стратегия;

4.   Насърчава държавите-членки да формулират препоръки на Съвета относно прилагането на насоки, основани на факти, за всяка държава-членка в областта на провеждането на тестове и лечението;

5.   Призовава Комисията и държавите-членки да осигурят включването в бъдещите програми за мониторинг на напредъка в борбата срещу ХИВ/СПИН в Европа на подходящи индикатори, които обобщават и оценяват стандартите за правата на човека в тази връзка;

6.   Призовава държавите-членки да приемат разпоредби, в рамките на юрисдикцията си, които ефективно обявяват за незаконна дискриминацията срещу хора, живеещи с ХИВ/СПИН, включително ограничаването на тяхното право на свободно движение;

7.   Настоятелно насърчава държавите-членки да засилят информационните и образователните кампании относно превенцията, провеждането на тестове и лечението на ХИВ/СПИН;

8.   Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на държавите-членки, на Генералния секретар на ООН, на UNAIDS, на Световната здравна организация и на правителствата на държавите-членки.