Πρόταση ψηφίσματος - B6-0583/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0583/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

12.11.2008

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
του Georgs Andrejevs
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
σχετικά με τον ιό ΗIV/AIDS: έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B6-0581/2008

Διαδικασία : 2008/2667(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B6-0583/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B6-0583/2008
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B6‑0583/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον ιό ΗIV/AIDS: έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Απριλίου 2007 για την καταπολέμηση του ΗIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Βρέμης της 3ης Μαρτίου 2007 με τίτλο "Ευθύνη και Εταιρική Σχέση - Ενωμένοι κατά του ΗIV/AIDS",

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με το ΗIV/AIDS: ώρα για δράση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 30ής Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το AIDS,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2005 σχετικά με την καταπολέμηση του ΗIV/AIDS,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Καταπολέμηση του ΗIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, 2006-2009",

–  έχοντας υπόψη τη "Δήλωση του Δουβλίνου" σχετικά με την εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του ΗIV/AIDS στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, που εγκρίθηκε κατά την Υπουργική Διάσκεψη "Καταρρίπτοντας τα εμπόδια - Εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του ΗIV/AIDS στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία" που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ιρλανδικής Προεδρίας της ΕΕ στις 23-24 Φεβρουαρίου 2004,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του 2008 των UNAIDS/ΠΟΥ Ευρώπης με τίτλο "Πρόοδος της εφαρμογής της Δήλωσης του Δουβλίνου σχετικά με την εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του ΗIV/AIDS στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία",

–  έχοντας υπόψη τη "Δήλωση του Βίλνιους" σχετικά με τα μέτρα ενίσχυσης της αντιμετώπισης του ΗIV/AIDS στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις γειτονικές χώρες, που εγκρίθηκε από υπουργούς και εκπροσώπους κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γειτονικών χωρών κατά τη Διάσκεψη "Ευρώπη και ΗIV/AIDS - Νέες Προκλήσεις, Νέες Ευκαιρίες" , που διεξήχθη στο Βίλνιους της Λιθουανίας στις 16-17 Σεπτεμβρίου 2004,

–  έχοντας υπόψη το πρόγραμμα του 2006 της ΠΟΥ σχετικά με το ΗIV/AIDS "Προς την καθολική πρόσβαση έως το 2010",

–  έχοντας υπόψη το Ευρωβαρόμετρο για την πρόληψη του AIDS του Φεβρουαρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση για το πρώτο εξάμηνο του 2005 του EuroHIV (Ευρωπαϊκού Κέντρου Επιδημιολογίας του AIDS) αποδεικνύει ότι κατά την περίοδο 1998-2005, 215.510 άτομα προσβλήθηκαν από τον ιό HIV στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι 646.142 άτομα προσβλήθηκαν πρόσφατα από τον ίδιο ιό στην ευρωπαϊκή περιφέρεια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ),

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το EuroHIV, σχεδόν ένα τέταρτο όλων των νέων κρουσμάτων του HIV είναι νεαρά άτομα κάτω των 25 ετών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκθέσεις του EuroHIV και της UNAIDS επιβεβαιώνουν ότι ο αριθμός των νέων μολύνσεων από τον HIV εξακολουθεί να αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις γειτονικές χώρες, και ότι σε ορισμένες χώρες ο εκτιμούμενος αριθμός των ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον HIV είναι σχεδόν τριπλάσιος από τον επίσημο αριθμό,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων του HIV, η σταθερή μείωση του αριθμού των διαγνωσμένων κρουσμάτων AIDS τα τελευταία χρόνια συνεχίστηκε το 2005, με αριθμό διαγνωσμένων κρουσμάτων το 2005 μικρότερο από το ήμισυ σε σύγκριση με το 1998,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο ποσοστό των μολύνσεων από τον ιό HIV παραμένουν αδιάγνωστες και ότι πολλά άτομα δεν γνωρίζουν εάν έχουν προσβληθεί και κινδυνεύουν να το ανακαλύψουν μόνον εάν νοσήσουν από ασθένειες που σχετίζονται με το ΗIV/AIDS,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μολυσματικότητα του ιού ΗIV αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό με την παρουσία άλλων σεξουαλικά μεταδιδόμενων νόσων (όπως γονόρροια, χλαμύδια, έρπης και σύφιλη ),

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση της επιδημίας μεταξύ των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών αποτελεί έναν από τους λόγους της ταχείας εξάπλωσης των μολύνσεων από τον ιό ΗIV σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΗIV/AIDS αποτελεί μεταδοτική ασθένεια και ότι συνεπώς υπάρχει κίνδυνος μετάδοσής της από άτομα στα οποία δεν έχει ακόμη εντοπισθεί η μόλυνση από τον ιό ΗIV/AIDS,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πορίσματα της UNAIDS και της ΠΟΥ στην Ευρώπη που εκτιμούν την "πρόοδο εφαρμογής της Δήλωσης του Δουβλίνου για την εταιρική σχέση καταπολέμησης του ΗIV/AIDS στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία" αναφέρουν ότι λίγες από τις 53 χώρες στην Ευρώπη έχουν υιοθετήσει μια πρακτική για το στιγματισμό, τις δυσμενείς διακρίσεις και τα δικαιώματα του ανθρώπου που τηρεί τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο της Δήλωσης του Δουβλίνου,

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης διαφύλαξη των δικαιωμάτων είναι σημαντική για κάθε παράμετρο της αντιμετώπισης του ιού ΗIV,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη την επιτακτική ανάγκη να υπάρχει διασυνοριακή συνεργασία για την αντιμετώπιση της επιδημίας,

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία καθιστά σαφές ότι τα εμπόδια που παρακωλύουν τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία σε ισότιμη βάση μπορούν να οφείλονται τόσο στην ακολουθούμενη συμπεριφορά όσο και στον περιβάλλοντα χώρο,

1.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να χαράξουν συνεκτική στρατηγική για τον ιό ΗIV προκειμένου:

  • -να προωθούν την έγκαιρη διάγνωση και τη μείωση των διαπιστωμένων εμποδίων στις σχετικές εξετάσεις·
  • -να εξασφαλίζουν την έγκαιρη θεραπεία και γνωστοποίηση των πλεονεκτημάτων της θεραπευτικής αγωγής στο αρχικό στάδιο εμφάνισης της νόσου·

2.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την εμπεριστατωμένη παρακολούθηση και εποπτεία εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ΕΚΠΕΝ) συμπεριλαμβανομένων επακριβέστερων εκτιμήσεων (μέγεθος, χαρακτηριστικά, κ.α.) του πληθυσμού που δεν έχει υποβληθεί σε διάγνωση·

3.  προτρέπει την Επιτροπή να δεσμεύσει σημαντικούς πολιτικούς, οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να διευκολύνει την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής·

4.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διατυπώσουν συστάσεις του Συμβουλίου για την εφαρμογή κατευθυντηρίων γραμμών ελέγχων και θεραπευτικής αγωγής για κάθε κράτος μέλος που θα βασίζονται σε έγκυρα στοιχεία·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τα μελλοντικά προγράμματα για την παρακολούθηση της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την καταπολέμηση του ιού ΗIV/AIDS στην Ευρώπη συμπεριλαμβάνουν κατάλληλους δείκτες που καλύπτουν και αξιολογούν επίσης πρότυπα για τα δικαιώματα του ανθρώπου στο περιεχόμενό τους·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή διατάξεις που θέτουν αποτελεσματικά τέρμα σε διακρίσεις κατά των ατόμων που έχουν προσβληθεί από τον ιό ΗIV/AIDS, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να περιορίζεται η ελεύθερη διακίνησή τους, στο πλαίσιο της νομολογίας τους·

7.  ενθαρρύνει επίμονα τα κράτη μέλη να εντατικοποιήσουν εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης σχετικά με την πρόληψη, τον έλεγχο και τη θεραπεία του ιού ΗIV/AIDS ·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην UNAIDS, στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.