Forslag til beslutning - B6-0584/2008Forslag til beslutning
B6-0584/2008

FORSLAG TIL BESLUTNING

12.11.2008

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2
af Satu Hassi og Kathalijne Maria Buitenweg
for Verts/ALE-Gruppen
om hiv/aids - tidlig diagnosticering og tidlig behandling

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B6-0581/2008

Procedure : 2008/2667(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B6-0584/2008
Indgivne tekster :
B6-0584/2008
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B6‑0584/2008

Europa-Parlamentets beslutning om hiv/aids - tidlig diagnosticering og tidlig behandling

Europa-Parlamentet,

-  der henviser til sin beslutning af 24. april 2007 om bekæmpelse af hiv/aids i Den Europæiske Union og i nabolandene i perioden 2006-2009[1],

-  der henviser til Bremenerklæringen af 13. marts 2007 om "Ansvar og partnerskab - sammen mod hiv/aids",

-  der henviser til sin beslutning af 6. juli 2006 om hiv/aids: tid til handling[2],

-  der henviser til sin beslutning af 30. november 2006 om aids[3],

-  der henviser til Rådets konklusioner af 6. juni 2005 om bekæmpelse af hiv/aids,

-  der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om bekæmpelse af hiv/aids i EU og EU’s nabolande i perioden 2006-2009[4],

-  der henviser til Dublinerklæringen om partnerskab til bekæmpelse af hiv/aids i Europa og Centralasien, vedtaget på ministerkonferencen "Nedbrydning af barriererne - partnerskab til bekæmpelse af hiv/aids i Europa og Centralasien", som blev afholdt inden for rammerne af det irske EU-formandskab den 23.-24. februar 2004,

-  der henviser til UNAIDS/WHO Europas rapport fra 2008 om fremskridt med gennemførelsen af Dublinerklæringen om partnerskab til bekæmpelse af hiv/aids i Europa og Centralasien,

-  der henviser til Vilniuserklæringen om foranstaltninger til fremme af bekæmpelsen af hiv/aids i Den Europæiske Union og i nabolandene, som blev vedtaget af ministre og regeringsrepræsentanter fra Den Europæiske Union og dens nabolande på konferencen "Europa og hiv/aids - nye udfordringer, nye muligheder", der blev afholdt i Vilnius i Litauen den 16.-17. september 2004,

-  der henviser til WHO’s hiv/aids-program "Hen imod universel adgang inden 2010" fra 2006,

-  der henviser til Eurobarometer-undersøgelsen fra februar 2006 om forebyggelse af aids,

-  der henviser til FN's konvention om handicappedes rettigheder,

-  der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.  der henviser til, at EuroHIV's årsrapport 2006 viser, at 269 152 mennesker blev smittet med hiv i perioden 1999-2006 i Den Europæiske Union, samt at 806 258 mennesker blev smittet med hiv i WHO’s europæiske region,

B.  der henviser til, at 11 % af alle nye hiv-infektioner ifølge EuroHIV's årsrapport 2006 rammer unge under 25,

C.  der henviser til, at rapporterne fra EuroHIV og UNAIDS bekræfter, at antallet af nye hiv-infektioner stadig stiger med alarmerende fart i Den Europæiske Union og i Unionens nabolande, samt at det anslåede antal hiv-smittede i en række lande er næsten tre gange højere end de officielle tal,

D.  der henviser til, at det stadige fald i antallet af konstaterede aids-tilfælde i de senere år, trods det øgede antal hiv-infektioner, fortsatte i 2006, hvor der ifølge EuroHIV's årsrapport 2006 blev konstateret 40 % færre tilfælde i EU sammenlignet med 1999,

E.  der henviser til, at et stort antal hiv-infektioner forbliver udiagnosticerede, og til, at mange mennesker ikke ved, om de er smittede eller ej, og sandsynligvis først får kendskab hertil, når de rammes af hiv/aids-relaterede sygdomme,

F.  der henviser til, at hiv er betydelig mere smitsom, når der samtidig allerede er tale om smitte med andre seksuelt overførte sygdomme (f.eks. gonorré, klamydia, herpes og syfilis),

G.  der henviser til, at hiv-smitte hovedsagelig spredes ved heteroseksuel kontakt, og at femidomet stadig bliver brugt for lidt, selv om det er det eneste eksisterende kvindekontrollerede middel til beskyttelse mod uønsket graviditet, hiv og andre seksuelt overførte sygdomme,

H.  der henviser til, at epidemien blandt stiknarkomaner er en af årsagerne til, at hiv-smitten har bredt sig hurtigt i mange østeuropæiske lande,

I.  der henviser til, at hiv/aids er en overførbar sygdom, og at der derfor er en risiko for smitte fra uopdagede smittede personer,

J.  der henviser til, at resultaterne af UNAIDS/WHO Europas vurdering af fremskridt med gennemførelsen af Dublinerklæringen om partnerskab til bekæmpelse af hiv/aids i Europa og Centralasien viser, at kun nogle få af de 53 lande i den europæiske region har vedtaget en strategi vedrørende stigmatisering, diskrimination og menneskerettigheder, der opfylder deres forpligtelser i henhold til Dublinerklæringen,

K.  der henviser til, at det er yderst vigtigt, at menneskerettighederne beskyttes fuldt ud i forbindelse med alle aspekter af hiv-bekæmpelsen,

L.  der henviser til, at der er et kritisk behov for grænseoverskridende samarbejde for at bekæmpe epidemien,

M.  der henviser til, at FN's konvention om handicappedes rettigheder gør det klart, at de barrierer, der hindrer personer med funktionsnedsættelse i at deltage i samfundslivet på lige fod med andre, kan være holdningsbestemte såvel som omgivelsesmæssige,

1.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at udarbejde en strategi for hiv med henblik på at:

  • -fremme tidlig diagnosticering og reducere barrierer for testning
  • -sikre tidlig behandling og formidling af information om fordelene ved tidlig behandling;

2.  opfordrer Kommissionen til at sikre nøje overvågning og tilsyn ved Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme, herunder mere præcise skøn (antal tilfælde, karakteristika osv.) vedrørende udiagnosticerede smittede;

3.  opfordrer Kommissionen til at afsætte politiske, finansielle og menneskelige ressourcer til støtte for gennemførelsen af en sådan strategi;

4.  opfordrer Rådet til at pålægge Kommissionen at udarbejde rådshenstillinger om gennemførelse af evidensbaserede retningslinjer for testning og behandling i de enkelte medlemsstater;

5.  opfordrer Rådet til at pålægge Kommissionen at sikre, at fremtidig overvågning af fremskridtene med bekæmpelse af hiv/aids i Europa og i nabolandene også kommer til at omfatte indikatorer, der direkte vedrører og tager stilling til menneskerettighedsspørgsmål i forbindelse med hiv/aids;

6.  opfordrer Rådet og Kommissionen til at sikre, at alle medlemsstaterne indfører forbud mod adfærd, der fører til stigmatisering og diskrimination af personer, der lever med hiv/aids, og at forbuddet håndhæves;

7.  henstiller til medlemsstaterne at ophæve alle rejserestriktioner for personer, der lever med hiv/aids, og opfordrer dem til at sikre, at der inden for deres jurisdiktioner indføres forbud mod diskrimination af personer, der lever med hiv/aids, og at forbuddet håndhæves;

8.  henstiller til medlemsstaterne at føre flere pragmatiske og ikke-moraliserende oplysnings- og uddannelseskampagner om forebyggelse, testning og behandling af hiv/aids og opfordrer dem indtrængende til at udarbejde særlige programmer for så vidt angår oplysningskampagner for kvinder;

9.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at investere i udviklingen af andengenerationsfemidomet og til at udarbejde programmer med henblik på at forbedre femidomets image i offentligheden og gøre det lettere tilgængeligt, også for unge;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, FN's generalsekretær, UNAIDS, Verdenssundhedsorganisationen og medlemsstaternes regeringer.