Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B6-0584/2008Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B6-0584/2008

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

12.11.2008

siekiant baigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Satu Hassi ir Kathalijne Maria Buitenweg
Verts/ALE frakcijos vardu
dėl ŽIV/AIDS: Ankstyvoji diagnostika ir priežiūra.

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0581/2008

Procedūra : 2008/2667(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B6-0584/2008
Pateikti tekstai :
B6-0584/2008
Priimti tekstai :

B6‑0584/2008

Europos Parlamento rezoliucija ŽIV/AIDS: Ankstyvoji diagnostika ir priežiūra.

Europos Parlamentas,

  atsižvelgdamas į savo 2007 m. balandžio 24 d. rezoliuciją dėl kovos su ŽIV/ AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2006–2009 m[1],

  atsižvelgdamas į 2007 m. kovo 13 d. Brėmeno deklaraciją „Atsakomybė ir partnerystė – vieningai prieš ŽIV/AIDS“,

  atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl „ŽIV/AIDS metas veikti“[2],

  atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 30 d. rezoliuciją dėl AIDS[3],

–   atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 6 d. Tarybos išvadas dėl kovos su ŽIV/AIDS,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui tema „Kova su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse 2006–2009 m.“[4],

–   atsižvelgdamas į Dublino deklaraciją dėl partnerystės kovojant su ŽIV/AIDS Europoje ir Centrinėje Azijoje, kuri buvo patvirtinta per Airijos pirminkavimo ES laikotarpiu 2004 m. vasario 23-24 d. vykusią ministrų konferenciją tema „Pašalinant užtvaras – partnerystė kovojant su ŽIV/AIDS Europoje ir Centrinėje Azijoje“,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. JTAIDS ir PSO regioninio biuro Europoje ataskaitą „Pažanga įgyvendinant Dublino deklaraciją dėl partnerystės kovojant su ŽIV/AIDS Europoje ir Centrinėje Azijoje“,

–   atsižvelgdamas į Vilniaus deklaraciją dėl priemonių kovoti su ŽIV/AIDS Europos Sąjungoje ir kaimyninėse šalyse, kurią patvirtino ES šalių bei kaimyninių valstybių ministrai ir vyriausybių atstovai konferencijoje „Europa ir ŽIV/AIDS – nauji iššūkiai, naujos galimybės“, kuri vyko 2004 m. rugsėjo 16-17 d. Vilniuje, Lietuvoje,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ŽIV/AIDS programą „Siekiant visuotinės prieigos iki 2010 m.“,

–   atsižvelgdamas į Eurobarometro 2006 m. vasario mėn. duomenis dėl AIDS prevencijos,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 13 d. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.   kadangi EuroŽIV centro 2006 metų vidurio pranešimo duomenys rodo, kad Europos Sąjungoje 1999-2006 metų laikotarpiu ŽIV užsikrėtė 269 152 asmenų ir Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) Europos regione ŽIV užsikrėtė 806 258 asmenys,

B.  kadangi EuroŽIV 2006 m. pabaigos ataskaitos duomenimis 11%naujai ŽIV infekcija užsikrėtusių asmenų yra jaunesni nei 25 metų amžiaus,

C.  kadangi EuroŽIV ir UNAIDS pranešimuose patvirtinama, kad naujų ŽIV infekcinių susirgimų skaičius ES ir kaimyninėse šalyse auga susirūpinimą keliančiu greičiu, o kai kuriose šalyse numanomas ŽIV infekuotų asmenų skaičius yra beveik tris kartus didesnis nei oficialūs duomenys,

D.   kadangi nepaisant didėjančio ŽIV atvejų skaičiaus, pastaraisiais metais nuolat mažėjantis diagnozuotų AIDS susirgimų skaičius stabiliai mažėjo ir 2006 m., ir remiantis EuroŽIV 2006 metų pabaigos ataskaitos duomenimis 2006 m. diagnozuotų AIDS susirgimų skaičius 40 % mažesnis negu 1999 m.,

E.  kadangi didelė dalis ŽIV infekcijos atvejų lieka nediagnozuota; kadangi daugelis žmonių nežino, ar jie yra užsikrėtę ir, atrodo, kad tai sužinos tik susirgę su ŽIV/AIDS susijusioms ligomis,

F.  kadangi galimybė užsikrėsti ŽIV smarkiai didėja kartu su kitomis lytiniu būdu perduodamomis ligomis (pvz., gonorėja, chlamidijomis, dedervine ir sifiliu),

G.  kadangi ŽIV infekcija dažniausiai užsikrečiama per heteroseksualinius lytinius santykius, o moterims skirti prezervatyvai dar nepakankamai naudojami, nors tai ir yra vienintelė šiuo metu egzistuojanti moterų kontroliuojama priemonė, apsauganti moteris nuo nepageidaujamo nėštumo, ŽIV ir kitų lytiniu būdu plintančių ligų,

H.  kadangi tarp intraveninius narkotikus vartojančių asmenų plintanti epidemija yra viena iš spartaus ŽIV plitimo daugelyje Rytų Europos šalių priežasčių,

I.  kadangi ŽIV/AIDS yra užkrečiama liga, taigi rizikuojama užsikrėsti nuo infekuoto asmens, kuriam liga nediagnozuota,

J.  kadangi, remiantis JTAIDS ir PSO regioninio biuro Europoje išvadomis, pateiktomis įvertinus ataskaitą „Pažanga įgyvendinant Dublino deklaracijos dėl bendradarbiavimo kovojant su ŽIV / AIDS Europoje ir Centrinėje Azijoje nuostatas“, tik kelios iš Europos regionui priklausančių 53 šalių patvirtino kovos su užsikrėtusiųjų stigmatizavimu ir diskriminacija bei jų žmogaus teisių gynimo strategiją, kaip ir numatyta pagal įsipareigojimus, kuriuos šios šalys prisiėmė pagal Dublino deklaraciją,

K.  kadangi visapusiška žmogaus teisių apsauga labai svarbi visais kovos su ŽIV plitimu veiksmų aspektais,

L.  kadangi, siekiant spręsti su šia epidemija susijusias problemas, gyvybiškai svarbu skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą,

M.  kadangi JT konvencijoje dėl neįgalių asmenų teisių aiškiai pabrėžiama, kad kliūtys, su kuriomis neįgalieji susiduria norėdami lygiomis teisėmis dalyvauti visuomenės gyvenime, gali būti susijusios ir su neigiamu požiūriu, ir su aplinka,

1.  ragina Tarybą ir Komisiją parengti ŽIV strategiją siekiant:

  • skatinti ankstyvąją diagnostiką ir mažinti su pasitikrinimu susijusias kliūtis;
  • užtikrinti ankstyvą priežiūrą ir informuoti apie ankstyvos priežiūros naudą;

2.  ragina Komisiją užtikrinti, kad Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras atliktų tikslią nediagnozuotų asmenų stebėseną ir priežiūrą, įskaitant tikslesnį šios grupės įvertinimą (dydį, ypatumus ir t. t.);

3.  ragina Komisiją numatyti pakankamai politinių, finansinių ir žmogiškųjų išteklių tokiai strategijai įgyvendinti ir remti;

4.  ragina Tarybą pavesti Komisijai parengti Tarybos rekomendacijas, susijusias su faktais grindžiamų testavimo ir gydymo gairių įgyvendinimu kiekvienoje valstybėje narėje;

5.  ragina Tarybą užtikrinti, kad Komisija, ateityje stebėdama kovos su ŽIV / AIDS plitimu pažangą Europoje ir kaimyninėse šalyse, remtųsi rodikliais, skirtais su ŽIV / AIDS atvejais susijusioms problemoms tiesiogiai spręsti ir joms vertinti;

6.  ragina Tarybą ir Komisiją užtikrinti, kad visose valstybėse narėse būtų veiksmingai uždraustos ŽIV/AIDS sergančių asmenų diskriminavimo ir stigmatizavimo praktikos;

7.  ragina valstybes nares panaikinti visus kelionių apribojimus, taikomus ŽIV / AIDS užsikrėtusiems asmenims, ir užtikrinti, kad jų jurisdikcijoje būtų veiksmingai uždrausta ŽIV/AIDS užsikrėtusių asmenų diskriminacija;

8.   ragina valstybes nares sustiprinti pragmatines ir nemoralizuojančias informavimo ir švietimo kampanijas ŽIV / AIDS prevencijos, nustatymo ir gydymo klausimais ir parengti specialias moterims skirtų informavimo kampanijų programas;

9.  primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares investuoti į moterims skirtų antrosios kartos prezervatyvų kūrimą ir plėtoti programas, skatinančias teigiamą visuomenės nuomonę apie moterims skirtus prezervatyvus ir šių prezervatyvų platesnį naudojimą, taip pat ir tarp jaunų žmonių;

10.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, JT Generaliniam Sekretoriui, JTAIDS, Pasaulio sveikatos organizacijai ir valstybių narių vyriausybėms.