Predlog resolucije - B6-0584/2008Predlog resolucije
B6-0584/2008

PREDLOG RESOLUCIJE

12.11.2008

k izjavi Evropskega sveta in Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga predlagata Satu Hassi in Kathalijne Maria Buitenweg
v imenu skupine Verts/ALE
o virusu HIV/aidsu: zgodnje odkrivanje in zdravljenje

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0581/2008

Postopek : 2008/2667(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B6-0584/2008
Predložena besedila :
B6-0584/2008
Sprejeta besedila :

B6‑0584/2008

Resolucija Evropskega parlamenta o virusu HIV/aidsu: zgodnje odkrivanje in zdravljenje

Evropski parlament,

  ob upoštevanju resolucije Evropskega parlamenta z dne 24. aprila 2007 o boju proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah za obdobje 2006–2009[1];

  ob upoštevanju bremenske deklaracije z dne 13. marca 2007 z naslovom „Odgovornost in partnerstvo – skupaj proti virusu HIV/aidsu“,

  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2006 z naslovom „HIV/AIDS: čas za ukrepanje“[2],,

  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. novembra 2006 o aidsu[3];

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 6. junija 2005 o boju proti virusu HIV/aidsu,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o boju proti virusu HIV/aidsu v Evropski uniji in sosednjih državah za obdobje 2005–2009[4];

–  ob upoštevanju dublinske deklaracije o partnerstvu za boj proti okužbam z virusom HIV/aidsom v Evropi in Srednji Aziji, ki jo je sprejela ministrska konferenca z naslovom „Premostimo ovire – partnerstvo za boj proti virusu HIV/aidsu v Evropi in Srednji Aziji“ v okviru irskega predsedovanja EU od 23. do 24. februarja 2004,

–  ob upoštevanju poročila programa UNAIDS in evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije za leto 2008 z naslovom „Napredek pri izvajanju dublinske deklaracije o partnerstvu za boj proti okužbam z virusom HIV/aidsom v Evropi in Srednji Aziji“,

–  ob upoštevanju vilenske deklaracije o ukrepih za večji odziv na virus HIV/aids v Evropski uniji in sosednjih državah, ki so jo sprejeli ministri in predstavniki vlad Evropske unije in sosednjih držav na konferenci z naslovom „Evropa in HIV/aids – novi izzivi, nove priložnosti“ v Vilni v Litvi 16. in 17. septembra 2004,

–  ob upoštevanju programa Svetovne zdravstvene organizacije glede virusa HIV/aidsa „Splošna dostopnost do leta 2010“ iz leta 2006,

–  ob upoštevanju raziskave Evrobarometer o preprečevanju aidsa iz februarja 2006,

–  ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker končno poročilo Evropskega centra za epidemiološko spremljanje aidsa (EuroHIV) 2006 kaže, da se je v obdobju 1999–2006 v Evropski uniji na novo okužilo 269 152 ljudi, v evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije pa 806 258 ljudi,

B.  ker po končnem poročilu centra EuroHIV za leto 2006 v Evropski uniji 11 % vseh novih okužb z virusom HIV prizadene osebe, mlajše od 25 let,

C.  ker poročili centra EuroHIV in programa UNAIDS potrjujeta, da število novih okužb z virusom HIV še vedno zaskrbljujoče hitro narašča tako v Evropski uniji kot tudi v sosednjih državah in da je v nekaterih državah ocenjeno število oseb, okuženih z virusom HIV, skoraj trikrat višje od uradnih številk,

D.  ker se je glede na končno poročilo centra EuroHIV za leto 2006 v tem letu kljub povečanemu številu okužb z virusom HIV v zadnjih letih nadaljevalo nenehno upadanje števila ugotovljenih primerov aidsa, in sicer je bilo število odkritih primerov leta 2006 v primerjavi z letom 1999 za 40 % manjše,

E.  ker velik delež okužb z virusom HIV ostaja neodkrit; ker veliko ljudi ne ve, ali so okuženi, in navadno to odkrijejo šele, ko zbolijo za boleznijo, povezano z virusom HIV/aidsom,

F.  ker je možnost okužbe z virusom HIV ob prisotnosti drugih spolno prenosljivih bolezni (kot so gonoreja, klamidijska okužba, herpes in sifilis) bistveno večja;

G.  ker se okužba z virusom HIV večinoma širi s heteroseksualnimi odnosi in ker se ženski kondomi še vedno premalo uporabljajo, čeprav gre za edini pripomoček, katerega rabo nadzorujejo ženske, ki je že na voljo in ki ženske zaščiti pred nezaželeno nosečnostjo, virusom HIV in drugimi spolno prenosljivimi boleznimi,

H.  ker je eden od razlogov za hitro širjenje okužb z virusom HIV v številnih državah vzhodne Evrope epidemija med intravenoznimi uživalci drog;

I.  ker je virus HIV/aids prenosljiva bolezen in zato obstaja nevarnost okužbe prek neodkritih okuženih oseb;

J.  ker je glede na ugotovitve programa UNAIDS in evropskega urada Svetovne zdravstvene organizacije, ki merita napredek pri izvajanju dublinske deklaracije o partnerstvu za boj proti okužbam z virusom HIV/aidsom v Evropi in Srednji Aziji, le nekaj od 53 držav v evropski regiji sprejelo pristop do stigmatizacije, diskriminacije in človekovih pravic, ki je skladen z njihovimi obvezami po dublinski deklaraciji;

K.  ker je popolno varstvo človekovih pravic bistveno za vse vidike odzivanja na virus HIV;

L.  ker je za spoprijemanje z epidemijo nujno potrebno čezmejno sodelovanje,

M.  ker konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov pojasnjuje, da so lahko ovire, ki invalidom preprečujejo enakovredno sodelovanje v družbi, vedenjske ali okoljske narave,

1.  poziva Svet in Komisijo, naj oblikujeta strategijo v zvezi z virusom HIV:

  • za spodbujanje zgodnjega odkrivanja in zmanjšanje ovir pri testiranju;
  • za zagotovitev zgodnjega zdravljenja in obveščanja o njegovih prednostih;

2.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo Evropski center za nadzor bolezni natančno spremljal in nadziral razmere, kar vključuje tudi natančnejše ocene (obseg, značilnosti itd.) deleža prebivalstva, pri katerem okužba še ni bila odkrita;

3.  poziva Evropsko komisijo, naj v podporo izvajanju take strategije nameni politične, človeške in finančne vire;

4.  poziva Svet, naj zadolži Komisijo, da pripravi priporočila Sveta o izvajanju testiranja, ki temelji na dokazih, in smernic za zdravljenje v vsaki državi članici;

5.  poziva Svet, naj zadolži Komisijo, da bo prihodnje spremljanje napredka v boju proti virusu HIV/aidsu v Evropi in sosednjih državah vključevalo kazalnike, pri katerih bodo neposredno obravnavana in ocenjena vprašanja človekovih pravic v zvezi z virusom HIV/aidsom;

6.  poziva Svet in Komisijo, naj zagotovita, da bosta stigmatiziranje in diskriminacija okuženih z virusom HIV/aidsom učinkovito odpravljena v vseh državah članicah;

7.  poziva države članice, naj prekličejo omejevanje potovanj za ljudi, ki živijo z virusom HIV/aidsom, in poziva države članice, naj zagotovijo učinkovito odpravo diskriminacije ljudi, ki živijo z virusom HIV/aidsom, v okviru svojih pristojnosti;

8.  poziva države članice, da spodbudijo pragmatične in nemoralizirajoče informativne in izobraževalne kampanje o preprečevanju, testiranju in zdravljenju virusa HIV/aidsa, ter poziva države članice, da zagotovijo posebne programe na področju informativnih kampanj za ženske;

9.  odločno spodbuja Komisijo in države članice, naj vlagajo v razvoj ženskih kondomov druge generacije in oblikujejo programe za boljšo javno podobo ženskih kondomov ter njihovo širšo uporabo tudi med mladimi;

10.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, državam članicam, generalnemu sekretarju Združenih narodov, Agenciji Združenih narodov za boj proti aidsu in Svetovni zdravstveni organizaciji ter vladam držav članic.