Предложение за резолюция - B6-0586/2008Предложение за резолюция
B6-0586/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

12.11.2008

внесено вследствие на декларации на Съвета и на Комисията
съгласно член 103, параграф 2 от правилника
от Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Liam Aylward, Ryszard Czarnecki и Roberta Angelilli
от името на групата UEN
относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B6-0581/2008

Процедура : 2008/2667(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0586/2008
Внесени текстове :
B6-0586/2008
Гласувания :
Приети текстове :

B6‑0586/2008

Резолюция на Европейския парламент относно ХИВ/СПИН: ранно диагностициране и ранно лечение

Европейският парламент,

–  като взе предвид, че 1 декември 2008 г. е Световен ден за борба със СПИН,

–   като взе предвид Декларацията за ангажираност от Абуджа от 2001 г.,

–  като взе предвид доклада относно разпространението на епидемията от СПИН за 2007 г. на Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS) и на Световната здравна организация (СЗО),

–  като има предвид Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) на ООН, които включват поврат в тенденцията за развитие на епидемията от ХИВ/СПИН до 2015 г.,

–  като взе предвид Европейската програма за действие за борба с ХИВ/СПИН, туберкулозата и маларията, която обхваща всички развиващи се страни за периода 2007-2011 г., приета от Комисията през април 2005 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно "Борба с ХИВ/СПИН в Европейския съюз и в съседните страни, 2006-2009 г.",

–  като взе предвид ангажиментите от Гленийгълс и на ООН от 2005 г. за постигане на всеобщ достъп до превенция, лечение и грижи до 2010 г.,

–  като взе предвид заключенията от конференцията "Отговорност и партньорство – заедно в борбата срещу ХИВ/СПИН", на която здравните министри от ЕС се срещнаха с 16 представители на други държави в Бремен на 12 март 2007 г., за да разгледат нови инициативи за борбата със СПИН в Европейския съюз,

–  като взе предвид член 103, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че според преценката на UNAIDS, понастоящем 33,2 милиона души живеят с ХИВ, включително 2,5 милиона деца и като има предвид, че през 2007 г. още 2,5 милиона души са се заразили с вируса,

Б.  като има предвид, че според доклада на UNAIDS относно глобалната епидемия от СПИН за 2008 г., мащабът на епидемията се стабилизира, но на неприемливо високо ниво,

В.  като има предвид, че макар темпът на поява на нови случаи на заразяване с ХИВ да е намалял в няколко държави, тези благоприятни тенденции са най-малкото частично неутрализирани от увеличението на новите случаи на заразяване в други държави,

Г.  като има предвид, че понастоящем жените все още представляват 50% от хората в световен мащаб, които живеят с ХИВ, и следователно би било препоръчително да се възприеме подход, основан на пола,

Д.  като има предвид, че съществува спешна необходимост от борба с всички форми на насилие срещу жените, включително домашно насилие, изнасилване, принудителни бракове, проституция, трафик на жени, отвличане по време на въоръжени конфликти и превръщане на млади жени в робини, като това са някои от причините за разпространението на епидемията от ХИВ/СПИН,

Е.  като има предвид, че хората, които живеят с ХИВ, имат специални нужди по отношение на здравеопазването, семейното планиране, безопасното раждане и кърменето на бебета, които следва да се гарантират, като се избягва всякаква дискриминация,

Ж.  като има предвид, че превантивните мерки като превенцията на предаването на болестта от майка на дете следва да бъдат достъпни и допълнени от предоставянето на продължаващо антиретровирусно лечение на майките,

З.  като има предвид, че съществува спешна необходимост от повишаване на информираността, борба с предразсъдъците и подобряване на образоваността и че Световният ден за борба със СПИН е важен повод да се напомни на хората, че ХИВ е все още една от основните заплахи за общественото здраве,

И.  като има предвид, че е важно да се гарантира достъп до подходящо лечение в световен мащаб и че следва да се поеме международен ангажимент за гарантиране на наличието на лекарства на достъпни цени навсякъде по света,

1.  счита, че ХИВ/СПИН представлява спешен проблем в световен мащаб и създава едно от най-страшните предизвикателства за развитието, прогреса и стабилността на съответните наши общества и на света като цяло;

2.  приветства одобряването, на 10 ноември 2008 г., от страна на Глобалния фонд на ООН на нови безвъзмездни средства на стойност $2,75 милиарда за проекти за борба с ХИВ/СПИН, туберкулозата и маларията и счита, наред с другото, че тези нови средства ще подпомогнат в значителна степен света за постигане на глобалните цели като всеобщия достъп до лечение и превенция на СПИН;

3.  подчертава факта, че предполагаемият брой на хората, живеещи с ХИВ, изисква незабавна и координирана намеса на международно равнище посредством всеобхватен подход, който следва да включва правителствени органи на международно, национално, регионално и местно равнище, както и сътрудничеството на гражданското общество и неправителствените организации;

4.  припомня, че предполагаемият брой на хората, живеещи с ХИВ, през 2007 г. възлизаше на 33,2 милиона, новите случаи на заразени с ХИВ бяха 2,5 милиона, а 2,1 милиона починаха от СПИН;

5.  подчертава факта, че, макар че процентът на нови случаи на заразени с ХИВ в страните на юг от пустинята Сахара значително е намалял, все още 68% от хората, живеещи с ХИВ, живеят в този регион;

6.  със загриженост отбелязва, че 1 500 000 човека в Източна Европа и Централна Азия живеят с ХИВ и призовава ЕС да изработи мерки, чрез които да гарантира, че на пациентите с ХИВ се предоставя подходящо лечение;

7.  оценява високо резултатите от срещата, проведена на 9 октомври 2008 г., на която Генералният секретар на ООН и висши ръководители на повече от дванадесет международни фармацевтични компании постигнаха съгласие, че трябва да се вложат повече усилия в борбата с ХИВ/СПИН, въпреки значителния напредък, постигнат в областта на подобряване на достъпа до превенция и лечение;

8.  припомня необходимостта от повече инвестиции в научноизследователска дейност и разработването на нови медикаменти за борба с ХИВ, както и от разработване на достъпно оборудване за диагностициране и технологии за превенция, като например ваксини;

9.  приветства присъждането на Нобеловата награда за медицина за 2008 г. на откривателите на вируса на ХИВ Синуси и Монтание и за тяхната по-нататъшна пионерска дейност в областта на изследването на вируса;

10.  счита, че е от основно значение засегнатите деца да се ползват от правото си на здраве, образование и благосъстояние;

11.  поради тази причина припомня значението на социалните услуги и предоставянето на финансови средства за тях, за да се гарантира, че децата от семейства, в които има заразени с ХИВ и болни от СПИН членове, не са принудени да напуснат училище, за да се грижат за болни роднини или да започват платена работа, в случай че техни роднини са болни;

12.  счита, че следва да се вложат специални усилия в борбата с детската проституция и детския секс туризъм, с цел да се предотвратят по-сериозни психологически и физически травми, до които може да доведе това поведение, както и разпространението на ХИВ;

13.  настоятелно призовава Комисията и държавите-партньори да отдадат предимство и да изготвят програми за защита на жените от инфекции, причинени от всякаква форма на насилие, включително домашно насилие, изнасилване, принудителни бракове, проституция, трафик на жени, отвличане по време на въоръжени конфликти и превръщане на момичета в робини;

14.  отбелязва със загриженост, че секс туризмът се е оказал важен фактор, допринасящ за повишаване на нивата на разпространение на ХИВ в развиващите се страни и призовава правителствата да предприемат подходящи стъпки за ограничаване на тези практики;

15.  счита, че е от основно значение Европейският съюз да даде съвети за политически мерки на правителствата и на здравните органи в развиващите се страни на национално и регионално ниво и да предостави техническа помощ и съвети на специалисти относно лечението на пациентите, системи за безопасно преливане на кръв, лабораторни анализи, управление на болници и социалната реинтеграция на заразени с ХИВ лица и техните семейства в обществото;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета, на правителствата на държавите-членки на ЕС, на Генералния секретар на ООН и на ръководителите на UNAIDS, Програмата на ООН за развитие (ПРООН) и Фонда на ООН за населението (ФНООН).