Предложение за резолюция - B6-0589/2008Предложение за резолюция
B6-0589/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

12.11.2008

внесено вследствие на въпрос, изискващ устен отговор B6‑0481/2008
съгласно член 108, параграф 5 от Правилника
относно Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси

Процедура : 2008/2665(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0589/2008
Внесени текстове :
B6-0589/2008
Приети текстове :

B6‑0589/2008

Резолюция на Европейския парламент относно Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси

Европейският парламент,

–  като взе предвид Конвенцията за забраната на касетъчните боеприпаси (КЗКБ), приета от 107 държави на дипломатическата конференция в Дъблин от 19 до 30 май 2008 г.,

–  като има предвид, че КЗКБ ще бъде отворена за подпис на 3 декември 2008 г. в Осло, а впоследствие и в Обединените нации в Ню Йорк, и ще влезе в сила след извършването на 30 ратификации,

–  като взе предвид посланието на генералния секретар на ООН от 30 май 2008 г., в което той заявява, че насърчава „държавите да подпишат и ратифицират това важно споразумение без отлагане” и че очаква „бързото му влизане в сила”,

–  като приветства работата на гражданското общество, и по-специално на Коалицията срещу касетъчните боеприпаси, насочена към слагане на край на човешкото страдание, причинено от касетъчните боеприпаси,

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя Правилник,

A.  като има предвид, че КЗКБ ще забранява използването, производството, складирането и преноса на касетъчни боеприпаси като за цялостна категория оръжия,

Б.  като има предвид, че КЗКБ ще изисква унищожаването от страните по нея на запасите от такива боеприпаси,

В.   като има предвид, че КЗКБ ще установи нов хуманитарен стандарт за подпомагане на жертвите и ще изисква от държавите да разчистят невзривени касетъчни боеприпаси, останали на място след конфликт,

1.  призовава всички държави при първа възможност да подпишат, ратифицират и приложат КЗКБ;

2.  призовава всички държави да предприемат действия на национално равнище за започване прилагането на КЗКБ дори преди нейното подписване и ратифициране;

3.  призовава всички държави да се въздържат от използване, закупуване, складиране, производство, пренос или износ на касетъчни боеприпаси до влизането в сила на КЗКБ;

4.  призовава всички държави-членки на ЕС, които са използвали касетъчни боеприпаси, да предоставят помощ на засегнатото население, а Комисията - да увеличи финансовата си помощ за общности и лица, засегнати от невзривени касетъчни боеприпаси, посредством всички налични инструменти;

5.  призовава всички държави-членки на ЕС, които са използвали касетъчни боеприпаси, да предоставят техническа и финансова помощ за разчистването и унищожаването на остатъци от касетъчни боеприпаси, а Комисията - да увеличи финансовата си помощ за същата цел посредством всички налични инструменти;

6.  призовава всички държави-членки на ЕС да не предприемат действия, които биха могли да доведат до заобикаляне или застрашаване на КЗКБ и нейните разпоредби; по-специално, призовава всички държави-членки да не приемат, подписват или ратифицират впоследствие евентуален Протокол към Конвенцията за конвенционалните оръжия (ККО), разрешаващ използването на касетъчни боеприпаси, което няма да е съвместимо със забраната на такива боеприпаси съгласно членове 1 и 2 от КЗБК;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Върховния представител за ОВППС, правителствата и парламентите на държавите-членки на ЕС, генералния секретар на ООН и на Коалицията срещу касетъчните боеприпаси.