Návrh usnesení - B6-0589/2008Návrh usnesení
B6-0589/2008

  NÁVRH USNESENÍ,

  12. 11. 2008

  který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B6‑0481/2008
  v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
  předkládají
  –   Angelika Beer za skupinu Verts/ALE
  –   Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden a Tunne Kelamza skupinu PPE-DE
  –   Ana Maria Gomes za skupinu PSE
  –   Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis a Ryszard Czarnecki za skupinu UEN
  –   Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Luisa Morgantini, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Adamos Adamou a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL,
  o Úmluvě o kazetové munici

  Postup : 2008/2665(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B6-0589/2008
  Předložené texty :
  B6-0589/2008
  Přijaté texty :

  B6‑0589/2008

  Usnesení Evropského parlamentu o Úmluvě o kazetové munici

  Evropský parlament,

  –  s ohledem na Úmluvu o kazetové munici přijatou 107 zeměmi na diplomatické konferenci konané v Dublinu ve dnech 19.–30. května 2008,

  –  s ohledem na Úmluvu o kazetové munici, kterou bude možno podepsat od 3. prosince 2008 v Oslu a poté v OSN v New Yorku a která vstoupí platnost, až bude zajištěna ratifikace 30 zemí,

  –  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka OSN ze dne 30. května 2008, v němž vyzývá „státy, aby bezodkladně podepsaly a ratifikovaly tuto významnou dohodu“ a konstatuje, že s radostí očekává „její urychlený vstup v platnost“,

  –  s ohledem na práci občanské společnosti, již vítá, zejména práci Koalice proti kazetové munici, která se snaží ukončit lidské utrpení způsobené kazetovou municí,

  –  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

  A.  vzhledem k tomu, že Úmluva o kazetové munici zakáže používání, výrobu, hromadění zásob a přepravu kazetové munice jakožto celé kategorie zbraní,

  B.  zhledem k tomu, že Úmluva o kazetové munici bude vyžadovat, aby její smluvní strany zničily zásoby této munice,

  C.  vzhledem k tomu, že Úmluva o kazetové munici vytvoří nový humanitární standard pro pomoc obětem a bude vyžadovat, aby státy odstranily zbytky nevybuchlé munice, které zůstaly po konfliktech,

  1.  vyzývá všechny státy, aby při první možné příležitosti podepsaly, ratifikovaly a provedly Úmluvu o kazetové munici;

  2.  vyzývá všechny státy, aby na vnitrostátní úrovni uskutečnily kroky k zahájení provádění Úmluvy o kazetové munici ještě před jejím podepsáním a ratifikací;

  3.  vyzývá všechny státy, aby ani v době před vstupem Úmluvy o kazetové munici v platnost kazetovou munici nepoužívaly, neinvestovaly do ní, neskladovaly ji, nevyráběly, nepřepravovaly ani ji nevyvážely;

  4.  vyzývá všechny členské státy EU, které kazetovou munici používaly, aby poskytly pomoc postiženému obyvatelstvu, a vyzývá Komisi, aby pomocí všech dostupných prostředků zvýšila finanční podporu obcím a jednotlivcům postiženým nevybuchlou kazetovou municí;

  5.  vyzývá všechny členské státy EU, které kazetovou munici používaly, aby poskytly technickou a finanční pomoc na odstranění a zničení zbytků kazetové munice, a vyzývá Komisi, aby pomocí všech dostupných prostředků zvýšila finanční pomoc určenou pro tytéž účely;

  6.  vyzývá všechny členské státy EU, aby neuskutečňovaly žádné kroky, kterými by se mohly ustanovením této úmluvy vyhnout nebo které by ji mohly ohrozit; zejména vyzývá všechny členské státy EU, aby nepřijímaly, nepotvrzovaly ani následně neratifikovaly případný protokol Úmluvy o některých konvenčních zbraních, jenž umožňuje používání kazetové munice, což by nebylo slučitelné se zákazem této munice podle článků 1 a 2 Úmluvy o kazetové munici;

  7.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysokému představiteli pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi OSN a Koalici proti kazetové munici.