Forslag til beslutning - B6-0589/2008Forslag til beslutning
B6-0589/2008

  FORSLAG TIL BESLUTNING

  12.11.2008

  på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0481/2008
  jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5 af
  om konventionen om fragmentationsammunition

  Procedure : 2008/2665(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  B6-0589/2008
  Indgivne tekster :
  B6-0589/2008
  Vedtagne tekster :

  B6‑0589/2008

  Europa-Parlamentets beslutning om konventionen om fragmentationsammunition

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til konventionen om fragmentationsammunition, der blev vedtaget af 107 lande på den diplomatiske konference i Dublin den 19.-30. maj 2008,

  –  der henviser til, at konventionen om fragmentationsammunition kan undertegnes den 3. december i Oslo og derefter i FN's hovedkvarter i New York, og at den vil træde i kraft, når der er opnået 30 ratificeringer,

  –  der henviser til meddelelsen fra FN's generalsekretær af 30. maj 2008, hvori han opfordrer til, at denne vigtige aftale undertegnes og ratificeres uden ophold, og bemærker, at han håber, at den vil træde i kraft hurtigst muligt,

  –  der glæder sig over den indsats, som civilsamfundet og navnlig koalitionen mod fragmentationsammunition (Cluster Munitions Coalition) har ydet for at standse de menneskelige lidelser, der forårsages af fragmentationsammunition,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

  A.  der henviser til, at konventionen om fragmentationsammunition vil forbyde anvendelse, produktion, oplagring og overførsel af fragmentationsammunition som en hel kategori af våben,

  B.  der henviser til, at konventionen om fragmentationsammunition vil kræve, at de kontraherende stater tilintetgør deres lagre af sådan ammunition,

  C.  der henviser til, at konventionen om fragmentationsammunition vil omfatte nye humanitære normer for bistand til ofre og kræve, at efterladt eksplosivt krigsmateriel fjernes efter konflikter,

  1.  opfordrer alle lande til at undertegne, ratificere og gennemføre konventionen om fragmentationsammunition hurtigst muligt;

  2.  opfordrer alle lande til at træffe foranstaltninger på nationalt plan for at indlede gennemførelsen af konventionen, allerede inden den bliver undertegnet og ratificeret;

  3.  opfordrer alle lande til at undlade at anvende, investere i, oplagre, producere, overføre eller eksportere fragmentationsammunition, også før konventionen om fragmentationsammunition træder i kraft;

  4.  opfordrer alle de medlemsstater, der har anvendt fragmentationsammunition, til at yde bistand til de berørte befolkninger og opfordrer Kommissionen til at forhøje den finansielle støtte gennem alle de tilgængelige instrumenter til samfund og personer, der er berørt af eksplosivt efterladt krigsmateriel;

  5.  opfordrer alle de medlemsstater, der har anvendt fragmentationsammunition, til at yde teknisk og finansiel støtte til rydning og tilintetgørelse af efterladt krigsmateriel; opfordrer Kommissionen til at forhøje den finansielle støtte hertil i alle de tilgængelige instrumenter;

  6.  opfordrer alle medlemsstater til ikke at træffe foranstaltninger for at omgå eller hindre gennemførelsen af konventionen og bestemmelserne deri; opfordrer navnlig medlemsstaterne til ikke at vedtage, godkende eller efterfølgende ratificere en eventuel protokol til FN's konvention om visse konventionelle våben, som tillader anvendelse af fragmentationsammunition, og som ikke er forenelig med forbuddet mod anvendelse af denne form for ammunition i henhold til artikel 1 og 2 i konventionen og fragmentationsammunition;

  7.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær og koalitionen Cluster Munitions Coalition.