Menetlus : 2008/2665(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0589/2008

Esitatud tekstid :

B6-0589/2008

Arutelud :

PV 19/11/2008 - 13
CRE 19/11/2008 - 13

Hääletused :

PV 20/11/2008 - 6.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0565

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 93kWORD 39k
12.11.2008
PE413.421
 
B6‑0589/2008
suuliselt vastatava küsimuse B6‑0481/2008 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d):
   Angelika Beer fraktsiooni Verts/ALE nimel
   Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden ja Tunne Kelam fraktsiooni PPE-DE nimel
   Ana Maria Gomes fraktsiooni PSE nimel
   Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni UEN nimel
   Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Luisa Morgantini, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Adamos Adamou ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel
Kassettlahingumoona konventsioon

Euroopa Parlamendi resolutsioon kassettlahingumoona konventsiooni kohta 
B6‑0589/2008

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kassettlahingumoona konventsiooni (KLK), mille 107 riiki 19.–30. mail 2008 Dublinis toimunud diplomaatilisel konverentsil vastu võtsid;

–  arvestades, et konventsioonile saab alla kirjutada alates 3. detsembrist 2008 Oslos ja pärast seda New Yorgis ÜRO peakorteris ning see jõustub pärast 30 ratifitseerimist;

–  võttes arvesse ÜRO peasekretäri 30. mai 2008. aasta teadaannet, milles ta ergutas liikmesriike sellele olulisele kokkuleppele viivitamata alla kirjutama ja seda ratifitseerima ning ütles, et ootab selle kiiret jõustumist;

–  väljendades heameelt kodanikuühiskonna, eriti kassettlahingumoona koalitsiooni töö üle, mille eesmärk on lõpetada kassettlahingumoonast inimestele põhjustatud kannatused;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et KLK keelab kassettlahingumoona kui terve relvaliigi kasutamise, tootmise, ladustamise ja transpordi;

B.  arvestades, et KLK nõuab osalisriikidelt sellise lahingumoona varude hävitamist;

C.  arvestades, et KLK kehtestab uued ohvrite aitamise humanitaarnormid ning nõuab, et riigid koristaksid ära konfliktidest maha jäänud lõhkemata kassettlaskemoona jäänused,

1.  palub kõikidel riikidel KLK-le esimesel võimalusel alla kirjutada, see ratifitseerida ja rakendada;

2.  palub kõikidel riikidel astuda riiklikul tasandil samme KLK rakendamiseks juba enne selle allkirjastamist ja ratifitseerimist;

3.  palub kõikidel riikidel hoiduda kassettlaskemoona kasutamisest, sellesse investeerimisest, selle ladustamisest, transpordist ja ekspordist enne KLK jõustumist;

4.  palub ELi liikmesriikidel, kes on kasutanud kassettlaskemoona, aidata selle tõttu kannatavaid isikuid ning kutsub komisjoni üles suurendama lõhkemata kassettlaskemoona tõttu kannatavatele kogukondadele ja isikutele kõikide vahendite kaudu antavat rahalist abi;

5.  palub liikmesriikidel, kes on kasutanud kassettlaskemoona, anda tehnilist ja rahalist abi kassettlaskemoona jäänuste koristamiseks ja hävitamiseks ning kutsub komisjoni üles suurendama kõikide vahendite kaudu sel eesmärgil antavat rahalist abi;

6.  palub kõikidel ELi liikmesriikidel hoiduda tegudest, millega välditaks või seataks ohtu KLKd ja selle sätteid; eelkõige kutsub kõiki liikmesriike üles mitte võtma vastu, heaks kiitma ega ratifitseerima võimalikku tavarelvade konventsiooni protokolli, mis lubab kassettlaskemoona kasutamist ega ole kooskõlas KLK artiklitega 1 ja 2, mis keelustavad sellise laskemoona kasutamise;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile ning kassettlahingumoona koalitsioonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika