Menettely : 2008/2665(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B6-0589/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B6-0589/2008

Keskustelut :

PV 19/11/2008 - 13
CRE 19/11/2008 - 13

Äänestykset :

PV 20/11/2008 - 6.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0565

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 92kWORD 40k
12.11.2008
PE413.421
 
B6‑0589/2008
suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0481/2008 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t):
–   Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta
–   Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden ja Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta
–   Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta
–   Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta
–   Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Luisa Morgantini, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Adamos Adamou ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta
rypäleammuksia koskevasta yleissopimuksesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma rypäleammuksia koskevasta yleissopimuksesta 
B6‑0589/2008

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon rypäleammuksista tehdyn yleissopimuksen, jonka 107 maata hyväksyi Dublinissa 19.–30. toukokuuta 2008 pidetyssä diplomaattitason konferenssissa,

–  ottaa huomioon rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen, joka on avoinna allekirjoittamista varten 3. joulukuuta 2008 Oslossa ja sen jälkeen YK:n päämajassa New Yorkissa ja joka tulee voimaan saatuaan 30 ratifiointia,

–  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin 30. toukokuuta 2008 esittämän viestin, jossa hän kehotti valtioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan tämän tärkeän sopimuksen viipymättä todeten odottavansa sen pikaista voimaantuloa,

–  pitää myönteisenä kansalaisyhteiskunnan ja erityisesti rypäleammusten vastaisten kansalaisjärjestöjen yhteenliittymän työtä pyrittäessä estämään rypäleammusten aiheuttamat inhimilliset kärsimykset,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.  toteaa, että rypäleammuksia koskeva yleissopimus kieltää rypäleammusten käytön, valmistuksen, varastoinnin ja siirron koko aseluokan osalta,

B.  toteaa, että rypäleammuksia koskeva yleissopimus edellyttää, että siihen liittyneet valtiot tuhoavat tällaisten ammusten varastot,

C.  toteaa, että rypäleammuksia koskeva yleissopimus asettaa uudet humanitaariset normit uhrien auttamiselle ja velvoittaa valtioita selkkausten jälkeen raivaamaan jäljelle jääneet räjähtämättömät rypäleammusten jäännökset,

1.  kehottaa kaikkia valtioita allekirjoittamaan, ratifioimaan ja panemaan täytäntöön rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen ensi tilassa;

2.  kehottaa kaikkia valtioita ryhtymään kansallisen tason toimiin yleissopimuksen panemiseksi täytäntöön jo ennen sopimuksen allekirjoittamista ja ratifiointia;

3.  kehottaa kaikkia valtioita pidättäytymään rypäleammusten käyttämisestä, niihin investoimisesta, niiden varastoinnista, valmistuksesta, siirtämisestä sekä niiden viennistä ennen rypälesopimuksia koskevan yleissopimuksen voimaantuloa;

4.  kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltiota, joilla on rypäleammuksia, antamaan apua niistä kärsiville ihmisille ja kehottaa komissiota kaikin käytettävissä olevin välinein lisäämään rahallista tukea yhteisöille ja ihmisille, joihin räjähtämättömät rypäleammukset vaikuttavat;

5.  kehottaa rypäleammuksia käyttäneitä EU:n jäsenvaltioita antamaan teknistä ja rahallista apua rypäleammusten jäänteiden raivaamiseen ja tuhoamiseen ja kehottaa komissiota kaikin käytettävissä olevin välinein lisäämään rahallista tukea samaan tarkoitukseen;

6.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita pidättäytymään kaikista toimista, joilla kierrettäisiin tai vaarannettaisiin yleissopimusta ja sen määräyksiä; kehottaa erityisesti kaikkia EU:n jäsenvaltioita olemaan ottamatta käyttöön, hyväksymättä tai ratifioimatta tavanomaisia aseita koskevaan yleissopimukseen mahdollisesti sisältyvää pöytäkirjaa, jolla sallittaisiin rypäleammusten käyttö, mikä ei olisi rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen 1 ja 2 artiklassa tarkoitetun kyseisiä ammuksia koskevan kiellon mukaista;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille sekä rypäleammusten vastaiselle liitolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö