Procedūra : 2008/2665(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0589/2008

Pateikti tekstai :

B6-0589/2008

Debatai :

PV 19/11/2008 - 13
CRE 19/11/2008 - 13

Balsavimas :

PV 20/11/2008 - 6.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0565

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 99kWORD 44k
12.11.2008
PE413.421
 
B6‑0589/2008
pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B6‑0481/2008
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė:
–   Angelika Beer Verts/ALE frakcijos vardu
–   Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden ir Tunne Kelam PPE-DE frakcijos vardu
–   Ana Maria Gomes PSE frakcijos vardu
–   Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis ir Ryszard Czarnecki UEN frakcijos vardu
–   Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Luisa Morgantini, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Adamos Adamou ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu
dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų

Europos Parlamento rezoliucija dėl Konvencijos dėl kasetinių šaudmenų  
B6‑0589/2008

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Konvenciją dėl kasetinių šaudmenų (angl. CCM), kurią 2008 m. gegužės 19–30 d. diplomatinėje konferencijoje Dubline priėmė 107 šalys,

–  kadangi nuo 2008 m. gruodžio 3 d. CCM bus teikiama pasirašyti Osle, po to Jungtinėse Tautose Niujorke ir įsigalios tada, kai 30 valstybių užtikrins ratifikavimą,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus 2008 m. gegužės 30 d. pranešimą, kuriame valstybės raginamos nedelsiant pasirašyti ir ratifikuoti šį svarbų susitarimą ir kuriame jis išreiškė viltį, kad susitarimas greitai įsigalios,

–  palankiai vertina pilietinės visuomenės, ypatingai Kasetinių šaudmenų koalicijos, darbą siekiant, kad žmonės nenukentėtų nuo kasetinių šaudmenų,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi CCM uždraus kasetinių šaudmenų, kaip tokios kategorijos ginklų, naudojimą, gamybą, kaupimą ir perdavimą;

B.  kadangi CCM pasirašiusios šalys turės sunaikinti sukauptas tokių šaudmenų atsargas;

C.  kadangi CCM pagrindu bus sukurtas naujas pagalbos nukentėjusiesiems humanitarinis standartas, o pasirašiusios šalys privalės išvalyti teritorijas, kuriose po konfliktų dar yra nesprogusių kasetinių sprogmenų liekanų;

1.  ragina šalis kuo greičiau pasirašyti, ratifikuoti ir įgyvendinti CCM;

2.  ragina šalis imtis veiksmų nacionaliniu lygmeniu, kad būtų galima pradėti įgyvendinti CCM netgi prieš ją pasirašant ir ratifikuojant;

3.  ragina šalis nenaudoti, nekaupti, negaminti, neperduoti kasetinių šaudmenų ir į juos neinvestuoti, kol įsigalios CCM;

4.  ragina ES valstybes nares, kurios naudojo kasetinius šaudmenis, skirti pagalbą nukentėjusioms bendruomenėms, o Komisiją – visais prieinamais būdais skirti didesnę finansinę pagalbą bendruomenėms ir asmenims, kuriuos gali paveikti nesprogę kasetiniai šaudmenys;

5.  ragina ES valstybes nares, kurios naudojo kasetinius šaudmenis, skirti techninę ir finansinę pagalbą, kad būtų išvalytos teritorijos ir sunaikintos kasetinių sprogmenų liekanos, o Komisiją – visais prieinamais būdais skirti didesnę finansinę pagalbą tuo pačiu tikslu;

6.  ragina visas ES valstybes nares nesiimti jokių veiksmų, dėl kurių būtų sutrukdytas CCM ir jos nuostatų įgyvendinimas ar kiltų pavojus, kad jos nebus įgyvendintos; ypač ragina visas ES valstybes nares nepriimti galimos Konvencijos dėl įprastinių ginklų (CCW) protokolo, jam nepritarti ir jo neratifikuoti, kadangi pagal jį būtų leidžiama naudoti kasetinius šaudmenis, o tai prieštarautų tokių šaudmenų uždraudimui, kaip nurodyta CCM 1 ir 2 straipsniuose;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, vyriausiajam įgaliotiniui bendrai užsienio ir saugumo politikai, ES valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Generaliniam Sekretoriui ir Kasetinių šaudmenų koalicijai.

Teisinė informacija - Privatumo politika