Postup : 2008/2665(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0589/2008

Predkladané texty :

B6-0589/2008

Rozpravy :

PV 19/11/2008 - 13
CRE 19/11/2008 - 13

Hlasovanie :

PV 20/11/2008 - 6.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0565

NÁVRH UZNESENIA
PDF 98kWORD 43k
12.11.2008
PE413.421
 
B6‑0589/2008
ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0481/2008
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku
predkladajú
   Angelika Beer, v mene skupiny Verts/ALE
   Stefano Zappalà, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Geoffrey Van Orden a Tunne Kelam, v mene skupiny PPE-DE
   Ana Maria Gomes, v mene skupiny PSE
   Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis a Ryszard Czarnecki, v mene skupiny UEN
   Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Luisa Morgantini, Pedro Guerreiro, Umberto Guidoni, Adamos Adamou a Gabriele Zimmer, v mene skupiny GUE/NGL
o Dohovore o kazetovej munícii

Uznesenie Európskeho parlamentu o Dohovore o kazetovej munícii 
B6‑0589/2008

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohovor o kazetovej munícii (DKM), ktorý prijalo 107 krajín počas diplomatickej konferencie v Dubline, ktorá sa konala v dňoch 19. až 30. mája 2008,

–  so zreteľom na to, že DKM bude otvorený na podpis od 3. decembra 2008 v Osle a následne v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku a nadobudne platnosť po získaní 30 ratifikácií,

–  so zreteľom na prehlásenie generálneho tajomníka OSN z 30. mája 2008, v ktorom povzbudil štáty, aby bezodkladne podpísali a ratifikovali túto významnú dohodu, a vyjadril nádej, že táto dohoda urýchlene nadobudne platnosť,

–  vítajúc činnosť občianskej spoločnosti, najmä Koalície proti kazetovej munícii (Cluster Munitions Coalition), v úsilí o ukončenie ľudského utrpenia spôsobeného kazetovou muníciou,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A.  keďže DKM zakáže používanie, výrobu, uskladňovanie a transfer kazetovej munície ako celej kategórie zbraní,

B.  keďže DKM bude od zmluvných štátov vyžadovať zničenie zásob tejto munície,

C.  keďže DKM ustanoví novú humanitárnu normu pre pomoc obetiam a štátom ustanoví povinnosť odstrániť pozostatky nevybuchnutej kazetovej munície, ktoré zostali po konfliktoch,

1.  vyzýva všetky štáty, aby čo najskôr podpísali, ratifikovali a uplatňovali DKM;

2.  vyzýva všetky štáty, aby na vnútroštátnej úrovni prijali opatrenia, ktorých cieľom je začať uplatňovať DKM ešte pred jeho podpísaním a ratifikáciou;

3.  vyzýva všetky štáty, aby v období, kým vstúpi DKM do platnosti, nepoužívali, neskladovali, nevyrábali, netransferovali, nevyvážali kazetovú muníciu ani do nej neinvestovali;

4.  vyzýva všetky členské štáty EÚ, ktoré používali kazetovú muníciu, aby poskytli pomoc postihnutým obyvateľom, a Komisiu, aby pomocou všetkých dostupných prostriedkov zvýšila finančnú pomoc pre spoločenstvá a jednotlivcov postihnutých nevybuchnutou kazetovou muníciou;

5.  vyzýva všetky členské štáty EÚ, ktoré používali kazetovú muníciu, aby poskytli technickú a finančnú pomoc pri odstraňovaní a ničení pozostatkov kazetovej munície, a Komisiu, aby pomocou všetkých dostupných nástrojov zvýšila finančnú pomoc na tie isté účely;

6.  vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby nepodnikali žiadnu činnosť, ktorá by mohla obchádzať DKM a jeho ustanovenia alebo ohrozovať ich vykonávanie; osobitne vyzýva všetky členské štáty, aby neprijali, neschválili alebo následne neratifikovali prípadný protokol Dohovoru o určitých konvenčných zbraniach (Convention on Conventional Weapons), ktorý by umožňoval používanie kazetovej munície a ktorý by nebol zlučiteľný so zákazom tejto munície podľa článkov 1 a 2 DKM;

7.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov EÚ, generálnemu tajomníkovi OSN a Koalícii proti kazetovej munícii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia