Návrh uznesenia - B6-0592/2008Návrh uznesenia
B6-0592/2008

NÁVRH UZNESENIA

17.11.2008

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Thierry Cornillet, Philippe Morillon, Renate Weber, Marios Matsakis, Fiona Hall a Frédérique Ries
v mene skupiny ALDE
o zhoršení situácie na východe Konžskej demokratickej republiky

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0590/2008

Postup : 2008/2673(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0592/2008
Predkladané texty :
B6-0592/2008
Prijaté texty :

B6‑0592/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o zhoršení situácie na východe Konžskej demokratickej republiky

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2008 o nepokojoch vo východných pohraničných oblastiach Konžskej demokratickej republiky,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. februára 2008 o Severnom Kivu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2008 o situácii v Konžskej demokratickej republike (KDR) a znásilnení ako vojnovom zločine, a so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o porušovaní ľudských práv v Konžskej demokratickej republike,

–  so zreteľom na uznesenie spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 22. novembra 2007 o situácii v Konžskej demokratickej republike, najmä na východe krajiny, a jej dôsledkoch v regióne,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2007 o odpovedi Európskej únie na citlivé situácie v rozvojových krajinách,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom K odpovedi EÚ na citlivé situácie – angažovanie sa v náročných podmienkach v záujme trvale udržateľného rozvoja, stability a mieru (KOM(2007)0643) a na pracovný dokument oddelení Komisie, ktorý tvorí jej prílohu (SEC(2007)1417),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN 60/1 z 24. októbra 2005 o výsledkoch svetového samitu, ktorý sa konal v roku 2005, najmä na jej odseky 138 až 140 týkajúce sa zodpovednosti za ochranu obyvateľstva,

–  so zreteľom na vyhlásenie Rady z 10. októbra 2008 o situácii vo východnej časti KDR,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Rady o KDR z 10 a 11. novembra 2008,

–  so zreteľom na závery samitu Juhoafrického spoločenstva pre rozvoj (SADC), ktoré je pripravené vyslať „v prípade potreby“ mierové jednotky do Severného Kivu,

–  so zreteľom na Európsky konsenzus o humanitárnej pomoci, ktorý bol podpísaný 18. decembra 2007,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže boje medzi konžskou armádou, povstalcami odvolaného generála Laurenta Nkundu a bojovníkmi Demokratických síl za oslobodenie Rwandy (DFLR), ako aj jednotkami ugandskej Božej armády odporu (LRA) sa vystupňovali a naďalej spôsobujú civilnému obyvateľstvu Severného Kivu obrovské útrapy,

B.  keďže vyslanec OSN a bývalý nigérijský prezident Olusegun Obasanjo počas svojej misie v nedeľu 16. novembra dospel k dohode s vodcom povstalcov Laurentom Nkundom o vytvorení trojstranného výboru s cieľom dosiahnutia dodržiavania prímeria medzi armádou a povstalcami a keďže naliehavo potrebuje podporu zo strany mocností, ktoré sú partnermi príslušných štátov, aby mohlo dôjsť k presadeniu riešenia,

C.  keďže od 28. augusta 2008, kedy došlo k obnoveniu bojov v KDR v Severnom Kivu zo strany prívržencov generála Laurenta Nkundu, bolo 252 000 osôb premiestnených, z toho 100 000 osôb v priebehu posledných dní, a keďže tieto zrážky spôsobili mnoho civilných obetí,

D.  keďže ihneď po uskutočnení regionálneho samitu v Nairobi 7. novembra 2008 zameraného na hľadanie riešenia krízy na východe KDR prostredníctvom rokovaní došlo k obnoveniu bojov medzi vládnymi silami a povstalcami,

E.  keďže „plán ukončenia krízy“, ktorý prijali konžský poslanci, navrhuje diplomatické a politické riešenie,

F.  keďže Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov dňa 11. novembra 2008 opätovne prerokovala situáciu vo východnej časti KDR bez toho, aby prijala rozhodnutie o posilnení kapacít misie MONUC vyslaním ďalších 3000 príslušníkov mierových jednotiek,

G.  keďže existuje hrozba „internacionalizácie“ konfliktu prostredníctvom vyslania jednotiek Angoly a Zimbabwe na podporu vlády KDR a jednotiek Rwandy na podporu generála Laurenta Nkundu,

H.  keďže humanitárne organizácie v súčasnosti poskytujú starostlivosť 200 000 utečencom v táboroch v okolí mesta Goma a predpokladajú, že počet civilných obyvateľov, ktorí sa ukrývajú v buši, aby sa vyhli násilnostiam, dosahuje až 1 milión,

I.  keďže podľa informácií humanitárnych pracovníkov je miestne a presídlené obyvateľstvo vo východných provinciách KDR čoraz slabšie a pokračujúce boje obmedzujú prístup humanitárnych pracovníkov do niektorých oblastí, ktoré potrebujú naliehavú potravinovú a lekársku pomoc,

J.  keďže vzhľadom na rozsiahle presuny obyvateľstva a na jeho usadzovanie sa na nevyhovujúcich miestach dochádza k zhoršovaniu epidemiologickej situácie v Severnom Kivu, ku ktorému dochádza prostredníctvom neustále sa zvyšujúceho výskytu cholery, osýpok a čierneho kašľa,

K.  keďže príslušníci Konžských ozbrojených síl (FARDC) sa dopúšťajú násilia a plienenia voči civilnému obyvateľstvu, najmä v oblasti Kanyabayonga (na severe Rutshuru),

L.  keďže na východe KDR došlo k mnohým porušeniam ľudských práv, najmä k sexuálnemu násiliu a násilnému verbovaniu detských vojakov rôznymi ozbrojenými skupinami,

M.  keďže nezákonné využívanie prírodných zdrojov na východe Konga vytvára zdroje na financovanie povstaleckých skupín a prispieva tak k destabilizácii regiónu,

1.  je mimoriadne znepokojený obnovením bojov medzi konžskou armádou a obnovenými milíciami v Severnom Kivu;

2.  vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad hrozbou rozšírenia vojny na regionálnej úrovni;

3.  konštatuje, že v dôsledku bojov, ktoré spôsobili mohutný presun obyvateľstva, zostáva humanitárna situácia v Severnom Kivu chaotická; víta rozhodnutia hlavných poskytovateľov pomoci (ECHO, členské štáty...) zvýšiť humanitárnu pomoc pre postihnuté civilné obyvateľstvo;

4.  poukazuje na ťažkosti, s ktorými sa stretávajú humanitárne organizácie pri poskytovaní pomoci, vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v Severnom Kivu; vyzýva všetky príslušné strany, aby zabezpečili prístup k ohrozeným obyvateľom, ako aj bezpečnosť humanitárnych pracovníkov, aby sa zaistilo pokračovanie humanitárnej pomoci; pripomína, že je nevyhnutné, aby sa vojenské prostriedky na podporu operácií v oblasti humanitárnej pomoci využívali iba vo veľmi obmedzených prípadoch a iba ako posledná možnosť;

5.  víta európsku iniciatívu zameranú na poskytnutie leteckých prostriedkov na zabezpečenie leteckého mosta a prevoz potravín týmto spôsobom pre tisíce utečencov, ktorých v dôsledku bojov ohrozuje hlad;

6.  naliehavo vyzýva príslušné strany, aby dodržiavali prímerie a zdôrazňuje potrebu pokračovania v úsilí o ukončenie činnosti zahraničných ozbrojených skupín na východe KDR;

7.  opakovane vyslovuje svoju podporu pre misiu MONUC v dramatických podmienkach, v ktorých je jej prítomnosť nevyhnutná, a to aj napriek jej nedostatkom a žiada, aby sa podnikli všetky kroky na umožnenie vykonávania jej mandátu v plnej miere a používania jej zbraní na ochranu ohrozených osôb;

8.  žiada medzinárodné spoločenstvo a Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov, aby posilnili misiu MONUC tým, že jej poskytnú vhodné materiálne prostriedky a ľudské zdroje, aby mohla vykonávať svoje poslanie, tak ako to požadovala MONUC;

9.  vyzýva na posilnenie spolupráce medzi EÚ, členskými štátmi a MONUC;

10.  víta stretnutie prezidentov KDR a Rwandy 7. novembra 2008 počas samitu v Nairobi o mieri a stabilite v oblasti Veľkých jazier na základe iniciatívy komisára Louisa Michela;

11.  žiada Radu, aby podrobne monitorovala humanitárny a bezpečnostný vývoj na východe KDR s cieľom detailnejšie stanoviť smerovanie jednotlivých činností, ktoré je možné naplánovať v závislosti od podmienok;

12.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii, vládam členských štátov EÚ, vládam KDR a oblasti Veľkých jazier, inštitúciám Africkej únie, Juhoafrickému spoločenstvu pre rozvoj a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.