Návrh uznesenia - B6-0593/2008Návrh uznesenia
B6-0593/2008

NÁVRH UZNESENIA

17.11.2008

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladá Jürgen Schröder
v mene skupiny PPE-DE
o reakcii EÚ na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0590/2008

Postup : 2008/2673(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0593/2008
Predkladané texty :
B6-0593/2008
Prijaté texty :

B6‑0593/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o reakcii EÚ na zhoršujúcu sa situáciu na východe Konžskej demokratickej republiky

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2008 o nepokojoch vo východných pohraničných oblastiach Konžskej demokratickej republiky,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 21. februára 2008 o Severnom Kivu,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. januára 2008 o situácii v Konžskej demokratickej republike a znásilnení ako vojnovom zločine a na svoje predchádzajúce uznesenia o porušovaní ľudských práv v Konžskej demokratickej republike (KDR),

–  so zreteľom na uznesenie Spoločného parlamentného zhromaždenia AKT – EÚ z 22. novembra 2007 o situácii v Konžskej demokratickej republike, najmä na východe krajiny, a jej dôsledkoch v regióne,

   so zreteľom na svoje uznesenie z 15. novembra 2007 o odpovedi Európskej únie na citlivé situácie v rozvojových krajinách,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. októbra 2007 s názvom K odpovedi EÚ na citlivé situácie – angažovanie sa v náročných podmienkach v záujme trvale udržateľného rozvoja, stability a mieru (KOM(2007)0643) a na pracovný dokument útvarov Komisie, ktorý tvorí jej prílohu (SEK(2007)1417),

–  so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 60/1 z 24. októbra 2005 o výsledkoch svetového samitu z roku 2005, a najmä na jej odseky 138 až 140 týkajúce sa zodpovednosti za ochranu obyvateľstva,

–  so zreteľom na vyhlásenie Rady z 10. októbra 2008 o situácii vo východnej časti KDR,

–  so zreteľom na vyhlásenie Rady z 10. a 11. novembra 2008,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže boje medzi konžskou armádou, povstaleckými jednotkami Laurenta Nkundu, bojovníkmi Demokratických síl za oslobodenie Rwandy (DFLR), ako aj bojovníkmi Mai Mai sa vystupňovali a spôsobujú civilnému obyvateľstvu Severného Kivu obrovské útrapy,

B.  keďže od roku 1998 si konflikt v Konžskej demokratickej republike vyžiadal životy viac ako 5 miliónov osôb a naďalej priamo alebo nepriamo spôsobuje smrť približne 1 500 osobám denne,

C.  keďže Bezpečnostná rada OSN dňa 11. novembra 2008 opätovne prerokovala situáciu vo východnej časti KDR bez toho, aby sa dohodla na posilnení misie MONUC o ďalších 3 000 príslušníkov, ako to požadovala MONUC,

D.  keďže Rada požaduje posilnenú spoluprácu medzi EÚ, jej členskými štátmi a misiou MONUC, ale bez poskytnutia jednotiek,

E.  keďže podľa správ OSN si obnovenie bojov v Severnom Kivu vyžiadalo veľké množstvo obetí a viac než 250 000 osôb bolo vysídlených,

F.  keďže od podpísania mierovej dohody v Gome 23. januára 2008 sa vyskytli prípady masakier, znásilnení mladých dievčat, matiek a starých matiek, núteného verbovania civilistov a detských vojakov a mnoho ďalších násilných činov a závažných porušení ľudských práv vo východnej časti KDR, ktoré spáchali povstalecké jednotky Laurenta Nkundu, vojaci DFLR a Mai Mai, ako aj samotná konžská armáda,

G.  keďže misia OSN v KDR (MONUC) má podľa kapitoly VII Charty Organizácie Spojených národov mandát na použitie všetkých potrebných prostriedkov na zabránenie akýmkoľvek pokusom o použitie sily zo strany zahraničných alebo konžských ozbrojených skupín a na zabezpečenie ochrany civilistov, ktorým bezprostredne hrozí fyzické násilie, ale nemá k dispozícii zdroje a kvalitné jednotky na splnenie tohto mandátu,

H.  keďže Africká únia počas svojho samitu v Nairobi dňa 7. novembra 2008 vyzvala na okamžité prímerie a na vytvorenie humanitárnych koridorov a zvážila vyslanie jednotiek do tohto regiónu,

I.  keďže konžská armáda nemá k dispozície ľudské, technické a finančné zdroje potrebné na splnenie svojich úloh vo východných provinciách KDR, čo oslabuje jej pozíciu pri vykonávaní ochrannej úlohy voči obyvateľstvu a pri opätovnom nastoľovaní mieru,

J.  keďže pre upevnenie mieru a demokracie, podporu stability a rozvoj regiónu s cieľom zabezpečiť dobré životné podmienky všetkých obyvateľov oblasti Veľkých jazier je životne dôležité nájsť politické riešenie konfliktu vo východných provinciách KDR,

K.  keďže občianska vojna, ktorá v regióne trvá už štyri roky, sa prejavuje sústavným plienením bohatstva krajiny spojencami aj nepriateľmi konžskej vlády,

L.  keďže podľa informácií humanitárnych pracovníkov je miestne a presídlené obyvateľstvo vo východných provinciách KDR čoraz oslabenejšie a pokračujúce boje obmedzujú prístup humanitárnych pracovníkov do niektorých oblastí, ktoré potrebujú naliehavú potravinovú a lekársku pomoc,

M.  keďže obyvateľstvo, ktoré v súčasnosti žije vo východných provinciách FDR, je veľmi ohrozené podvýživou a keďže údaje získané v rámci programov lekárskej pomoci organizácie Lekári bez hraníc (Médecins sans Frontières) poskytujú alarmujúci obraz o rozsahu podvýživy vo východných provinciách KDR,

N.  keďže EÚ ostro odsudzuje najnovšie vyhlásenia Laurenta Nkundu vyzývajúce na zvrhnutie zvolenej a legitímnej vlády KDR,

1.  je mimoriadne znepokojený obnovením bojov medzi konžskou armádou a obnovenými milíciami v Severnom Kivu;

2.  je hlboko pobúrený masakrami, zločinmi proti ľudskosti a sexuálnym násilím voči ženám a dievčatám vo východných provinciách KDR a žiada všetky príslušné vnútroštátne a medzinárodné orgány, aby systematicky stíhali a súdili vinníkov; vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby urgentne prijala opatrenia, ktoré by mohli skutočne zabrániť akýmkoľvek ďalším útokom proti civilnému obyvateľstvu východných provincií KDR;

3.  víta dohodu medzi KDR a Rwandou, o ktorej informovali ministri zahraničných vecí týchto krajín, ktorá umožňuje tímom rwandských spravodajských služieb vstúpiť na územie KDR a spolupracovať s konžskou armádou s cieľom ukončiť pôsobenie hutských milícií v regióne;

4.  vyzýva Národný kongres obrany ľudu (National Congress for the People's Defence), aby sa okamžite a bezpodmienečne vrátil k mierovému procesu, ku ktorému sa zaviazal v januári 2008 v Gome;

5.  vyzýva Africkú úniu, Bezpečnostnú radu OSN a kľúčových medzinárodných aktérov vrátane EÚ, USA a Číny, aby zvýšili tlak na všetky zúčastnené strany za účelom napredovania v mierovom procese, s cieľom nájsť riešenie problému spravovania nerastných zdrojov a usilovať sa radšej o dosiahnutie všeobecnej mierovej dohody, ako iba prímeria a vyzýva ďalej týchto aktérov, aby vyvíjali tlak na Rwandu a Ugandu, aby sa zaviazali zastaviť voľný pohyb a pôsobenie jednotiek Nkundu na svojom území;

6.  vyzýva všetky zúčastnené strany, aby obnovili právny štát a bojovali proti beztrestnosti najmä v súvislosti s masovým znásilňovaním žien a dievčat a verbovaním detských vojakov;

7.  vyzýva vládu KDR, aby spolu s Rwandou a misiou MONUC vypracovala plán izolovania a zatknutia hlavných osôb z radov FDLR zodpovedných za genocídu a aby osobám, ktoré neboli zapojené do genocídy a ktoré sú ochotné zložiť zbrane, ponúkla možnosť usadenia sa v Kongu alebo reintegrácie v Rwande;

8.  vyzýva medzinárodné spoločenstvo a Bezpečnostnú radu OSN, aby posilnili misiu MONUC poskytnutím vhodného materiálu a personálu, aby táto misia mohla splniť svoj mandát, tak ako to pri mnohých príležitostiach požadovala MONUC;

9.  víta skutočnosť, že sa prezidenti KDR a Rwandy zúčastnili 7. novembra 2008 na samite o kríze vo východnej časti KDR a víta záverečné vyhlásenie hláv štátov z tohto zasadnutia;

10.  vyzýva misiu MONUC, aby vyšetrila obvinenia, podľa ktorých konžská armáda a FDLR tajne spolupracujú pri kontrole lukratívneho trhu s nerastnými surovinami v Severnom Kivu, a aby ukončila túto činnosť;

11.  vyzýva konžské orgány, aby okamžite zastavili rabovanie a násilie páchané vládnymi vojakmi, ktoré potvrdili zástupcovia medzinárodných MVO ako napríklad OCHA;

12.  zdôrazňuje, že zoskupovanie osôb na etnickom základe počas presídľovania predstavuje v súčasných podmienkach potenciálne nebezpečenstvo;

13.  vyzýva k nulovej tolerancii sexuálneho násilia proti dievčatám a ženám, ktoré sa využíva ako vojnová zbraň, a pre páchateľov týchto zločinov žiada prísne tresty; upozorňuje na to, že je dôležité zabezpečiť prístup k zdravotníckym službám v krízových oblastiach a utečeneckých táboroch, najmä v súvislosti s nedávnym vypuknutím cholery, čierneho kašľa a osýpok;

14.  vyzýva všetky zúčastnené strany, aby dodržiavali svoje záväzky chrániť civilné obyvateľstvo a dodržiavať ľudské práva, ako sa uvádza v mierovej dohode z Gomy a v komuniké z Nairobi, aby urýchlene tieto záväzky začali uplatňovať a ďalej vyzýva všetky zúčastnené strany, aby zabezpečili humanitárnym organizáciám neobmedzený prístup k ohrozenému obyvateľstvu v utečeneckých táboroch a inde;

15.  vyzýva všetky vlády oblasti Veľkých jazier, aby začali dialóg s cieľom koordinácie svojho úsilia o zníženie napätia a zastavenie násilia vo východných častiach KDR ešte pred tým, ako dôjde k rozšíreniu tohto konfliktu do celého regiónu;

16.  vyzýva Radu a Komisiu, aby pre civilných obyvateľov východných častí KDR okamžite zabezpečili rozsiahle programy humanitárnej a lekárskej pomoci a reintegrácie, s osobitným zameraním na pomoc ženám a dievčatám, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia, aby uspokojili bezprostredné potreby a aby pripravili podmienky pre obnovu, ktorá bude potrebná; berie na vedomie kľúčovú úlohu žien pri opätovnom budovaní zničených spoločenstiev;

17.  vyzýva na ustanovenie monitorovacích mechanizmov, akým je napríklad proces Kimberley uplatňovaný v oblasti certifikácie pôvodu prírodných zdrojov dovážaných na trh EÚ;

18.  vyzýva Radu a všetky členské štáty EÚ, aby obyvateľom východných častí KDR poskytli osobitnú pomoc;

19.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, vysokému predstaviteľovi pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, inštitúciám Africkej únie, generálnemu tajomníkovi OSN, Bezpečnostnej rade OSN, Výboru Organizácie Spojených národov pre ľudské práva a všetkým vládam a parlamentom oblasti Veľkých jazier.