Πρόταση ψηφίσματος - B6-0614/2008Πρόταση ψηφίσματος
B6-0614/2008

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

  17.11.2008

  εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού
  της Pervenche Berès
  εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
  σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών

  Διαδικασία : 2008/2672(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B6-0614/2008
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B6-0614/2008
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B6‑0614/2008

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2008 για κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002 για τη θέσπιση ενός μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών (CΟΜ(2008)0717),

  –  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής της 31ης Οκτωβρίου 2008 για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση αμοιβαίας βοήθειας στην Ουγγαρία και την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την χορήγηση μεσοπρόθεσμης βοήθειας στην Ουγγαρία από την ΕΕ (CΟΜ(2008)0716),

  –  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 332/2002 της 18ης Φεβρουαρίου 2002 για τη θέσπιση μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών[1] και το ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2001 σχετικά με τη μεσοπρόθεσμη οικονομική στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών[2],

  –  έχοντας υπόψη τα άρθρα 100 και 119 της Συνθήκης ΕΚ,

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή συνιστά τη χορήγηση μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης στην Ουγγαρία ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ με βάση το άρθρο 119 της Συνθήκης, σε συνδυασμό με ρύθμιση του ΔΝΤ,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι προτιμητέα μια περιεκτική προσέγγιση στο θέμα της μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης για όλα τα κράτη μέλη,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να εξετασθεί ο αντίκτυπος της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο,

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομίες των κρατών μελών που έχουν προσχωρήσει περισσότερο πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα της διατήρησης ιδίου αποθεματικού νομίσματος,

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νομίσματα αυτών των κρατών μελών έχουν προσφάτως υποστεί ισχυρές κερδοσκοπικές επιθέσεις και ότι το μέγεθος των τρεχουσών εξωτερικών ανισορροπιών οφείλεται κατ' εξοχήν στη μεγάλη επέκταση των μη κυβερνητικών πιστώσεων,

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με φόντο την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και την εξάπλωση της ύφεσης στην Ευρώπη χρειάζεται μια πολιτική για να αντιμετωπισθούν τα ειδικά οικονομικά προβλήματα των κρατών μελών,

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιθώρια της δημοσιονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση μεγάλων εξωτερικών ανισορροπιών και την πρόληψη της χρηματοπιστωτικής αστάθειας ενδέχεται να είναι πολύ περιορισμένα με φόντο την τρέχουσα οικονομική ύφεση που εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση,

  1.  πιστεύει ότι τα εκτός της ευρωζώνης κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να ζητήσουν πιθανή μεσοπρόθεσμη οικονομική στήριξη στο πλαίσιο της Κοινότητας, σε ό,τι αφορά τα ελλείμματα του ισοζυγίου πληρωμών τους, πριν επιδιώξουν να ζητήσουν βοήθεια σε διεθνές επίπεδο·

  2.  θεωρεί ότι η παρούσα κατάσταση αποτελεί περαιτέρω απόδειξη της σημασίας του ευρώ σε ό,τι αφορά την προστασία των κρατών μελών στην ευρωζώνη και καλεί τα κράτη μέλη εκτός της ευρωζώνης να προσχωρήσουν μόλις εκπληρώσουν τα κριτήρια του Μάαστριχτ·

  3.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει λεπτομερώς με ποιο τρόπο επηρέασε το ισοζύγιο πληρωμών της Ουγγαρίας η συμπεριφορά επιμέρους τραπεζών, οι οποίες μετακίνησαν στοιχεία του ενεργητικού τους από την Ουγγαρία μετά την έγκριση των σχεδίων διάσωσης από άλλα κράτη μέλη·

  4.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με προσοχή τις κερδοσκοπικές επιθέσεις (short-selling) κατά των νομισμάτων των κρατών μελών που έχουν προσχωρήσει περισσότερο πρόσφατα και να εξετάσει επίσης τι θα μπορούσε να γίνει για να παρεμποδισθεί ο δραστικός κλονισμός της εμπιστοσύνης στα νομίσματά τους και στα τοπικά τραπεζικά συστήματα·

  5.  καλεί την Επιτροπή να ανακοινώσει τα συμπεράσματα αυτών των αναλύσεων στην ομάδα de Larosière και στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

  6.  αναγνωρίζει ότι είναι αναγκαίο να αυξηθεί σημαντικά το ανώτατο όριο των δανείων που είναι δυνατόν να χορηγηθούν στα κράτη μέλη όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 332/2002, επειδή μετά την έγκρισή του ο αριθμός των κρατών μελών εκτός της ευρωζώνης έχει σημαντικά αυξηθεί· υπογραμμίζει ότι μια τέτοια αύξηση θα αυξήσει επίσης τον βαθμό ευελιξίας της Κοινότητας σε ό,τι αφορά την αντίδρασή της σε περαιτέρω αιτήματα για τη χορήγηση μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης, π.χ. στο πλαίσιο της παρούσας χρηματοπιστωτικής κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο·

  7.  επισημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις από μια τέτοια αύξηση του ανωτάτου ορίου των δανείων, επειδή τα ποσά αυτά θα δανεισθεί η Επιτροπή από τις χρηματοπιστωτικές αγορές και το δικαιούχο κράτος μέλος θα οφείλει να τα επιστρέψει· τονίζει ότι η μόνη δυνατή δημοσιονομική επίπτωση θα είναι σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αθετήσει την υποχρέωσή του για την αποπληρωμή του δανείου·

  8.  υπενθυμίζει ότι πριν από τις τρέχουσες χρηματοπιστωτικές δυσκολίες της Ουγγαρίας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 332/2002 δεν είχε εφαρμοσθεί μετά την έγκρισή του το 2002, και ότι ο προηγούμενος σχετικός κανονισμός (ΕΕΚ) αριθ. 1969/88[3], κατ' εφαρμογήν του μηχανισμού που προβλέπεται από το άρθρο 119 της Συνθήκης, εφαρμόσθηκε δύο φορές, μια για την Ελλάδα το 1991 και μια για την Ιταλία το 1993, και ότι η Ελλάδα και η Ιταλία τήρησαν στο ακέραιο τις δεσμεύσεις τους έναντι της Επιτροπής·

  9.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο να εξετάζει, κάθε δύο έτη, με βάση έκθεση της Επιτροπής, και αφού έχει ζητήσει τη γνωμοδότηση τόσο του Κοινοβουλίου όσο και της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής, εάν ο μηχανισμός που έχει θεσπισθεί ικανοποιεί τις ανάγκες που οδήγησαν στην δημιουργία του· ζητεί να πληροφορηθεί αν τέτοιες εκθέσεις έχουν εκπονηθεί μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 332/2002·

  10.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την ομάδα του ευρώ, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.