Postup : 2008/2672(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B6-0614/2008

Predkladané texty :

B6-0614/2008

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 20/11/2008 - 6.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0562

NÁVRH UZNESENIA
PDF 102kWORD 48k
17.11.2008
PE416.070
 
B6‑0614/2008
ktorý na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladá Pervenche Berès
v mene Výboru pre hospodárske a menové veci
o zavádzaní systému strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov

Uznesenie Európskeho parlamentu o zavádzaní systému strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov 
B6‑0614/2008

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady z 31. októbra 2008 vypracovaný Komisiou, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 332/2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (KOM(2008)0717),

–  so zreteľom na odporúčanie Komisie z 31. októbra 2008 týkajúce sa rozhodnutia Rady o poskytnutí vzájomnej pomoci Maďarsku a na návrh rozhodnutia Rady o poskytnutí strednodobej pomoci Maďarsku zo strany EÚ (KOM(2008)0716),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov(1), a na svoje uznesenie zo 6. septembra 2001 o strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov(2),

–  so zreteľom na články 100 a 119 Zmluvy o ES,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Komisia odporúča poskytnúť Maďarsku v spojení s dohodou s MMF strednodobú finančnú pomoc až do výšky 6,5 miliardy eur na základe článku 119 zmluvy,

B.  keďže v prípade strednodobej finančnej pomoci pre všetky členské štáty je vhodnejší komplexný prístup,

C.  keďže treba mať na pamäti vplyv súčasnej celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy,

D.  keďže hospodárstva členských štátov, ktoré pristúpili k Európskej únii neskôr, nevyužívajú výhody vyplývajúce z disponovania vlastnou rezervnou menou,

E.  keďže meny týchto členských štátov sú v poslednom čase vystavené silným špekulatívnym útokom a keďže stupeň súčasnej vonkajšej nerovnováhy je spôsobený v prvom rade výraznou expanziou neštátnych úverov,

F.  keďže v súvislosti s celosvetovou finančnou krízou a šíriacou sa recesiou v Európe sú potrebné politiky, ktoré by riešili osobitné problémy hospodárstiev týchto členských štátov,

G.  keďže možnosti rozpočtovej politiky na riešenie prípadov rozsiahlej vonkajšej nerovnováhy a na predchádzanie finančnej nestabilite môžu byť dosť obmedzené v súvislosti so súčasnou hospodárskou recesiou, ktorá sa šíri v Európskej únii,

1.  vyjadruje presvedčenie, že členské štáty mimo eurozóny by mali byť nabádané, aby sa snažili získať potenciálnu strednodobú finančnú pomoc pre ich deficit platobnej bilancie, najprv v rámci Spoločenstva a až potom na medzinárodnej úrovni;

2.  považuje súčasnú situáciu za ďalší dôkaz dôležitosti eura pri ochrane členských štátov v eurozóne a vyzýva členské štáty mimo eurozóny, aby do nej vstúpili, len čo splnia maastrichtské kritériá;

3.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala podrobnú analýzu toho, ako konanie jednotlivých bánk, ktoré presunuli svoje aktíva z Maďarska po tom, čo ostatné členské štáty prijali záchranné plány, ovplyvnilo platobnú bilanciu Maďarska;

4.  vyzýva Komisiu, aby dôkladne preskúmala špekulatívne útoky (tzv. short-selling) voči menám tých členských štátov, ktoré k Únii pristúpili v neskoršej vlne, a aby preverila, aké kroky by sa mohli podniknúť s cieľom zabrániť drastickému narušeniu dôvery v ich meny a miestne bankové systémy;

5.  vyzýva Komisiu, aby výsledky týchto analýz oznámila skupine de Larosièra a Výboru pre hospodárske a menové veci Európskeho parlamentu;

6.  uznáva, že je nevyhnutné výrazne zvýšiť strop pre zostávajúcu sumu úverov, ktoré sa majú poskytnúť členským štátom, ako je uvedené v nariadení (ES) č. 332/2002, vzhľadom na to, že od jeho prijatia počet členských štátov mimo eurozóny podstatne narástol; zdôrazňuje, že takéto zvýšenie by takisto zväčšilo flexibilitu Spoločenstva pri reagovaní na ďalšie žiadosti o strednodobú finančnú pomoc, napríklad v súvislosti so súčasnou celosvetovou finančnou krízou;

7.  poznamenáva, že toto zvýšenie úverového stropu by nemalo žiadny vplyv na rozpočet, pretože úvery by Komisia získavala na finančných trhoch a prijímajúce členské štáty by ich museli splatiť; zdôrazňuje, že rozpočet by mohlo ovplyvniť jedine to, keby členský štát svoj dlh nesplatil;

8.  pripomína, že pred súčasnými finančnými problémami Maďarska sa nariadenie (ES) č. 332/2002 od svojho prijatia v roku 2002 ani raz neuplatnilo a že predchádzajúce nariadenie (EHS) č. 1969/881 o zavedení mechanizmu stanoveného článkom 119 zmluvy sa uplatnilo dvakrát, raz v prípade Grécka v roku 1991 a raz v prípade Talianska v roku 1993, a že Grécko aj Taliansko v plnej miere dodržali svoje záväzky voči Komisii;

9.  pripomína, že Parlament požiadal Radu, aby každé dva roky na základe správy Komisie po konzultácii s Parlamentom a po tom, čo Hospodársky a finančný výbor vydá stanovisko, preskúmala, či zavedený systém splnil potreby, ktoré viedli k jeho vytvoreniu; pýta sa, či takéto správy boli od prijatia nariadenia (ES) č. 332/2002 vypracované;

10.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Európskej centrálnej banke, Euroskupine a vládam členských štátov.

(1)   Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1.
(2)   Ú. v. ES C 72 E, 21.3.2002, s. 313.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia