Процедура : 2008/2650(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0615/2008

Внесени текстове :

B6-0615/2008

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/11/2008 - 6.9
CRE 20/11/2008 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0561

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 159kWORD 90k
18.11.2008
PE416.071
 
B6‑0615/2008
внесено вследствие на въпрос, с искане за устен отговор B6‑0476/2008
съгласно член 108, параграф 5 от правилника
от Sophia in 't Veld
от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
относно рамковото решение на Съвета относно използването на досиетата на пътниците (PNR − Passenger Name Record) за целите на правоприлагането

Резолюция на Европейския парламент относно рамковото решение на Съвета относно използването на досиетата на пътниците (PNR − Passenger Name Record) за целите на правоприлагането 
B6‑0615/2008

Европейският парламент,

–  като взе предвид изявлението на Комисията по време на разискванията на 21 октомври 2008 г., вследствие на въпроса с искане за устен отговор B6-0476/08, относно предложението за рамково решение на Съвета относно използване на досиетата на пътниците (PNR − Passenger Name Record) за целите на правоприлагането (COM/2007/654),

–  като взе предвид протичащите в момента разисквания в рамките на Съвета, на ниво министри и работни групи, във връзка с гореспоменатото предложение,

–  като взе предвид становищата, представени от Агенцията за основните права, Европейския надзорен орган по защита на данните, Работната група по член 29 и Работната група по полицейско и съдебно сътрудничество,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Споразумението между ЕС и САЩ относно данните от досиетата на пътниците(1) , Споразумението между ЕС и Канада относно данните от досиетата на пътниците(2) и Споразумението между ЕС и Австралия относно данните от досиетата на пътниците (3),

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.  като припомня, че принципите относно защитата на данните, които следва да се спазват от институциите на ЕС и държавите-членки, са посочени в член 8 от Европейската конвенция за правата на човека, член 7 и член 52 от Хартата за основните права на ЕС, член 286 от Договора за ЕО, член 5 от Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, и на вторично ниво - в Директива 95/46 и Рамковото решение на Съвета относно защитата на личните данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси (16069/2007 – 2005/0202(CNS)),

Б.  като припомня, че всяко ново европейско законодателство следва да отговаря на критериите за пропорционалност и субсидиарност, посочени в член 5 от Договора за Европейската общност и протокол 30 от него,

По процедурните въпроси

1.  Признава необходимостта от засилено сътрудничество на европейско и международно равнище в борбата срещу тероризма и сериозните престъпления; признава, че събирането и обработването на данните може да бъде ценно средство за целите на правоприлагането;

2.  счита, че на правоприлагащите органи следва да бъдат предоставени всички инструменти, от които се нуждаят за адекватното изпълнение на техните задачи, в това число достъпа до данните; независимо от това подчертава, че тъй като подобни мерки имат значително отражение върху личния живот на европейските граждани, обосновката за тяхното прилагане по отношение на необходимостта, пропорционалността и единството с оглед постигане на набелязаните от тях цели трябва да бъдат убедително подплатени, и подчертава, че трябва да бъдат предприети ефективни предпазни мерки за защита на личното пространство както и за правна защита; вярва, че това е предпоставка за придаването на необходимата политическа легитимност по отношение на дадена мярка, която гражданите могат да счетат за неуместно нахлуване в тяхното лично пространство;

3.  изразява съжаление, че формулирането и обосновката на предложението на Комисията е оставило толкова значителна правна несигурност по отношение на съвместимостта с Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) и Хартата за основните права на ЕС, но също така и правното основание, което повдига въпроси относно подходящата роля на Европейския парламент в законодателната процедура; отбелязва, че същите въпроси, свързани с липсата на правна сигурност в предложението:

   са повдигнати в становищата, предоставени от Агенцията за основните права, Европейския надзорен орган по защита на данните, Работната група по член 29 и Работната група по полицейско и съдебно сътрудничество;
   са наложили Съветът да извърши обстоен преглед на възможните цели и въздействие на бъдещата европейска инициатива в тази област, да включи значителен обем допълнителна информация, в това число гореспоменатите становища;

4.  счита, че при тези условия Европейският парламент запазва официалното си становище по официалната процедура на консултация, за момента, когато на повдигнатите в настоящата резолюция въпроси се даде адекватен отговор и бъде предоставен минималния набор от необходими сведения;

5.  поддържа сериозните си резерви по отношение на необходимостта и добавената стойност на предложението за създаване на схема на ЕС за използване на данните от досиетата на пътниците и предпазните мерки, съдържащи се в него, независимо от обясненията и поясненията, дадени от Комисията и Съвета до настоящия момент, било устно, било в писмена форма; освен това отбелязва, че много от въпросите, повдигнати от Европейския парламент, Работната група по член 29, Работната група по полицейско и съдебно сътрудничество, Европейския надзорен орган по защита на данните и Агенцията за основните права са останали без задоволителен отговор;

6.  споделя мнението на Агенцията за основните права относно това, че самият факт, че търговски данни се събират от частни дружества и биха могли да бъдат от полза и за целите на сигурността, не е достатъчно основание за тяхното използване, ако същите или дори по-добри резултати биха се постигнали чрез подобряване на взаимната правна помощ между правоприлагащите органи;

7.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да продължи с разглеждането на текста на Комисията, да вземе предвид препоръките, в настоящата резолюция, и надлежно да обоснове условията на неотложна социална потребност, които биха могли да превърнат тази нова намеса от страна на ЕС в "необходима", съгласно изискванията на член 8 от (ЕКЗПЧОС); счита това за минимални условия за подкрепата за въвеждането на схема на ЕС за използване на данните от досиетата на пътниците; е готов да даде своя принос и да участва в тази дейност на всяко едно равнище;

8.  отново отправя призив за изясняване на връзката между използването на данните от досиетата на пътниците и останалите мерки, като например Директивата за предварителна информация за пътниците (Директива 2004/82/EО), предлаганата Входно-изходна схема, Електронната система за разрешение за пътуване, биометричните данни в паспорти и визи, Шенгенската информационна система, Визовата информационна система, Регламент 2320/2002 на ЕС, както и националните схеми за защита на националните граници; отбелязва със съжаление, че прилагането на някои от тези мерки е значително забавено и счита, че един обстоен и системен преглед на настоящите механизми и средства за сътрудничество в областта на сигурността в рамките на ЕС и Шенген, целящи гарантиране на сигурността във въздухоплаването, защита на външните граници и борбата срещу тероризма, би могъл да могъл да помогне за оценяване на добавената стойност на предложеното използване на данните от досиетата на пътниците;

9.  припомня, че разискванията относно подходящото правно основание за предложението са все още в ход и отново припомня, че съгласно член 47 от Договора за ЕО, законодателните мерки в рамките на съдебното и полицейското сътрудничество следва да бъдат придружени от необходимите съпътстващи общностни мерки, които трябва да бъдат приети по процедурата за съвместно вземане на решение заедно с Европейския парламент относно аспектите, свързани с първия стълб, по-специално тези, определящи приложното поле на задълженията, които трябва да бъдат изпълнени от стопанските субекти (4);

10.  припомня, че Съдът на Европейските общности в Люксембург вече е възразил срещу споразумението между ЕС и САЩ за използването на данните от досиетата на пътниците, на основание на грешно правно основание; следователно призовава Комисията внимателно да разгледа, кое ще бъде подходящото правно основание;

11.  счита ,че във връзка с въвеждането новото законодателство националните парламенти трябва да бъдат изцяло ангажирани в законодателния процес, като се има предвид отражението на предложението както върху гражданите, така и върху националния правен ред на държавите-членки;

12.  подчертава, че възможното бъдещо законодателство, установяващо схемата на ЕС за използване на данните от досиетата на пътниците като нова рамка за полицейско сътрудничество в рамките на ЕС следва да съдържа клауза за преразглеждане и разпоредби за периодична оценка на изпълнението, прилагането, полезността и нарушенията на предпазните мерки; счита, че националните парламенти, Европейския надзорен орган по защита на данните, Работната група по член 29 и Агенцията за основните права следва да бъдат поканени да вземат участие както в прегледа, така и в оценяването; следователно счита, че в новото законодателство следва да бъде включена клауза за прекратяване на действието;

13.  в тази връзка подчертава, че всяка държава-членка носи първоначалната отговорност за събирането на подобни данни от досиетата на пътниците и защитата на тези дънни; подчертава, че предпазните мерки са задължителни при предаването или прехвърлянето на подобни данни от досиетата на пътниците на държави-членки или обмена на тези данни между държави-членки; следователно счита, че достъпът до данните от досиетата на пътниците, обменяни между държавите-членки следва да бъде строго ограничен единствено до тези органи, които отговарят за борбата срещу тероризма и организираната престъпност; счита, че други правоприлагащи агенции могат да получат достъп след предварително разрешение от съдебен орган;

Субсидиарност

14.  отбелязва със загриженост, че все още няма достатъчно доказателства за необходимостта от действие на общностно равнище; в тази връзка поставя под въпрос твърдението на Комисията, че посочената цел на предложението е хармонизиране на национални схеми, при условие че едва няколко държави-членки имат система за използване на данни от досиетата на пътниците за целите на правоприлагането и за други цели, или планове за такава схема; счита следователно, че предложението на ЕК не хармонизира национални системи (тъй като те не съществуват), а просто установява задължението на всички държави-членки да създадат система;

15.  отбелязва, че Комисията предлага "децентрализирана" схема, което означава, че добавената стойност за Европа е дори още по-неясна;

Пропорционалност

16.  припомня, че член 8 от ЕКЗПЧОС и член 52 от Хартата за основните права на ЕС изискват такова мащабно нахлуване в пространството на защита на личните данни да бъде правомерно и обосновано с неотложна социална потребност, предвидено от закон и пропорционално на крайната цел, както и действително необходимо в едно демократично общество; в тази връзка изразява дълбоко съжаление за целта на предвидените мерки за полицейско сътрудничество не се ограничава до проблеми, свързани с борбата срещу тероризма и организираната престъпност;

17.  изразява загриженост относно това, че по същество предложението предоставя на правоприлагащите органи недопустим достъп до всички данни; изтъква, че Комисията не доказва необходимостта от нови правомощия за правоприлагащите органи, нито това, че тази цел не може да се постигне с мерки от по-малък мащаб; критикува факта, че няма информация относно това, в каква степен съществуващите правомощия на правоприлагащите органи не отговарят на нуждите в момента, и относно това кога и къде на органите доказуемо са им липсвали правомощията, които са им били необходими във връзка с посочената цел; изисква да се извърши преглед на споменатите по-долу съществуващи мерки, преди да се пристъпи към по-нататъшно разработване на система на ЕС за използване на данни от досиетата на пътниците;

18.  отбелязва твърдението на Комисията, което гласи, че ЕС е бил в състояние да оцени стойността на данните PNR и да установи техния потенциал за целите на правоприлагането, но подчертава, че към днешна дата няма никакви доказателства в подкрепа на това твърдение, като се има предвид, че:

   всички доказателства, представени до този момент от САЩ, са анекдотични, като САЩ никога не са доказали убедително, че масираното и системно използване на данни от досиетата на пътниците е нужно с оглед на борбата с тероризма и тежките престъпления,
   имаше само един съвместен преглед на споразумението между ЕС и САЩ относно данните от досиетата на пътниците, който оцени единствено прилагането му, а не резултатите;
   предварителните заключения от системата на Обединеното кралство за използване на данни от досиетата на пътниците не предоставят никакви доказателства за ползата от масовото събиране и използване на данни от досиетата на пътниците с цел противодействие на тероризма (не се предоставят доказателства за ползата от това за други цели, нито за ползата от използването на данни от досиетата на пътниците в конкретни случаи, в контекста на протичащи разследвания, въз основа на съдебна заповед и при достатъчно основания за това);

Ограничаване на целите

19.  подчертава, че принципът на ограничаването на целите е един от основните принципи при защитата на данните; изтъква по-специално, Конвенция 108 гласи, че личните данни се „запаметяват за точно определени и правомерни цели и не се използват по начин, несъвместим с тези цели“ (член 5, буква б)); отбелязва също така, че дерогации от този принцип са допустими само при положение, че са предвидени със закон и съставляват необходима мярка в демократично общество за целите, наред с другото, на „борбата с престъпленията“ (член 9); изтъква, че съдебната практика на Европейския съд по правата на човека изрично постанови, че тези дерогации трябва да бъдат съизмерими, прецизни и предвидими, съгласно член 8, параграф 2 от Европейската конвенция за правата на човека;

20.  изразява дълбоко съжаление относно липсата на точно ограничаване на целите, което е съществена гаранция при налагането на ограничителни мерки и счита, че подобна защита е дори още по-важна по отношение на мерките за тайно наблюдение, поради по-високите рискове от произволни действия при такива обстоятелства; счита, че тъй като посочените цели и определения са неточни и неопределени във времето, те следва да бъдат ясно уточнени, за да се избегне оспорване в съда на схемата на ЕС за използване на данните от досиетата на пътниците;

21.  отново заявява, че данните от досиетата на пътниците могат да бъдат много полезни като спомагателни, допълнителни доказателства при конкретно разследване на лица, заподозрени в терористични действия, и техни съучастници, които са известни на компетентните органи; при все това изтъква, че няма доказателство, че данните от досиетата на пътниците са полезни за масирано автоматизирано търсене и анализ, въз основа на рискови критерии или модели (тоест създаване на профили или извличане на данни), с цел търсене на потенциални терористи (5);

22.  освен това подчертава, че европейските правила за защита на данните налагат ограничения за прилагането на метода на създаване на профили въз основа на лични данни (член 8 от Хартата за основните права на ЕС и Европейската конвенция за правата на човека); следователно се съгласява със становището на Европейската агенция за основните права, според която профилирането въз основа на данни от досиетата на пътниците следва да бъде провеждано единствено на равнище разузнаване, въз основа на отделни случаи и фактически параметри;

23.  отново изразява своята загриженост относно мерките, показващи безразборното използване на данните от досиетата на пътниците за създаване на профили и за определяне на параметри за оценка на рисковете; припомня, че всеки вид профилиране, въз основа на етническата и националната принадлежност, религиозната и сексуалната ориентация, възраст или медицинско състояние следва да бъде изрично забранен като несъвместим със забраната за всякакъв вид дискриминация, определена в Договорите за ЕО и в Хартата за основните права на ЕС;

24.  припомня, че в случай на разширяване на обхвата на предложението Комисията и Съветът следва да разяснят подробно, за всяка посочена цел поотделно, как ще бъдат използвани данните от досиетата на пътниците и защо съществуващите правомощия на правоприлагащите органи не са достатъчни. счита, че трябва да се установи подходящото правно основание за всяка конкретна цел;

Защита на личните данни

25.  подчертава, че приемането на подходяща рамка за защитата на данните по третия стълб е абсолютно предварително условие за каквато и да било схема на ЕС за използване на данни от досиетата на пътниците, каквото представляват конкретните правила за предаването и използването на данни от досиетата на пътниците, които не са обхванати от рамката на ЕС за защита на данните по първи и трети стълб; подчертава необходимостта да се разясни какви правила за защита на личните данни се отнасят за звената за сведения за пътниците и да се гарантира проследяването на всякакъв достъп до, прехвърляне или използване на данните от досиетата на пътниците;

26.  подчертава, че данните с чувствителен характер могат да се използват за конкретни случаи в контекста на редовно провеждано разследване или съдебно преследване, разрешено със съдебна заповед; отбелязва загрижеността на авиокомпаниите, че данните с чувствителен характер не могат да бъдат филтрирани от общите забележки; следователно призовава за определянето на строги условия за обработването на тези данни от звената за сведения за пътниците, както е определено от Европейската агенция за основните права в нейното становище;

Подробни данни за изпълнението

27.  подчертава, че по отношение на сроковете за съхранение Комисията не е обосновала предложение период за съхранение; независимо от това счита, че за целите на разработването на показатели на риска и установяването на модели на пътуване и поведение, данните, представени анонимна, следва да бъдат достатъчни; счита също така, че ако бъде разширен обхватът на схемата за използване на данни от досиетата на пътниците, сроковете на запазване на данните трябва да се обосноват за всяка отделна цел;

28.  отново заявява, че прехвърлянето на данни следва да се извършва единствено чрез използването на метода PUSH и че трети държави няма да имат пряк достъп до досиетата на пътниците в европейските системи за резервация;

29.  приветства факта, че по отношение на достъпа до данните от досиетата на пътниците, в предложението се посочва, че всички структури, имащи достъп до данни от досиетата на пътниците, следва да бъдат включени в изчерпателен списък;

30.  подчертава, по отношение на прехвърлянето на данни в трети държави, подобни данни не може да се предават на трети държави, освен ако съответните трети страни не гарантират адекватно ниво на защита (както е посочено в Директива 95/46/EО (22) и в правните инструменти за създаване на Европол и Евроюст) или не предоставят подходящи гаранции (в съответствие с Конвенция 108), както и че данни следва да се предават само в конкретни случаи;

31.  отново заявява, че пътниците трябва да бъдат информирани подобно и достъпно за подробностите, свързани със схемата, както и за своите права, и за това, че органите на държавите-членки отговарят за предоставянето на тази информация; предлага по летищата да бъде използван примера с информацията за "отказан достъп до борда"; счита, че е от съществено значение да се определи право на достъп, право на коригиране и право на обжалване за пътниците;

32.  настоява за определянето на подробни и хармонизирани правила относно сигурността на данните от досиетата на пътниците, както що се отнася до информационно-технологичните решения, така и по отношение на правилата за предоставяне на разрешение и достъп;

Последствия за превозвачите

33  отбелязва, че въздушните превозвачи събират данните от досиетата на пътниците за търговски цели и че тези данни не се събират системно за попълване на всички полета в досиетата на пътниците; настоява, че от авиокомпаниите не следва да се изисква да събират каквито и да е допълнителни данни, различни от тези, които събират за търговски цели; счита, че въздушните превозвачи не следва да се считат за отговорни за проверката на изчерпателността и точността на досиетата, нито подлежат на санкции при непълни или неточни данни; призовава за ясна оценка на разходите, произтичащи от схема на ЕС за използване на данните от досиетата на пътниците; счита, че всякакви допълнителни разходи са за сметка на страните, изискващи тези данни;

Посредници/звена за сведения за пътниците

34.  призовава за ясно определяне на ролята и правомощията на звената за сведения за пътниците, по-специално по отношение на прозрачността и демократичната отчетност и с цел установяване на подходящи правила за защита; изисква ролята на звената за сведения за пътниците да бъде сведена до прехвърлянето на данните на компетентните органи, за да се гарантира, че оценките на риска ще могат да бъдат провеждани единствено от компетентни органи и в контекста на дадено разследване; призовава за разясняване на законодателството, което ще ръководи оценката на риска, извършвана от звената за сведения за пътниците, както и отговорността на органите по защита на данните в случаите, в които държави-членки си сътрудничат с цел създаване на съвместно звено за сведения за пътниците;

35.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки, както и на Европейския надзорен орган по защита на данните, Агенцията за основните права, Работната група по член 29 и Работната група по полицейско и съдебно сътрудничество.

(1) Споразумение между ЕС и САЩ относно данните от досиетата на пътниците: OВ L 204, 04.08.2007 г., стр. 18.
(2) Споразумение между ЕС и Канада относно данните от досиетата на пътниците: OJ L82, от 21.03.2006 г., стр. 15
(3) Споразумение между ЕС и Австралия относно данните от досиетата на пътниците: OВ L213, 08.08.2008 г., стр. 49-57
(4) Вж. преди всичко становището на правната служба на Съвета по тази тема, както и неотдавна представеното становище на генералния адвокат, изразено на 14 октомври 2008 г. по дело C-301/06 "Ирландия срещу Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз относно Директивата за запазване на данни".
(5) Доклад относно КСР за Конгреса на САЩ, озаглавен "Извличането на данни и вътрешната сигурност: преглед на Jeffrey Seifert"; "Ефективното противодействие на тероризма и ограничената роля на предикативното извличане на данни" от CATO Institute; "Защитата на правото на личен живот в борбата с терористите: рамка за програмно оценяване"; "Няма отличен екип по отношение на сигурността" от Frank Kuipers, Clingendael Institute, август 2008 г.

Правна информация - Политика за поверителност