Procedūra : 2008/2650(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0615/2008

Pateikti tekstai :

B6-0615/2008

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/11/2008 - 6.9
CRE 20/11/2008 - 6.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0561

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 143kWORD 81k
18.11.2008
PE416.071
 
B6‑0615/2008
pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B6‑0476/2008
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Sophia in 't Veld
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu
dėl pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl keleivio duomenų įrašo naudojimo teisėsaugoje

Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl keleivio duomenų įrašo naudojimo teisėsaugoje 
B6‑0615/2008

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pareiškimą per 2008 m. spalio 21 d. vykusią diskusiją uždavus klausimą žodžiu B6-0476/2008 dėl pasiūlymo dėl Tarybos pamatinio sprendimo dėl keleivio duomenų įrašo naudojimo teisėsaugoje (COM/2007/654),

–  atsižvelgdamas į šiuo metu Taryboje ministrų ir darbo grupių lygmenimis vykstančias diskusijas dėl minėtojo pasiūlymo,

–  atsižvelgdamas į Pagrindinių teisių agentūros, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno, pagal 29 straipsnį įsteigtos darbo grupės ir Policijos ir teisingumo darbo grupės pateiktas nuomones;

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl ES ir JAV susitarimo1 , ES ir Kanados susitarimo(1) ir ES ir Australijos susitarimo(2) dėl PNR,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  primindamas, kad duomenų apsaugos principai, kurių privalo laikytis ES institucijos ir valstybės narės, išdėstyti Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) 8 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 7 ir 52 straipsniuose, EB sutarties 286 straipsnyje, Konvencijos dėl asmenų apsaugos tais atvejais, kai asmens duomenys tvarkomi automatiškai 5 straipsnyje ir antriniu lygmeniu – Direktyvoje 95/46 ir Tarybos pamatiniame sprendime dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (16069/2007 –2005/0202(CNS));

B.  primindamas, kad visi nauji Europos teisės aktai turėtų atitikti proporcingumo ir subsidiarumo kriterijus, kaip numatyta Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje ir jos 30 protokole,

Dėl procedūrinių aspektų

1.  pripažįsta, kad kovojant su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais reikia glaudžiau bendradarbiauti Europos ir tarptautiniu lygmenimis; supranta, kad duomenų rinkimas ir tvarkymas gali būti naudinga teisėsaugos priemonė;

2.  mano, kad užduotims tinkamai atlikti teisėsaugos institucijoms turėtų būti suteiktos visos joms reikalingos priemonės, įskaitant prieigą prie duomenų; tačiau pabrėžia, kad kadangi tokios priemonės daro didelį poveikį Europos piliečių asmeninio gyvenimo sričiai, jų pagrįstumas, atsižvelgiant į būtinumą, proporcingumą ir vieningumą siekiant joms nustatytų tikslų, turi būti įtikinamai pamatuotas ir pabrėžia, kad reikia nustatyti veiksmingas privatumo ir teisinės apsaugos garantijas; mano, kad išankstinė sąlyga yra suteikti reikiamą politinį teisėtumą priemonei, į kurią piliečiai gali žvelgti kaip į nederamą jų privatumo pažeidimą;

3.  apgailestauja, kad Komisijos pasiūlymo formuluotėje ir pagrindime vis dar yra tiek daug teisinių netikslumų, susijusių su suderinamumu su Europos žmogaus teisių chartija, Pagrindinių teisių chartija ir su jo teisiniu pagrindu, jog kilo klausimų dėl atitinkamo Parlamento vaidmens teisėkūros procedūroje; pažymi, kad teisinio aiškumo trūkumo klausimas taip pat:

   iškeltas Pagrindinių teisių agentūros, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno, pagal 29 straipsnį įsteigtos darbo grupės ir Policijos ir teisingumo darbo grupės pateiktose nuomonėse;
   lėmė tai, jog Taryba turėjo atlikti išsamų galimos būsimos šios srities Europos iniciatyvos taikymo srities ir poveikio persvarstymą ir įtraukti didelį kiekį papildomos informacijos, įskaitant minėtąsias nuomones;

4.  mano, kad šiomis aplinkybėmis Parlamentas neišsakys savo oficialios nuomonės pagal oficialią konsultavimosi procedūrą iki bus tinkamai išspręsti šioje rezoliucijoje iškelti klausimai ir bus pateiktas bent minimalus kiekis būtinos informacijos;

5.  nepaisydamas Komisijos ir Tarybos iki šiol žodžiu arba raštu pateiktų paaiškinimų ir išaiškinimų, vis dar labai abejoja pasiūlymo nustatyti ES PNR sistemą ir joje numatytą apsaugą reikalingumu ir papildoma nauda; be to, mano, kad į daugelį Parlamento, pagal 29 straipsnį įsteigtos darbo grupės, Policijos ir teisingumo darbo grupės, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno ir Pagrindinių teisių agentūros iškeltų klausimų įtikinamai neatsakyta;

6.  pritaria Pagrindinių teisių agentūros nuomonei, kad vien tai, kad privačiosios įmonės renka komercinius duomenis, kuriuos galima būtų panaudoti saugumo tikslais, nėra pakankamai pagrįsta juos naudoti, jei tuo pačiu metu būtų galima tikėtis tų pačių arba net geresnių rezultatų patobulinus teisėsaugos įstaigų teisinę savitarpio pagalbą;

7.  ragina Tarybą, jei ji ketina tęsti Komisijos teksto nagrinėjimą, atsižvelgti į šioje rezoliucijoje pateiktas rekomendacijas ir tinkamai pagrįsti sąlygas, kuriomis galima būtų paaiškinti neatidėliotiną visuomeninį poreikį, dėl kurio ši nauja ES intervencija būtų būtina, kaip reikalaujama Europos žmogaus teisių chartijos 8 straipsnyje; mano, kad turėtų būti remiamos šios minimalios sąlygos nustatyti ES PNR sistemą; pasirengęs visais lygmenimis prisidėti prie šio darbo ir dalyvauti jame;

8.  dar kartą ragina paaiškinti PNR naudojimo ryšį su kitomis priemonėmis, pvz., Direktyva dėl išankstinės informacijos apie keleivius (Direktyva 2004/82/EB), siūloma atvykimo ir išvykimo registravimo sistema (angl. Entry-Exit scheme), elektroninio kelionės leidimo sistema, biometriniais duomenimis pasuose ir vizose, SIS, VIS ES Reglamentu 2320/2002 ir nacionalinėmis sienų apsaugos sistemomis; su gailesčiu pažymi, kad buvo itin vėluojama įgyvendinti kai kurias šių priemonių ir mano, kad dabartinių ES ir Šengeno saugumo bendradarbiavimo mechanizmų ir priemonių, skirtų aviacijos saugumui užtikrinti, išorės sienoms apsaugoti ir kovoti su terorizmu, išsamus sistemingas vertinimas galėtų padėti įvertinti siūlomos ES PNR pridėtinę vertę;

9.  primena, kad vis dar vyksta diskusijos dėl tinkamo šio pasiūlymo teisinio pagrindo ir pakartoja, kad pagal ES Sutarties 47 straipsnį teisėkūros priemonės teisminio ir policijos bendradarbiavimo srityje visais pirmojo ramsčio aspektais, ypač tais, pagal kuriuos nustatomi ekonominių veikėjų įpareigojimai(3), turėtų būti tvirtinamos kartu su būtinomis Bendrijos priemonėmis, kurios priimamos pagal bendro sprendimo procedūrą su Parlamentu;

10.  primena, kad Liuksemburge įsikūręs Europos Teisingumo Teismas dėl netinkamo teisinio pagrindo jau suabejojo ES ir JAV PNR susitarimu; taigi ragina Komisiją išsamiai apsvarstyti, koks teisinis pagrindas būtų tinkamas;

11.  mano, kad, atsižvelgiant į pasiūlymo poveikį piliečiams ir valstybių narių nacionalinėms teisės sistemoms, teikiant naujus teisės aktus teisėkūros procese turėtų visapusiškai dalyvauti nacionaliniai parlamentai;

12.  pabrėžia, kad į galimus būsimus teisės aktus, pagal kuriuos būtų nustatyta ES PNR – nauja ES policijos bendradarbiavimo sistema – turėtų būti įtraukta persvarstymo išlyga ir nuostatos, susijusios su periodiniu įgyvendinimo, taikymo, naudingumo ir apsaugos pažeidimo vertinimu; mano, kad vykdant persvarstymą ir vertinimą nacionaliniai parlamentai, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, pagal 29 straipsnį įsteigta darbo grupė ir Pagrindinių teisių agentūra turėtų būti paraginti atlikti savo vaidmenį; taigi mano, kad į naują teisės aktą reikėtų įtraukti galiojimo pabaigos išlygą;

13.  atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad visų pirma kiekviena valstybė narė yra atsakinga už tokių PNR duomenų rinkimą ir jų apsaugą; pabrėžia, kad kai tokie PNR duomenys yra teikiami, perduodami kitoms valstybėms narėms arba jais keičiamasi su kitomis valstybėmis narėmis, apsauga būtina; taigi mano, kad prieiga prie PNR duomenų, kuriais keičiamasi su valstybėmis narėmis, turėtų būti griežtai ribojama ir teikiama tik toms institucijoms, kurios kovoja su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu; mano, kad kitoms teisėsaugos agentūroms prieiga gali būti suteikiama tik gavus teismo pritarimą;

Subsidiarumas

14.  susirūpinęs pažymi, kad nebuvo pakankamai pademonstruotas poreikis imtis veiksmų Bendrijos lygmeniu; šiomis aplinkybėmis abejoja Komisijos teigimu, kad pasiūlymu siekiama suderinti nacionalines sistemas, kadangi tik keliose valstybėse narėse egzistuoja keleivio duomenų įrašo naudojimo sistema teisėsaugos arba kitais tikslais, arba yra planų įsteigti tokią sistemą; taigi mano, kad pagal EK pasiūlymą nederinamos nacionalinės sistemos (kadangi jų nėra), bet visos valstybės narės tik įpareigojamos nustatyti tokią sistemą;

15.  pažymi, kad Komisija siūlo decentralizuotą sistemą, o tai reiškia, kad Europos pridėtinė vertė tampa dar neaiškesnė;

Proporcingumas

16.  primena, kad Europos žmogaus teisių chartijos 8 straipsnyje ir ES pagrindinių teisių chartijos 52 straipsnyje reikalaujama, kad toks didelis kišimasis į teisę į asmens duomenų apsaugą būtų teisėtas ir pagrįstas neatidėliotinu visuomeniniu poreikiu, numatytas įstatyme ir proporcingas siekiamam tikslui, kuris demokratinėje visuomenėje turi būti būtinas ir realus; atsižvelgdamas į tai apgailestauja, kad šios numatomos policijos bendradarbiavimo priemonės tikslas nėra apribojamas tokiais klausimais kaip kova su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu;

17.  yra susirūpinęs dėl to, kad iš esmės pasiūlymu teisėsaugos įstaigoms be įgaliojimų leidžiama naudotis visais duomenimis; pažymi, kad Komisija nepademonstravo nei poreikio suteikti naujus įgaliojimus teisėsaugos institucijoms, nei įrodė, kad šio tikslo nebūtų galima pasiekti kitomis, mažiau radikaliomis priemonėmis; kritiškai vertina tai, kad nėra informacijos apie tai, kad teisėsaugos institucijoms trūksta reikiamų įgaliojimų, kur ir kada dėl to įstaigos aiškiai negalėjo pasiekti nurodyto tikslo; prašo, kad prieš toliau plėtojant ES PNR sistemą būtų persvarstytos vėliau išvardytos egzistuojančios priemonės;

18.  atkreipia dėmesį į Komisijos tvirtinimą, kad „ES turėjo galimybę įvertinti PNR duomenų vertę ir galimą jų naudą teisėsaugai“, tačiau pabrėžia, kad iki šiol nėra įrodymo, kuriuo šis tvirtinimas būtų pagrįstas, atsižvelgiant į tai, kad:

   JAV iki šiol pateikti įrodymai neturi jokio pagrindo ir JAV nesugebėjo įtikinamai įrodyti, kad masinis ir sistemingas PNR duomenų naudojimas būtinas kovojant su terorizmu ir sunkiais nusikaltimais,
   iki šiol JAV ir ES susitarimas dėl PNR buvo kartu persvarstytas tik vieną kartą, buvo įvertintas tik jo įgyvendinimas, o ne rezultatai,
   išankstinės JK PNR duomenų panaudojimo sistemos išvados neįrodo, kad masinis PNR duomenų rinkimas ir naudojimas būtų naudingas kovoje prieš terorizmą (tačiau įrodyta, kad jis naudingas kitiems tikslams, taip pat įrodyta PNR naudojimo vertė atskirais atvejais vykdant tyrimus, kai dėl pagrįstos priežasties buvo suteikti reikiami įgaliojimai);

Tikslo apribojimas

19.  pabrėžia, kad tikslo apribojimo principas yra vienas iš pagrindinių duomenų apsaugos principų; ypač pabrėžia, kad Konvencijoje Nr. 108 nurodyta, jog asmens duomenys „saugomi konkrečiam ir teisėtam tikslui ir nenaudojami kitu šiam tikslui prieštaraujančiu būdu“ (5 straipsnio b punktas); pažymi, kad nukrypti nuo šio principo leidžiama tik tada, kai tai numatyta teisės aktuose ir yra būtina demokratinės visuomenės priemonė, kuria, inter alia, siekiama „stabdyti nusikalstamumą“ (9 straipsnis); pažymi, kad Europos žmogaus teisių teismo praktikoje išaiškinta, kad šios leidžiančios nukrypti nuostatos turi būti proporcingos, tikslios ir numatomos pagal Europos žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnio 2 dalį;

20.  apgailestauja, kad tikslas nebuvo aiškiai apribotas, kas yra esminė garantija taikant ribojamąsias priemones, ir mano, kad ši apsauga yra dar svarbesnė slaptų sekimo priemonių atveju, kadangi tokiomis aplinkybėmis padidėja savivalės rizika; mano, kad kadangi nustatyti tikslai ir apibrėžtys yra netikslios ir neapibrėžtos, jie turėtų būti formuluojami labai konkrečiai, siekiant išvengti, kad ES PNR schema teisiniu požiūriu būtų ginčytina;

21.  pakartoja, kad PNR duomenys gali būti labai naudingi kaip papildomi įrodymai tam tikriems tyrimams paremti, kai žinomi įtariamieji terorizmu ir bendrininkai; vis dėlto pabrėžia, kad nėra įrodymų, jog PNR duomenys yra naudingi masinėse automatizuotose paieškose ir rizikos kriterijais arba modeliais pagrįstoje analizėje (t. y. vykdant profiliavimą arba duomenų gavimą), norint identifikuoti potencialius teroristus(4);

22.  be to, pabrėžia, kad pagal Europos duomenų apsaugos taisykles asmens duomenimis grindžiamo profiliavimo taikymas apribojamas (Europos pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnis ir Europos žmogaus teisių konvencija); todėl sutinka su Pagrindinių teisų agentūros nuomone, kad PNR duomenimis paremtas profiliavimas turėtų būti atliekamas tik pagrindžiant jį žvalgybos informacija, jis turėtų būti susijęs su atskiru atveju ir remtis faktiniais kriterijais;

23.  pakartoja savo susirūpinimą dėl priemonių, kuriomis numatomas PNR duomenų naudojimas be atrankos profiliavimui ir rizikos vertinimo kriterijų apibrėžimui; primena, kad bet koks profiliavimas, paremtas etnine kilme, tautybe, religija, seksualine orientacija, lytimi, amžiumi arba sveikatos būkle, turėtų būti aiškiai uždraustas kaip nesuderinamas su bet kokios diskriminacijos draudimu, apibrėžtu ES sutartyse ir ES pagrindinių teisių chartijoje;

24.  primena, kad šio pasiūlymo taikymo srities išplėtimo atveju Komisija ir Taryba turėtų išsamiai paaiškinti, kaip PNR duomenys bus naudojami kiekvienu nurodytu tikslu ir kodėl tam nepakanka turimų teisėsaugos priemonių; mano, kad kiekvienam atskiram tikslui reikia nustatyti tinkamą teisinį pagrindą;

Asmens duomenų apsauga

25.  pabrėžia, kad tinkamos duomenų apsaugos sistemos patvirtinimas 3-ajame ramstyje – tai būtina sąlyga prieš bet kokios ES PNR schemos diegimą, taip pat kaip specialiosios PNR duomenų naudojimo ir perdavimo taisyklės, kurių neapima ES pirmojo ir trečiojo ramsčio duomenų apsaugos sistema; pabrėžia, kad būtina išaiškinti, kokios duomenų apsaugos taisyklės taikomos informacijos apie keleivius skyriams ir užtikrinti kiekvienos prieigos prie PNR duomenų, jų perdavimo ir naudojimo atsekamumą;

26.  pabrėžia, kad jautrieji duomenys gali būti naudojami konkrečiu atveju vykdant įprastą tyrimą arba tardymą, kai duomenys gauti turint atitinkamą įgaliojimą; pažymi oro linijų bendrovių susirūpinimą dėl to, kad jautrieji duomenys negali būti atskirti nuo bendrųjų duomenų; todėl ragina apibrėžti griežtas šių duomenų tvarkymo sąlygas informacijos apie keleivius skyriams, kaip numatyta Pagrindinių teisių agentūros nuomonėje;

Įgyvendinimo detalės

27.  pabrėžia, kad duomenų saugojimo laikotarpio atžvilgiu Komisija nesugebėjo pagrįsti siūlomo saugojimo laikotarpio; vis dėlto mano, kad siekiant tikslo parengti rizikos rodiklius ir nustatyti kelionių ir elgesio modelius, turėtų pakakti anoniminių duomenų; taip pat mano, kad jei išplečiama PNR schemos taikymo sritis, duomenų saugojimo laikotarpius reikia pagrįsti kiekvienam atskiram tikslui;

28.  pakartoja, kad duomenų perdavimo metodas turėtų būti tik „eksporto“ metodas ir kad trečiosios šalys neturėtų turėti tiesioginės prieigos prie PNR Europos rezervavimo sistemose;

29.  teigiamai vertina tai, kad atsižvelgiant į prieigą prie PNR duomenų pagal pasiūlymo tekstą visos prie PNR duomenų prieigą turinčios organizacijos turėtų būti įtrauktos į išsamų sąrašą;

30.  pabrėžia, kad duomenų negalima perduoti į trečiąsias šalis, nebent būtų užtikrintas tinkamas apsaugos lygis (kaip nurodyta Direktyvoje 95/46/EB ir teisinėse priemonėse, kuriomis steigiami Europolas ir Eurojustas) arba šios trečiosios šalys pateiktų tinkamas garantijas (pagal Konvenciją Nr. 108), ir kad duomenys gali būti perduodami tik atskirais atvejais;

31.  pakartoja, kad keleivius reikia visapusiškai ir prieinama forma informuoti apie šios schemos detales ir jų teises, ir kad valstybių narių valdžios institucijos atsakingos už šios informacijos teikimą; siūlo, kad oro uostų pavyzdžiu būtų skelbiama informacija apie atsisakymą vežti; mano, kad svarbu apibrėžti keleivių teisę susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti ir apskųsti;

32.  prašo nustatyti išsamias ir suderintas PNR duomenų apsaugos taisykles, susijusias su informacinių technologijų sprendimais ir leidimais naudotis bei prieigos taisyklėmis;

Pasekmės oro vežėjams

33  pažymi, kad oro vežėjai renka PNR duomenis komerciniais tikslais ir kad duomenys nėra renkami sistemingai, siekiant užpildyti visus PNR duomenų laukelius; primygtinai reikalauja, kad nebūtų reikalaujama, jog oro linijų bendrovės be tų duomenų, kuriuos jos renka komerciniais tikslais, rinktų papildomus duomenis; mano, kad oro vežėjai neturėtų būti atsakingi už duomenų tikslumo ir išsamumo tikrinimą ir neturėtų būti taikomos sankcijos už neišsamius arba netikslius duomenis; ragina aiškiai įvertinti su ES PNR susijusias išlaidas; mano, kad visas papildomas išlaidas turėtų padengti suinteresuotosios šalys;

Tarpininkai. Informacijos apie keleivius skyriai

34.  ragina aiškiai apibrėžti informacijos apie keleivius skyrių vaidmenį ir įgaliojimus, ypač atsižvelgiant į skaidrumo ir demokratinės atskaitomybės principus, siekiant nustatyti tinkamas duomenų apsaugos taisykles; reikalauja, kad informacijos apie keleivius skyrių vaidmuo būtų apribotas duomenų perdavimu kompetentingoms institucijoms, kad būtų užtikrinta, jog rizikos vertinimą gali atlikti tik kompetentingos valdžios institucijos vykdant tyrimą; prašo patikslinti teisės aktą, kuriuo reglamentuojamas informacijos apie keleivius skyrių atliekamas rizikos vertinimas, ir duomenų apsaugos įstaigų atsakomybę tais atvejais, kai valstybės narės bendradarbiauja steigiant bendrą informacijos apie keleivius skyrių;

35.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos duomenų priežiūros pareigūnui, Pagrindinių teisių agentūrai, pagal 29 straipsnį įsteigtai darbo grupei ir Policijos ir teisingumo darbo grupei.

(1) ES ir Kanados susitarimas dėl keleivio duomenų įrašo (PNR): OL L 82, 2006 3 21, p. 15.
(2) ES ir Australijos susitarimas dėl keleivio duomenų įrašo (PNR): OL L213, 2008 8 8, p. 49.
(3) Žr. Tarybos Teisės tarnybos nuomonę šia tema ir generalinio advokato nuomonę, pateiktą 2008 m. spalio 14 d. byloje C-301/06 Airija prieš Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą dėl Duomenų saugojimo direktyvos.
(4) JAV Kongreso tyrimų tarnybos pranešimas Amerikos Kongresui „Duomenų rinkimas ir vidaus saugumas. Jeffrey Seiferto ap˛valga“; „Veiksmingos kovos prieš terorizmą priemonės ir ribotas išankstinio duomenų rinkimo vaidmuo – parengė CATO Institutas; „Asmens privatumo apsauga kovojant prieš terorizmą. Programos vertinimo sistema“; Franko Kuiperso „Nėra idealios priemonės saugumui pasiekti“, Clingendaelo institutas, 2008 m. rugpjūčio mėn.

Teisinė informacija - Privatumo politika