Процедура : 2008/2669(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B6-0617/2008

Внесени текстове :

B6-0617/2008

Разисквания :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Гласувания :

PV 04/12/2008 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0579

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 107kWORD 43k
20.11.2008
PE416.074
 
B6‑0617/2008
внесено вследствие на въпрос, изискващ устен отговор B6‑0485/2008
съгласно член 108, параграф 5 от правилника
   Nicole Fontaine и Giles Chichester, от името на групата PPE-DE
   Edit Herczog,от името на групата PSE
относно мярката за подобряване на средата за малките и средни предприятия (МСП) в Европа – Small Business Act

Резолюция на Европейския парламент относно мярката за подобряване на средата за малките и средни предприятия (МСП) в Европа – Small Business Act 
B6‑0617/2008

Европейският парламент,

–  като взе предвид своя въпрос, изискващ устен отговор B6-0485/2008, към Съвета,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 юни 2008 г., озаглавено „Мисли първо за малките!“- „Small Business Act“ за Европа” (COM(2008)0394) и придружаващата оценка на въздействието,

–  като взе предвид Европейската харта за малките предприятия,

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.  като има предвид, че МСП имат жизненоважно значение за икономиката на Европа, като осигуряват над 100 милиона работни места, допринасят за икономическия растеж, представляват основен източник на иновации и насърчават равнопоставеността на половете и регионалното развитие,

Б.  като има предвид, че предложението за „Small Business Act” (SBA) за Европа следва да бъде силно приветствано, но ще бъде действащо само ако е налице конкретно ангажиране на национално и европейско равнище с неговото прилагане,

В.  като има предвид, че настоящата финансова криза направи недостатъците на действащата уредба за МСП още по-очевидни и засили неотложността на по-доброто отчитане на техните потребности и ефективното приложение на разпоредбите, които се съдържат в SBA,

1.  призовава Съвета да потвърди, че възнамерява официално да одобри Small Business Act на Европейския съвет, за да осигури необходимата висока степен на видимост и призовава Съвета, когато приема Small Business Act, да придаде задължителна юридическа сила на неговите разпоредби, за да може той да окаже съществено положително въздействие върху средата за МСП;

2.  подчертава необходимостта от това, държавите-членки да подкрепят изцяло прилагането на разпоредбите на SBA, за да бъдат ефективни и призовава да бъдат взети конкретни мерки както на равнище държави-членки, така и на регионално равнище, с цел допълване на приетите на равнище ЕС мерки; следователно изисква от държавите-членки да обявят как и в какви срокове елементите на принципа „Мисли първо за малките!” ще бъдат въведени в националните регулаторни рамки;

3.  припомня, че за да се гарантира ефективността на мерките в рамките на SBA, следва да се създаде система за проверки с цел наблюдение на напредъка по него и прилагането му от страна на Комисията и държавите-членки; настоятелно призовава, постигнатият при прилагането на принципа на SBA напредък да бъде включен в самостоятелна глава в годишните доклади относно националните програми за реформа в рамките на Лисабонската стратегия;

4.  призовава Комисията и държавите-членки да не забравят „реалната икономика” в борбата с текущата финансова криза, като предоставят конкретна помощ за МСП чрез гарантиране на техния достъп до финансиране в настоящия критичен момент; във връзка с това приветства новия пакет на Европейската инвестиционна банка, който предвижда 30 милиарда евро за кредити за МСП, както беше договорено от Съвета по икономически и финансови въпроси (ECOFIN); счита, че сумата няма да бъде достатъчна за решаване на текущите проблеми на финансирането на МСП;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.

Правна информация - Политика за поверителност