Postup : 2008/2669(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0617/2008

Předložené texty :

B6-0617/2008

Rozpravy :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Hlasování :

PV 04/12/2008 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0579

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 99kWORD 45k
20. 11. 2008
PE416.074
 
B6‑0617/2008
který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B6‑0485/2008
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu
předkládají
Nicole Fontaine a Giles Chichester za skupinu PPE-DE
Edit Herczog za skupinu PSE,
o opatření zaměřeném na zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední    podniky v Evropě v rámci iniciativy „Small Bussines Act“

Usnesení Evropského parlamentu o opatření zaměřeném na zlepšení podnikatelského prostředí pro malé a střední podniky v Evropě v rámci iniciativy „Small Bussines Act“  
B6‑0617/2008

Evropský parlament,

–  s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení B6-0485/2008, kterou pokládá Parlament Radě,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. června 2008 s názvem „Zelenou malým a středním podnikům – „Small Business Act“ pro Evropu“ (KOM(2008)0394) a průvodní dokument o posouzení dopadu,

–  s ohledem na Evropskou chartu pro malé podniky,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že malé a střední podniky mají zásadní důležitost pro evropskou ekonomiku, neboť poskytují více než 100 milionů pracovních míst, přispívají k hospodářskému růstu, jsou významným zdrojem inovací a podporují rovnost mezi ženami a muži a regionální rozvoj,

B.  vzhledem k tomu, že návrh iniciativy „Small Business Act“ pro Evropu je třeba vřele uvítat, ale tato iniciativa bude účinná pouze tehdy, pokud budou na úrovni jednotlivých států a EU existovat konkrétní závazky k jejímu plnění,

C.  vzhledem k tomu, že současná krize na finančním trhu ještě zvýraznila nedostatky současného rámce pro malé a střední podniky a že je proto mnohem důležitější lépe zohledňovat potřeby těchto podniků a účinně zavádět ustanovení iniciativy „Small Business Act“,

1.  vyzývá Radu, aby potvrdila, že hodlá „Small Business Act“ formálně schválit na zasedání Evropské rady, aby mohla zajistit nezbytnou velkou míru viditelnosti, a dále ji vyzývá, aby při schvalování iniciativy „Small Business Act“ zajistila závazek členských států k dodržování jejích zásad, aby tak měla iniciativa „Small Business Act“ pozitivní účinek na podnikatelské prostředí malých a středních podniků;

2.  zdůrazňuje, že je potřeba, aby členské státy plně podpořily zavádění ustanovení iniciativy „Small Business Act“, aby byla tato ustanovení účinná, a vyzývá k přijetí konkrétních opatření jak na úrovni členských států, tak na regionální úrovni, jež by doplnila opatření přijatá na úrovni EU; proto žádá členské státy, aby oznámily, jak a v jakém časovém horizontu začlení zásadu „Think small first“ (zelenou malým a středním podnikům) do svých vnitrostátních regulačních rámců;

3.  připomíná, že mají-li být opatření v rámci iniciativy „Small Business Act“ účinná, je třeba zřídit systém pro sledování toho, jak iniciativa pokročila a jak ji Komise a členské státy plní; vyzývá k tomu, aby byl pokrok při plnění iniciativy „Small Business Act“ zařazen jako samostatná kapitola do výročních zpráv týkajících národních programů reforem v rámci Lisabonské strategie;

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby při řešení současné finanční krize nezapomínaly na „reálnou ekonomiku“ a poskytovaly malým a středním podnikům konkrétní podporu tím, že v tomto kritickém okamžiku zaručí, aby měly přístup k finančním prostředkům; v tomto ohledu vítá nový balíček Evropské investiční banky, která hodlá vyčlenit 30 miliard EUR na půjčky pro malé a střední podniky schválených radou ECOFIN; je toho názoru, že částka nebude pro vyřešení současných problémů malých a středních podniků dostačující;

5.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států.

Právní upozornění - Ochrana soukromí