Menetlus : 2008/2669(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0617/2008

Esitatud tekstid :

B6-0617/2008

Arutelud :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Hääletused :

PV 04/12/2008 - 7.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0579

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 90kWORD 38k
20.11.2008
PE416.074
 
B6‑0617/2008
suuliselt vastatava küsimuse B6‑0485/2008 alusel
vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 5
Esitaja(d):
   Nicole Fontaine ja Giles Chichester, fraktsiooni PPE-DE nimel
   Edit Herczog fraktsiooni PSE nimel
VKEdele parema keskkonna loomine Euroopas – väikeettevõtete õigusakt

Euroopa Parlamendi resolutsioon VKEdele parema keskkonna loomise kohta Euroopas – väikeettevõtete õigusakt 
B6‑0617/2008

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma suuliselt vastatavat küsimust B6-0485/2008 nõukogule;

–  võttes arvesse komisjoni 25. juuni 2008. aasta teatist „„Kõigepealt mõtle väikestele. Euroopa väikeettevõtlusalgatus „Small Business Act”” (KOM(2008)0394) ja sellele lisatud mõjuhinnangut;

–  võttes arvesse Euroopa väikeettevõtete hartat;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.  arvestades, et VKEd on Euroopa majanduse jaoks olulised, sest nad annavad tööd rohkem kui 100 miljonile inimesele, toetavad majanduskasvu, mõjutavad olulisel määral innovatsiooni ja edendavad sugupoolte võrdõiguslikkust ning regionaalarengut;

B.  arvestades, et ettepanekut võtta vastu Euroopa väikeettevõtete õigusakt tervitatakse soojalt, kuid see on ainult siis tõhus, kui selle rakendamiseks eksisteerib riiklikul ja Euroopa tasandil konkreetne kohustus;

C.   arvestades, et praegune finantsturgude kriis on teinud praeguse VKEde raamistiku puudused veelgi nähtavamaks ja suurendanud vajadust arvestada rohkem nende vajadustega ning tõhusalt rakendada Euroopa väikeettevõtete õigusakti sätteid,

1.  palub nõukogul kinnitada, et nõukogu kavatseb Euroopa väikeettevõtete õigusaktile vajaliku avalikkuse teravdatud tähelepanu saamiseks selle Euroopa Ülemkogul ametlikult heaks kiita ning kutsub nõukogu üles muutma väikeettevõtete õigusakti rakendamisega selle sätted siduvaks, et see õigusakt avaldaks märkimisväärset positiivset mõju VKEde keskkonnale;

2.  rõhutab vajadust, et liikmesriigid toetaksid Euroopa väikeettevõtete õigusakti sätete tõhususe eesmärgil igakülgselt nende rakendamist, ja kutsub üles võtma nii liikmesriikide kui piirkondlikul tasandil konkreetseid meetmeid, mis täiendaksid ELi tasandil võetud meetmeid; palub liikmesriikidel seetõttu anda teada, kuidas ja millise ajavahemiku jooksul võetakse põhimõte „kõigepealt mõtle väikestele” üle liikmesriikide õigusraamistikku;

3.  tuletab meelde, et Euroopa väikeettevõtete õigusakti sätete tõhususe tagamiseks tuleks luua seiresüsteem, et jälgida õigusaktiga seotud edusamme ja selle rakendamist komisjoni ja liikmesriikide poolt; nõuab tungivalt, et Lissaboni strateegia raames teostatavaid riiklikke reformiprogramme käsitlevasse aastaaruannetesse lisataks eraldi peatükk, mis käsitleb väikeettevõtete õigusakti põhimõtte rakendamisel tehtud edusamme;

4.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles praeguse finantskriisi lahendamisel mitte unustama reaalset majandust, tagades VKEdele rahastamisallikatele juurdepääsu abil praegusel kriitilisel ajahetkel konkreetse toetuse; väljendab sellega seoses heameelt Euroopa Investeerimispanga uue abipaketi üle, milles on vastavalt majandus- ja rahandusministrite nõukogu nõusolekule ette nähtud 30 miljardit eurot VKEdele laenude andmiseks; on seisukohal, et mainitud summa ei ole piisav VKEde rahastamise praeguste probleemide lahendamiseks;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika