Procedūra : 2008/2669(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0617/2008

Pateikti tekstai :

B6-0617/2008

Debatai :

PV 03/12/2008 - 16
CRE 03/12/2008 - 16

Balsavimas :

PV 04/12/2008 - 7.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0579

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 99kWORD 42k
20.11.2008
PE416.074
 
B6‑0617/2008
pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. B6‑0617/2008
pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį
pateikė Nicole Fontane ir Giles Chichester
PPE-DE frakcijos vardu
Edit Herczog
PSE frakcijos vardu
dėl siekio gerinti MVĮ aplinką Europoje. „Small Business Act“

Europos Parlamento rezoliucija dėl siekio gerinti MVĮ aplinką Europoje. „Small Business Act“ 
B6‑0617/2008

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo Tarybai pateiktą klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. B6-0485/2008,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 25 d. Komisijos komunikatą „„Visų pirma galvokime apie mažuosius“. Europos iniciatyva „Small Business Act““ (COM(2008)0394) ir pridedamus poveikio įvertinimus,

–  atsižvelgdamas į Europos mažų įmonių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį,

A.  kadangi MVĮ yra labai svarbios Europos ekonomikai: jose sukurta 100 milijonų darbo vietų, jos prisideda prie ekonomikos augimo, yra pagrindinis naujovių šaltinis ir skatina lyčių lygybę bei regioninę plėtrą,

B.  kadangi pasiūlymą dėl Europos iniciatyvos „Small Business Act“ (liet. Smulkiojo verslo aktas) reikia vertinti teigiamai, tačiau jis bus veiksmingas tik, jeigu nacionaliniu ir visos Europos lygmenimis bus prisiimtas konkretus įsipareigojimas jį įgyvendinti,

C.   kadangi esant dabartinei finansų rinkos krizei dar labiau išryškėjo dabartinės MVĮ politikos trūkumai ir padidėjo būtinybė labiau atsižvelgti į šių įmonių poreikius ir veiksmingai įgyvendinti Smulkiojo verslo akto nuostatas,

1.  ragina Tarybą patvirtinti, jog ji ketina oficialiai pritarti Smulkiojo verslo aktui Europos Vadovų Tarybos susitikime, kad būtų užtikrintas būtinas regimumas, ir ragina Tarybą priimant Smulkiojo verslo aktą užtikrinti, kad jo nuostatos būtų privalomos siekiant, kad jis turėtų stiprų teigiamą poveikį MVĮ aplinkai;

2.  pabrėžia, kad siekiant, jog Smulkiojo verslo akto nuostatos būtų veiksmingos, valstybės narės turi visiškai remti jų įgyvendinimą, ir ragina valstybių narių ir regionų lygmenimis imtis veiksmų papildant ES lygmeniu priimtas priemones; taigi prašo valstybes nares pranešti, kaip ir per kokį laikotarpį į nacionalines reguliavimo sistemas bus įtrauktas principas „Visų pirma galvokime apie mažuosius“;

3.  primena, jog siekiant užtikrinti Smulkiojo verslo akto priemonių veiksmingumą reikėtų sukurti patikrinimo sistemą, kad būtų prižiūrima, kaip Komisijai ir valstybėms narėms sekasi šias priemones įgyvendinti; reikalauja, kad pažanga, pasiekta įgyvendinant Smulkiojo verslo akto principus, būtų įtraukta į Lisabonos strategijos nacionalinių reformos programų metinių ataskaitų atskirą skyrių;

4.  ragina Komisiją ir valstybes nares sprendžiant dabartinės finansinės krizės sukeltas problemas nepamiršti realiosios ekonomikos: teikti konkrečią pagalbą MVĮ ir užtikrinti joms prieigą prie finansų šiuo kritišku momentu; šiuo klausimu teigiamai vertina Europos investicijų banko parengtą naują paketą, kuriame numatoma MVĮ paskoloms skirti 30 milijardų eurų, kaip buvo susitarta Ekonomikos ir finansų reikalų taryboje; mano, kad šios sumos nepakaks siekiant išspręsti dabartines MVĮ finansavimo problemas;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

Teisinė informacija - Privatumo politika