Návrh uznesenia - B6-0617/2008Návrh uznesenia
B6-0617/2008

NÁVRH UZNESENIA

20.11.2008

ktorý na základe otázky na ústne zodpovedanie B6‑0485/2008
v súlade s článkom 108 ods. 5 rokovacieho poriadku predkladajú
o kroku k zlepšeniu podmienok pre malé a stredné podniky v Európe – iniciatíve Small Business Act

Postup : 2008/2669(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0617/2008
Predkladané texty :
B6-0617/2008
Prijaté texty :

B6‑0617/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o kroku k zlepšeniu podmienok pre malé a stredné podniky v Európe – iniciatíve Small Business Act

Európsky parlament,

–  so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie pre Radu B6-0485/2008,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. júna 2008 s názvom Najskôr myslieť v malom – Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu (KOM(2008)0394) a sprievodné posúdenie vplyvu,

–  so zreteľom na Európsku chartu pre malé podniky,

–  so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

A.  keďže malé a stredné podniky (MSP) majú zásadný význam pre európske hospodárstvo, lebo poskytujú viac ako 100 miliónov pracovných miest, prispievajú k hospodárskemu rastu, sú významným zdrojom inovácií a podporujú rodovú rovnosť a regionálny rozvoj,

B.  keďže návrh iniciatívy Small Business Act (SBA) pre Európu treba s potešením privítať, ale táto iniciatíva bude účinná len vtedy, ak sa na vnútroštátnej a európskej úrovni prijme konkrétny záväzok na jej vykonávanie,

C.  keďže súčasná kríza na finančných trhoch zvýraznila nedostatky existujúceho rámca pre MSP a znásobila naliehavosť väčšieho zohľadnenia potrieb MSP a účinného vykonávania ustanovení iniciatívy SBA,

1.  vyzýva Radu, aby potvrdila, že plánuje formálne schváliť iniciatívu Small Business Act na zasadaní Európskej rady s cieľom zabezpečiť potrebné zviditeľnenie tejto iniciatívy, a vyzýva Radu, aby prijala ustanovenia iniciatívy Small Business Act ako záväzné, a tým zabezpečila, že budú mať výrazný pozitívny účinok na podmienky pre MSP;

2.  zdôrazňuje, že na zabezpečenie účinnosti ustanovení iniciatívy SBA je potrebné, aby členské štáty plne podporovali ich vykonávanie, a vyzýva na prijatie konkrétnych opatrení na vnútroštátnej aj regionálnej úrovni, ktoré by doplnili opatrenia prijaté na úrovni EÚ; žiada preto členské štáty, aby oznámili, ako a v akom časovom horizonte začlenia prvky zásady „najskôr myslieť v malom“ do svojho vnútroštátneho regulačného rámca;

3.  pripomína, že na zabezpečenie účinnosti opatrení iniciatívy SBA by sa mal vytvoriť kontrolný systém, ktorým by sa monitoroval jej pokrok a vykonávanie zo strany Komisie a členských štátov; naliehavo žiada, aby sa pokrok pri vykonávaní zásady iniciatívy SBA začlenil ako samostatná kapitola do výročných správ o národných reformných programoch v rámci Lisabonskej stratégie;

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby pri riešení súčasnej finančnej krízy nezabúdali na reálnu ekonomiku a poskytli konkrétnu podporu MSP tým, že im v tejto kritickej chvíli zabezpečia prístup k finančným prostriedkom; v tejto súvislosti víta nový balík Európskej investičnej banky, v rámci ktorého sa má vynaložiť 30 miliárd EUR na pôžičky pre MSP, ako sa dohodlo na zasadnutí Rady ECOFIN; domnieva sa, že táto suma nebude dostatočná na vyriešenie súčasných problémov financovania MSP;

5.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.