Návrh usnesení - B6-0619/2008Návrh usnesení
B6-0619/2008

NÁVRH USNESENÍ,

1. 12. 2008

který na základě prohlášení Rady a Komise
v souladu s čl. 103 odst. 2 jednacího řádu
předkládají Raül Romeva i Rueda a Angelika Beer
za skupinu Verts/ALE
o Kodexu chování EU pro transfery zbraní – nepřijetí společného postoje Radou a nedosažení právní závaznosti kodexu – potřeba kontroly zprostředkování obchodu se zbraněmi

Viz také společný návrh usnesení RC-B6-0619/2008

Postup : 2008/2682(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B6-0619/2008

B6‑0619/2008

Usnesení Evropského parlamentu o Kodexu chování EU pro transfery zbraní – nepřijetí společného postoje Radou a nedosažení právní závaznosti kodexu – potřeba kontroly zprostředkování obchodu se zbraněmi

Evropský parlament,

–  s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v roce 2008 jsme oslavili desáté výročí přijetí Kodexu chování EU pro vývoz zbraní,

B.  vzhledem k tomu, že před více než dvěma lety dne 30. června 2005 pracovní skupina Rady pro vývoz konvenčních zbraní (COARM) schválila na technické úrovni znění společného postoje, který byl výsledkem intenzivní revize Kodexu chování EU pro transfery zbraní, jehož cílem bylo učinit z kodexu účinný nástroj pro kontrolu vývozu zbraní z území EU a vývozu zbraní společnostmi, které v EU sídlí,

C.  vzhledem k tomu, že přijetím tohoto společného postoje se kodex stane právně závazným nástrojem kontroly vývozu zbraní pro všechny členské státy EU,

D.  vzhledem k tomu, že Evropské radě se od roku 2005 nepodařilo schválit tento společný postoj na politické úrovni a tato záležitost stále není navzdory opakovaným výzvám Evropského parlamentu vyřešena;

E.  vzhledem k tomu, že tato otázka se opět stala naléhavou s ohledem na:

  • několik iniciativ usilujících o harmonizaci vnitrostátních politik zadávání zbrojních zakázek i transferu a prodeje zbraní uvnitř Společenství,
  • obnovený zájem o kontrolu dopadu zprostředkování obchodu se zbraněmi, zejména od doby, kdy vstoupily v platnost předpisy EU v oblasti letecké bezpečnosti týkající se činnosti leteckých nákladních přepravců,

1.  s ohledem na 10. výročí přijetí kodexu chování důrazně připomíná svou kritiku současné politicky bezvýchodné situace vyplývající z nepřijetí tohoto společného postoje;

2.  žádá, aby francouzské předsednictví EU zajistilo přijetí společného postoje do konce tohoto předsednictví a aby tak tuto otázku vyřešilo;

3.  připomíná, že přínos EU k mezinárodně závazné smlouvě o obchodu se zbraněmi bude mnohem důvěryhodnější, jakmile se její vlastní režim vývozu zbraní stane právně závazným;

4.  připomíná, že souběžně s přijetím společného postoje by měla být přijata mimo jiné tato opatření:

  • a)opatření pro předcházení nezodpovědným transferům zbraní důsledným uplatňováním kritérií kodexu na společnosti i národní ozbrojené síly,
  • b)zkvalitnění a uplatňování kontroly v oblasti zprostředkování; předcházení nezákonnému pašování zbraní pomocí letadel a lodí změnou společného postoje EU v otázce zprostředkování v nástroj, který by byl právně závazný pro všechny členské státy EU,
  • c)zajištění bezodkladného vyšetření nedávných obvinění z porušení embarg na vývoz zbraní,
  • d)předcházení prodeji zbraní nashromážděných během operací v rámci EBOP, SSR (reforma bezpečnostního sektoru) a jiných iniciativ EU soukromým zprostředkovatelům a následnému transferu těchto zbraní do jiných regionů, v nichž dochází k násilným konfliktům nebo ve kterých panuje napětí;
  • e)zlepšení transparentnosti a kvality údajů předkládaných členskými státy EU v souvislosti s výroční zprávou o kodexu chování;

5.  je přesvědčen, že přijetí společného postoje ke Kodexu chování pro vývoz zbraní do třetích zemí má zásadní význam pro řádné uplatňování budoucích nástrojů, pokud jde o harmonizaci a liberalizaci přepravy obranného materiálu uvnitř Společenství;

6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a všem vládám a parlamentům EU.