Resolutsiooni ettepanek - B6-0619/2008Resolutsiooni ettepanek
B6-0619/2008

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

1.12.2008

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Raül Romeva i Rueda ja Angelika Beer
fraktsiooni Verts/ALE nimel
Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhend ja nõukogu suutmatus võtta vastu ühist seisukohta ja muuta toimimisjuhend siduvaks õigusaktiks ning vajadus kontrollida relvavahendust

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B6-0619/2008

Menetlus : 2008/2682(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B6-0619/2008

B6‑0619/2008

Euroopa Parlamendi resolutsioon Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi ja nõukogu suutmatuse kohta võtta vastu ühine seisukoht ja muuta toimimisjuhend siduvaks õigusaktiks ning vajaduse kohta kontrollida relvavahendust

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et 2008. aastal tähistati Euroopa Liidu relvaekspordi toimimisjuhendi kümnendat aastapäeva;

B.  arvestades, et rohkem kui kaks aastat tagasi, 30. juunil 2005. aastal, leppis nõukogu tavarelvastuse ekspordi töörühm (COARM) tehnilisel tasandil kokku ühise seisukoha teksti pärast ELi relvaekspordi toimimisjuhendi teksti põhjalikku läbivaatamisprotsessi, mille eesmärk oli muuta toimimisjuhend tõhusaks vahendiks ELi territooriumilt lähtuva ja ELi äriühingute relvaekspordi kontrollimiseks;

C.  arvestades, et nimetatud ühise seisukoha vastuvõtmisega muutub toimimisjuhend kõikidele ELi liikmesriikidele õiguslikult siduvaks relvaekspordi kontrolli vahendiks;

D.  arvestades, et parlamendi mitmetest üleskutsetest hoolimata ei ole nõukogu suutnud 2005. aastast seda ühist seisukohta poliitilisel tasandil vastu võtta, jättes küsimuse lahendamata;

E.  arvestades, et see küsimus on uuesti muutunud kiireloomuliseks mitmete arengute tõttu:

  • mitmed algatused riikliku relvahankepoliitika ning ühendusesisese relvaveo ja -müügi ühtlustamiseks;
  • uuenenud huvi hoida kontrolli all relvade vahendamise mõju, eeskätt alates lastilennuettevõtjate tegevust käsitlevate ELi lennuohutuse eeskirjade jõustumisest,

1.  kordab karmilt oma kriitikat praeguse poliitilise ummiku suhtes, mis väljendub nimetatud ühise seisukoha vastuvõtmata jätmises juhendi kümnenda aastapäeva puhul;

2.  nõuab tungivalt, et ELi eesistujariik Prantsusmaa lahendaks selle küsimuse, tagades, et ühine seisukoht võetakse vastu enne eesistumisaja lõppemist;

3.  kordab, et ELi panus rahvusvaheliselt siduvasse relvakaubanduse lepingusse muutub palju usaldusväärsemaks niipea, kui ELi enda relvaekspordi süsteem muutub õiguslikult siduvaks;

4.  kordab, et samaaegselt ühise seisukoha vastuvõtmisega tuleks muu hulgas võtta järgmised meetmed:

  • a)takistada vastutustundetuid relvavedusid toimimisjuhendi kriteeriumide range kohaldamisega nii äriettevõtete kui ka riikide relvajõudude suhtes;
  • b)parandada ja rakendada kontrolli vahendajate üle; takistada relvade ebaseaduslikku õhu- ja merevedu, muutes relvavahendust käsitleva ELi ühise seisukoha kõikidele ELi liikmesriikidele õiguslikult siduvaks;
  • c)hiljutiste relvaembargo rikkumiste väidete kiire uurimine;
  • d)takistada Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika ning julgeolekusektori ümberkorraldamise operatsioonide ja muude ELi algatuste käigus kogutud relvade eravahendajatele müümist ning nende edasivedu teistesse konfliktipiirkondadesse või pingekolletesse;
  • e)parandada ELi liikmesriikide poolt toimimisjuhendi iga-aastase aruande alusel esitatud andmete läbipaistvust ja kvaliteeti;

5.  on veendunud, et ühise seisukoha vastuvõtmine kolmandatasse riikidesse toimuva relvaekspordi toimimisjuhendi kohta on ülitähtis, et nõuetekohaselt rakendada tulevased vahendid, mille eesmärk on kaitsematerjalide ühendusesisese veo ühtlustamine ja liberaliseerimine;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.