Návrh uznesenia - B6-0619/2008Návrh uznesenia
B6-0619/2008

NÁVRH UZNESENIA

1.12.2008

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Raül Romeva i Rueda a Angelika Beer
v mene skupiny Verts/ALE
o Kódexe správania EÚ pri transfere zbraní – neprijatie spoločnej pozície Radou a nedosiahnutie zmeny kódexu na právne záväzný nástroj – potreba kontroly sprostredkúvania zbraní

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0619/2008

Postup : 2008/2682(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0619/2008

B6‑0619/2008

Uznesenie Európskeho parlamentu o Kódexe správania EÚ pri transfere zbraní – neprijatie spoločnej pozície Radou a nedosiahnutie zmeny kódexu na právne záväzný nástroj – potreba kontroly sprostredkúvania zbraní

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v roku 2008 uplynulo desať rokov od prijatia Kódexu správania Európskej únie pri vývoze zbraní,

B.  keďže pred viac ako dvoma rokmi – 30. júna 2005, sa COARM (Pracovná skupiny Rady pre kontrolu vývozu zbraní) na technickej úrovni zhodla na znení spoločnej pozície, ktorá bola výsledkom dôkladného postupu revízie Kódexu správania EÚ pri transfere zbraní, s cieľom urobiť z kódexu účinný nástroj kontroly vývozu zbraní z územia EÚ spoločnosťami EÚ,

C.  keďže prijatím tejto spoločnej pozície sa z kódexu stane nástroj kontroly vývozu zbraní s právnou záväznosťou pre všetky členské štáty EÚ,

D.  keďže Rade sa však napriek mnohým výzvam zo strany Parlamentu od roku 2005 nepodarilo prijať túto spoločnú pozíciu na politickej úrovni, čím celá vec zostávala nedoriešená,

E.  keďže táto otázka sa znovu stala naliehavou z dôvodu viacerých udalostí:

  • niekoľko iniciatív za harmonizáciu vnútroštátnych politík v oblasti získavania zbraní a transferov a predajov v rámci Spoločenstva,
  • obnovený záujem o kontrolu vplyvu sprostredkúvania zbraní, najmä od nadobudnutia    účinnosti nariadení EÚ o leteckej bezpečnosti na činnosť leteckých nákladných    prepravcov,

1.  vzhľadom na desiate výročie prijatia kódexu dôrazne opakuje svoj nesúhlas so súčasnou bezvýchodiskovou politickou situáciou v súvislosti s neprijatím tejto spoločnej pozície;

2.  naliehavo vyzýva francúzske predsedníctvo EÚ, aby zabezpečilo prijatie spoločnej pozície pred skončením svojho mandátu predsedníctva;

3.  znovu opakuje, že EÚ bude v rámci podpory medzinárodne právne záväznej zmluvy o obchodovaní so zbraňami pôsobiť podstatne vierohodnejšie, keď sa jej vlastný režim vývozu zbraní stane právne záväzným;

4.  opakuje, že súbežne s prijatím spoločnej pozície by sa okrem iného mali prijať tieto opatrenia:

  • a)predchádzať nezodpovedným transferom zbraní prísnym uplatňovaním kritérií kódexu tak na spoločnosti, ako aj na národné ozbrojené sily;
  • b)posilňovanie a uplatňovanie kontroly sprostredkúvania zbraní, zabraňovať nezákonnému obchodu so zbraňami leteckou alebo lodnou dopravou zmenou spoločnej pozície EÚ o sprostredkúvaní predaja na predpis, ktorý by bol právne záväzný pre všetky členské štáty EÚ,
  • c)urýchlene vyšetriť nedávne obvinenia z porušenia embarga na zbrane,
  • d)zabraňovať predaju zbraní zozbieraných počas operácií EBOP a v rámci reformy bezpečnostného sektora a ďalších iniciatív EÚ súkromným sprostredkovateľom a ich transferu do iných regiónov ozbrojených konfliktov alebo napätia,
  • e)zvyšovať transparentnosť a kvalitu údajov, ktoré členské štáty EÚ predkladajú v kontexte výročnej správy o kódexe správania;

5.  je presvedčený, že prijatie spoločnej pozície ku kódexu správania pri vývoze zbraní do tretích krajín je veľmi dôležité pre riadnu implementáciu budúcich nástrojov na harmonizáciu a liberalizáciu transportu obranného materiálu v rámci Spoločenstva;

6.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.