Päätöslauselmaesitys - B6-0624/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0624/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

8.12.2008

työjärjestyksen 78 artiklan 3 kohdan mukaisesti
Mary Lou McDonald
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan puolesta
ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta (2006) tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta
(KOM(2008)0422)

Menettely : 2008/2660(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0624/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0624/2008
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0624/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta (2006) tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta
(KOM(2008)0422)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta (2006) tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta (KOM(2008)0422),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan[1],

–  ottaa huomioon 21. kesäkuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin1999/63/EY Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan unionin kuljetusalojen ammattiliiton (FST) tekemästä, merenkulkijoiden työajan järjestämistä koskevasta sopimuksesta[2],

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan unionin kuljetusalojen ammattiliiton (ETF) tekemän sopimuksen vuonna 2006 tehdystä merityötä koskevasta yleissopimuksesta (jäljempänä "yleissopimus"),

–  ottaa huomioon, että sopimukseen ja sen liitteeseen A sisältyi yhteinen pyyntö kyseisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi neuvoston komission ehdotuksesta tekemällä päätöksellä EY:n perustamissopimuksen 139 artiklan 2 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 artiklan 3 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjan 31 artiklassa määrätään, että jokaisella työntekijällä on oikeus sellaisiin työoloihin, jotka ovat hänen terveytensä, turvallisuutensa ja ihmisarvonsa mukaisia, ja että jokaisella on oikeus enimmäistyöajan rajoitukseen sekä päivittäisiin ja viikoittaisiin lepojaksoihin ja palkalliseen vuosilomakauteen,

B.  ottaa huomioon, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 139 artiklan 1 kohdan mukaan työmarkkinaosapuolilla on yhteisön tasolla mahdollisuus halutessaan käydä vuoropuhelua, joka saattaa johtaa sopimussuhteisiin, mukaan lukien sopimusten tekeminen,

C.  ottaa huomioon, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 139 artiklan 2 kohdassa säädetään mahdollisuudesta panna yhteisön tasolla tehdyt sopimukset täytäntöön allekirjoittajaosapuolten yhteisestä pyynnöstä, neuvoston komission ehdotuksesta tekemällä päätöksellä,

D.  ottaa huomioon, että jos kaikki jäsenvaltiot ratifioivat yleissopimuksen, sen voimaantulon edellyttämä kynnys ylittyy,

E.  katsoo, että yleissopimuksen ratifioiminen edistää merkittävästi asianmukaisten työnormien lujittamista maailmanlaajuisesti,

1.  pitää myönteisenä, että vaikka Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 139 artiklan 2 kohdassa ei säädetäkään Euroopan parlamentin kuulemisesta työmarkkinaosapuolten komissiolle osoittamien pyyntöjen suhteen, komissio on toimittanut ehdotuksensa parlamentille ja pyytänyt sitä ilmoittamaan mielipiteensä komissiolle ja neuvostolle;

2.  tukee työmarkkinaosapuolten tekemää sopimusta merenkulkualan työntekijöiden työehtojen tietyistä näkökohdista, sillä se tasapainottaa hyvin tarpeen kohentaa työoloja ja suojella merenkulkijoiden terveyttä ja turvallisuutta;

3.  on yhtä mieltä siitä, että sopimus olisi toimitettava neuvoston käsiteltäväksi; kehottaa neuvostoa siten hyväksymään komission ehdotuksen, jotta työmarkkinaosapuolten tekemä sopimus voidaan panna täytäntöön ottaen huomioon mahdolliset jäsenvaltioiden ja EU:n erityisedut;

4.  pitää olennaisena, että määritetään ja saatetaan voimaan kattavat työoloja ja työturvallisuutta koskevat vähimmäisstandardit merellä kulkevaan laivaan töihin otettuja tai merellä kulkevassa laivassa työskenteleviä merenkulkijoita varten;

5.  pitää myönteisenä, että työmarkkinaosapuolten tekemä sopimus ja komission ehdotus neuvoston direktiiviksi huolehtivat vain vähimmäisvaatimuksista ja jättävät jäsenvaltioille ja/tai työmarkkinaosapuolille mahdollisuuden hyväksyä kyseisen alan työntekijöiden kannalta edullisempia toimenpiteitä, jotka vastaavat olennaisilta osin yleissopimuksen A osan määräyksiä;

6.  muistuttaa joustavuudesta, jota tarjotaan yleissopimuksen II artiklan 6 kohdassa niille valtioille, jotka ovat jo allekirjoittaneet kyseisen yleissopimuksen;

7.  korostaa, että työmarkkinaosapuolilla on keskeinen asema työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta koskevien olosuhteiden parantamisessa; kannattaa täysimääräisesti sitä, että työmarkkinaosapuolet osallistuvat työmarkkinoita koskeviin neuvotteluihin ja tekevät sopimuksia työoloista;

8.  suosittelee komission ehdotuksen hyväksymistä;

9.  kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan viipymättä vuonna 2006 tehdyn merityötä koskevan yleissopimuksen;

10.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja työmarkkinaosapuolille.