Предложение за резолюция - B6-0627/2008Предложение за резолюция
B6-0627/2008

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

15.12.2008

внесено вследствие на въпрос, изискващ устен отговор B6‑0492/2008
съгласно член 108, параграф 5 от правилника, от
относно подхода на Съвета към прегледа на регламента относно OLAF

Процедура : 2008/2690(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B6-0627/2008
Внесени текстове :
B6-0627/2008
Приети текстове :

B6‑0627/2008

Резолюция на Европейския парламент относно подхода на Съвета към прегледа на регламента относно OLAF

Европейският парламент,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 16 декември 2003 г.[1],

–  като взе предвид предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета, изменящ Регламент (ЕО) № 1073/1999 относно разследванията, провеждани от Европейска служба за борба с измамите (OLAF)[2] и законодателната резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2008 г. относно това предложение[3],

   като взе предвид своя въпрос, изискващ устен отговор B6-0492/2008, към Съвета,

–  като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.  като има предвид, че за десет години от създаването на OLAF като оперативна служба за защита на финансовите интереси на Общността през 1999 г. Службата е натрупала ценен опит в борбата с измамите и корупцията,

Б.  като има предвид, че нормативната уредба на OLAF следва да се подобри въз основа на оперативния опит, натрупан от самата Служба,

В.  като има предвид, че двете направления на законодателния орган на ЕС следва да си сътрудничат отблизо в рамките на процедурата на съвместно вземане на решение, за да приспособят нормативната уредба на борбата с измамите към текущите потребности,

Г.като има предвид, че на 20 ноември 2008 г. Парламентът приключи първото четене на реформата на регламента относно разследванията, провеждани от OLAF, с голямо мнозинство,

   счита, че е налице неотложна необходимост от изясняване на нормативната уредба на OLAF, за да се подобри още повече ефикасността на разследванията за борба с измамите и да се гарантира необходимата независимост на Службата, като се отчете изцяло опитът, натрупан от създаването на OLAF, като приемник на Звеното за координирана превенция на измамите (UCLAF), от 1999 г. насам;

2.  припомня на Съвета, че законодателната резолюция на Парламента от 20 ноември 2008 г. за регламента относно OLAF ще доведе до значително повишаване на ефикасността и качеството на разследванията на OLAF, като укрепи процесуалните гаранции, ролята на Надзорния съвет, правото на презумпция за невинност, правото на защита на разследваните лица и правата на информаторите, приемането на ясни и прозрачни правила за разследване и подобряване на сътрудничеството с компетентните национални органи и институциите на ЕС;

3.  призовава настоятелно френското и чешкото председателство на ЕС да представят календар за преговори с Парламента въз основа на Регламент 1073/99, като по този начин потвърдят, че полагат всички усилия за гарантиране на бързо приемане на обща позиция и избягване на по-нататъшни необосновани забавяния;

   счита, че позицията на Съвета, която се обявява в полза на обикновено консолидиране на трите действащи правни основания на разследванията на OLAF, не е валиден аргумент против започване на незабавни преговори по Регламент 1073/99, доколкото обикновеното консолидиране няма да подобри нормативната уредба на разследванията на OLAF, и следователно представлява значителна загуба на време в усилията за засилването на борбата с измамите; следователно се обявява за преработване на законодателството на ЕС за борба с измамите, включително на Регламенти 1073/99, 2185/96 и 2988/95, което следва да се основава на прегледа на Регламент 1073/99;

   възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, компетентните комисии на парламентите на държавите-членки, както и на Европейската сметна палата и на националните одитни институции на държавите-членки.