Postup : 2008/2690(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0627/2008

Předložené texty :

B6-0627/2008

Rozpravy :

PV 17/12/2008 - 15
CRE 17/12/2008 - 15

Hlasování :

PV 18/12/2008 - 6.17
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0632

NÁVRH USNESENÍ,
PDF 99kWORD 46k
15. 12. 2008
PE416.115
 
B6‑0627/2008
který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B6‑0492/2008
v souladu s čl. 108 odst. 5 jednacího řádu předkládají
   Ingeborg Gräßle za skupinu PPE-DE,
   Paulo Casaca za skupinu PSE,
   Jorgo Chatzimarkakis za skupinu ALDE,
   Mogens Camre za skupinu UEN,
   Bart Staes za skupinu Verts/ALE,
   Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL,
o přístupu Rady k revizi nařízení o úřadu OLAF

Usnesení Evropského parlamentu o přístupu Rady k revizi nařízení o úřadu OLAF 
B6‑0627/2008

Evropský parlament,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 16. prosince 2003(1),

–  s ohledem na Komisí předložený návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)(2) a na legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008(3) o tomto návrhu,

   s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení Radě B6-0492/2008,

–  s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že za deset let od doby, co byl v roce 1999 zřízen OLAF jako operativní úřad na ochranu finančních zájmů Společenství, získal tento úřad cenné zkušenosti v boji proti podvodům a úplatkářství,

B.   vzhledem k tomu, že právní rámec pro činnost úřadu OLAF by měl být zdokonalen na základě zkušeností, které úřad při své práci získal,

C.   vzhledem k tomu, že obě složky legislativního orgánu EU by měly úzce spolupracovat v rámci postupu spolurozhodování, aby byl právní rámec pro boj proti podvodům přizpůsoben aktuálním potřebám,

D.   vzhledem k tomu, že Parlament valnou většinou úspěšně uzavřel dne 20. listopadu 2008 první čtení návrhu na reformu nařízení o úřadu OLAF,

   domnívá se, že je naléhavě zapotřebí vyjasnit právní rámec pro činnost úřadu OLAF s cílem dále zvyšovat účinnost vyšetřování případů podvodu a zajistit nezbytnou nezávislost úřadu, a to s plným zohledněním zkušeností, které úřad OLAF získal od svého vzniku v roce 1999, kdy nahradil jednotku UCLAF;

2.  připomíná Radě, že legislativní usnesení Parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o nařízení o úřadu OLAF povede k výraznému zlepšení účinnosti a kvality vyšetřování úřadu OLAF: posilují se procesní záruky, úloha dozorčího výboru, presumpce neviny, právo vyšetřovaných na obhajobu a práva informátorů, přijímají se jasná a transparentní pravidla vyšetřování a zlepšuje se spolupráce s příslušnými vnitrostátními orgány a s institucemi EU;

3.  naléhavě vyzývá francouzské a české předsednictví EU, aby předložily časový plán jednání s Parlamentem, jejichž základem bude nařízení 1073/99, a potvrdily tak, že vyvíjejí všemožné úsilí, aby zajistily brzké přijetí společného postoje a aby nedošlo k dalším neodůvodněným zpožděním;

   soudí, že postoj Rady klonící se k prosté konsolidaci tří stávajících právních základů pro vyšetřování prováděná úřadem OLAF není dostatečným argumentem pro to, aby nebyla okamžitě zahájena jednání o nařízení 1073/99, protože prostá konsolidace nijak nezlepší právní rámec pro vyšetřování podvodů vedené úřadem OLAF, a je tedy z hlediska potřeby posílit boj proti podvodům ztrátou značného množství času; je tudíž pro přepracování právních předpisů EU proti podvodům, které zahrnují nařízení ES 1073/99, 2185/96 a 2988/95, přičemž základem tohoto přepracování by mělo být revidované nařízení (ES) č. 1073/99;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, příslušným výborům parlamentů členských států, Evropskému účetnímu dvoru a vnitrostátním kontrolním orgánům členských států.

(1) Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.
(2) KOM(2006) 244.
(3) P6_TA-PROV(2008)0553.

Právní upozornění - Ochrana soukromí