Procedure : 2008/2690(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0627/2008

Indgivne tekster :

B6-0627/2008

Forhandlinger :

PV 17/12/2008 - 15
CRE 17/12/2008 - 15

Afstemninger :

PV 18/12/2008 - 6.17
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0632

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 94kWORD 41k
15.12.2008
PE416.115
 
B6‑0627/2008
på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0492/2008
jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 5, af
   Inge Gräßle for PPE-DE-Gruppen
   Paulo Casaca for PSE-Gruppen
   Jorgo Chatzimarkakis, for ALDE-Gruppen
   Mogens Camre, for UEN-Gruppen
   Bart Staes, for Verts/ALE-Gruppen

   Søren Bo Søndergaard, for GUE/NGL-Gruppen om Europa-Parlamentets beslutning om Rådets tilgang til revisionen af OLAF-forordningen

Europa-Parlamentets beslutning om Rådets tilgang til revisionen af OLAF-forordningen 
B6‑0627/2008

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 16. december 2003(1),

–  der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1073/1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)(2) og Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2008 om dette forslag(3),

   der henviser til sin forespørgsel til mundtlig besvarelse B6-0492/2008 til Rådet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.  der henviser til, at OLAF i de ti år, der er gået, siden kontoret blev etableret i 1999 som et operationelt kontor til beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser, har samlet værdifuld erfaring med hensyn til bekæmpelse af bedrageri og korruption,

B.  der henviser til, at de lovgivningsmæssige bestemmelser vedrørende OLAF bør forbedres med udgangspunkt i kontorets operationelle erfaringer,

C.  der henviser til, at EU's lovgivende myndigheds to parter bør indgå i et tæt samarbejde under den fælles beslutningsprocedure for at sikre, at lovgivningen om bekæmpelse af bedrageri tilpasses de aktuelle behov,

D.  der henviser til, at Parlamentet afsluttede førstebehandlingen af forslaget om reform af OLAF-forordningen med et bredt flertal den 20. november 2008,

   mener, at der er et akut behov for at klarlægge lovgivningen vedrørende OLAF med det formål yderligere at forbedre antibedrageriefterforskningens effektivitet og sikre kontoret den nødvendige uafhængighed under fuldstændig hensyntagen til de erfaringer, man har gjort, siden OLAF blev etableret som erstatning for UCLAF i 1999;

2.  erindrer Rådet om, at den lovgivningsmæssige beslutning om OLAF, som Europa-Parlamentet vedtog den 20. november 2008, vil føre til en betydelig forbedring af OLAF-efterforskningens effektivitet og kvalitet, idet den vil styrke de proceduremæssige garantier, overvågningsudvalgets rolle, princippet om uskyldsformodning, de undersøgte personers ret til et forsvar og meddelernes rettigheder samt føre til vedtagelsen af klare og gennemskuelige undersøgelsesregler og en forbedring af samarbejdet med de kompetente nationale myndigheder og EU-institutionerne;

3.  opfordrer den franske præsident og den tjekkiske præsident til at forlægge en tidsplan for forhandlingerne med Parlamentet på grundlag af forordning (EF) nr. 1073/1999 og således bekræfte, at de gør deres yderste for at sikre en hurtig vedtagelse af en fælles holdning og undgå yderligere ubegrundede forsinkelser;

   mener, at Rådets ønske om blot at konsolidere de tre eksisterende tekster, der danner retsgrundlaget for OLAF's undersøgelser, ikke er et gyldigt argument for ikke øjeblikkeligt at indlede forhandlingerne om forordning (EF) nr. 1073/1999, eftersom en konsolidering alene ikke vil forbedre lovgivningsrammen for OLAF's bedrageriundersøgelser og derfor udgør et betragteligt tidsspilde i forhold til bestræbelserne på at styrke bedrageribekæmpelsen; tilslutter sig derfor en omformulering af EU's lovgivning om bedrageribekæmpelse, herunder forordning (EF) nr. 1073/1999, 2185/1996 og 2988/1995 med udgangspunkt i den ændrede forordning (EF) nr. 1073/1999;

   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, de kompetente udvalg i medlemsstaternes parlamenter, Den Europæiske Revisionsret og medlemsstaternes nationale revisionsorganer.

(1) EUT C 321 af 31.12.2003, s.1.
(2) KOM(2006) 244.
(3) P6_TA-PROV(2008)0553.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik