Päätöslauselmaesitys - B6-0627/2008Päätöslauselmaesitys
B6-0627/2008

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

15.12.2008

suullisesti vastattavan kysymyksen B6‑0492/2008 johdosta
työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti
esittäjä(t):
neuvoston lähestymistavasta OLAF-asetuksen tarkistamiseen

Menettely : 2008/2690(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0627/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0627/2008
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0627/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma neuvoston lähestymistavasta OLAF-asetuksen tarkistamiseen

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2003 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen paremmasta lainsäädännöstä[1],

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muuttamisesta[2] ja 20. marraskuuta 2008 annetun parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselman kyseisestä ehdotuksesta[3],

   ottaa huomioon suullisen kysymyksen B6-0492/2008 neuvostolle,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,

A.   katsoo, että OLAF, joka perustettiin vuonna 1999 operaationalisena virastona suojelemaan yhteisön taloudellisia etuja, on saanut kuluneen kymmenen vuoden aikana arvokasta kokemusta petosten ja korruption torjumisesta,

B.   katsoo, että OLAFin sääntelykehystä olisi parannettava viraston saaman operationaalisen kokemuksen perusteella,

C.   katsoo, että EU:n kummankin lainsäädäntövallan käyttäjän olisi tehtävä yhteispäätösmenettelyssä tiivistä yhteistyötä, jotta petosten torjumisen sääntelykehystä voidaan mukauttaa nykyisiin tarpeisiin,

D.   ottaa huomioon, että parlamentti hyväksyi OLAFia koskevan sääntelyn uudistamisen laajalla enemmistöllä 20. marraskuuta 2008 pidetyssä ensimmäisessä käsittelyssä,

   katsoo, että OLAFia koskevaa sääntelykehystä on pikaisesti selkeytettävä, jotta petostutkinnan tehokkuutta voidaan tehostaa entisestään ja jotta voidaan varmistaa viraston riippumattomuus samalla kun otetaan täysipainoisesti huomioon kokemukset, joita OLAFille on kertynyt siitä lähtien kun se perustettiin korvaamaan petostentorjunnan koordinointiyksikkö (UCLAF),

2.  muistuttaa neuvostolle, että Euroopan parlamentin 20. marraskuuta 2008 hyväksymä OLAFin sääntelyä koskeva lainsäädäntöpäätöslauselma, johtaa OLAF-tutkimusten tehokkuuden ja laadun merkittävään paranemiseen, sillä siinä lujitetaan menettelytakeita ja valvontakomitean asemaa, syyttömyysolettamaa, tutkinnan kohteina olevien puolustautumisoikeuksia ja oikeusviranomaisten kanssa yhteistyötä tekevien oikeuksia, selvien ja avointen tutkintaa koskevien määräysten hyväksymistä sekä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ja EU:n toimielinten yhteistyön kohentamista;

3.  kehottaa puheenjohtajavaltioita Ranskaa ja Tšekkiä toimittamaan parlamentin kanssa käytäviä neuvotteluja varten aikataulun, joka perustuu asetukseen N:o 1073/99, ja osoittamaan siten, että ne pyrkivät kaikin tavoin yhteisen kannan ripeään hyväksymiseen ilman uusia perusteettomia viivästyksiä;

   katsoo, että neuvoston kanta OLAF-tutkintojen kolmen nykyisen oikeusperustan pelkkään konsolidointiin ei ole argumenttina pätevä sille, että asetuksesta N:o 1073/99 ei käynnistettäisi neuvotteluja heti, koska pelkkä konsolidointi ei paranna OLAFin petostutkinnan sääntelykehystä ja se merkitsee siten huomattavaa ajanhukkaa petostentorjunnan tehostamisen kannalta; kannattaa siksi EU:n petostentorjuntalainsäädännön, kuten asetusten 1073/99, 2185/96 ja 2988/95, uudelleen laatimista, jonka olisi perustuttava tarkistettuun asetukseen (EY) N:o 1073/99;

   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, jäsenvaltioiden parlamenttien asiasta vastaaville valiokunnille, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja kansallisille tilintarkastuslaitoksille.