Rezolūcijas priekšlikums - B6-0627/2008Rezolūcijas priekšlikums
B6-0627/2008

  REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

  15.12.2008

  Pamatojoties uz jautājumu B6‑0492/2008, uz ko sniedz mutisku atbildi,
  ievērojot Reglamenta 108. panta 5.punktu,
  iesniedza
  –   Ingeborg Gräßle PPE-DE grupas vārdā,
  –   Paulo Casaca PSE grupas vārdā,
  –   Jorgo Chatzimarkakis ALDE grupas vārdā,
  –   Mogens Camre UEN grupas vārdā,
  –   Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā,
  –   Søren Bo SøndergaardGUE/NGL grupas vārdā
  par Padomes pieeju OLAF regulas pārskatīšanai

  Procedūra : 2008/2690(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  B6-0627/2008
  Iesniegtie teksti :
  B6-0627/2008
  Pieņemtie teksti :

  B6‑0627/2008

  Eiropas Parlamenta rezolūcija par Padomes pieeju OLAF regulas pārskatīšanai

  Eiropas Parlaments,

  –  ņemot vērā iestāžu 2003. gada 16. decembra nolīgumu par labāku likumdošanas procesu[1],

  –  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1073/1999 par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF)[2], un Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. novembra normatīvo rezolūciju[3] par šo priekšlikumu,

     ņemot vērā mutisko jautājumu Padomei B6-0492/2008,

  –  ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

  A.  tā kā desmit gadus pēc OLAF kā operatīva biroja izveidošanas 1999. gadā, lai aizsargātu Kopienas finanšu intereses, tas ir guvis vērtīgu pieredzi cīņā pret krāpšanu un korupciju,

  B.  tā kā OLAF tiesiskais regulējums būtu jāuzlabo, pamatojoties uz tā operatīvo pieredzi,

  C.  tā kā abām ES budžeta lēmējinstitūcijām būtu cieši jāsadarbojas saskaņā ar koplēmuma procedūru, lai pielāgotu krāpšanas apkarošanas tiesisko regulējumu pašreizējām vajadzībām,

  D.   tā kā Parlaments 2008. gada 20. novembrī ar lielu vairākumu noslēdza pirmo lasījumu attiecībā uz OLAF regulas reformu,

     uzskata, ka pastāv neatliekama vajadzība precizēt OLAF tiesisko regulējumu, lai turpmāk uzlabotu krāpšanas apkarošanas izmeklēšanas efektivitāti un nodrošinātu birojam nepieciešamo neatkarību, pilnībā ņemot vērā OLAF uzkrāto pieredzi kopš tā izveides 1999. gadā, kad tas uzsāka darbu Krāpšanas novēršanas koordinēšanas vienības (UCLAF) vietā;

  2.  atgādina Padomei, ka Eiropas Parlamenta 2008. gada 20. novembra normatīvā rezolūcija par OLAF regulu būtiski uzlabos OLAF veiktās izmeklēšanas efektivitāti un kvalitāti, stiprinot procesuālās garantijas, Uzraudzības komitejas lomu, nevainīguma prezumpciju, personu, pret kurām tiek veikta izmeklēšana, tiesības uz aizstāvību un informētāju tiesības, skaidru un pārredzamu izmeklēšanas noteikumu pieņemšanu un sadarbības uzlabošanu ar kompetentajām valsts iestādēm un ES iestādēm;

  3.  prasa ES Francijas un Čehijas prezidentūras iesniegt sarunu grafiku ar Parlamentu, pamatojoties uz Regulu (EK) 1073/99 un tādējādi apliecinot, ka tās pieliek visas iespējamās pūles, lai panāktu ātru kopējās nostājas pieņemšanu un izvairītos no jebkādas turpmākas nepamatotas kavēšanās;

     uzskata, ka Padomes nostāja atbalstīt OLAF veikto izmeklēšanu triju pašreizējo juridisko pamatu vienkāršu konsolidāciju nav pieņemams arguments, lai nekavējoties neuzsāktu sarunas par Regulu 1073/99, jo vienkārša konsolidācija neuzlabos OLAF krāpšanas apkarošanas izmeklēšanas tiesisko regulējumu un tādēļ ir uzskatāma par būtisku laika zaudēšanu cīņas pastiprināšanā pret krāpšanu; tādēļ izvēlas pārstrādāt ES tiesību aktus krāpšanas apkarošanas jomā, tostarp EK Regulu 1073/99, Regulu 2185/96 un Regulu 2988/95, pamatojoties uz pārskatīto Regulu (EK) Nr. 1073/99;

     uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, dalībvalstu parlamentu atbildīgajām komitejām, kā arī Revīzijas palātai un dalībvalstu revīzijas struktūrām.