Predlog resolucije - B6-0627/2008Predlog resolucije
B6-0627/2008

  PREDLOG RESOLUCIJE

  15.12.2008

  k vprašanju za ustni odgovor B6‑0492/08
  v skladu s členom 108(5) poslovnika, ki ga predlagajo
  o pristopu Sveta k reviziji uredbe OLAF

  Postopek : 2008/2690(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B6-0627/2008
  Predložena besedila :
  B6-0627/2008
  Sprejeta besedila :

  B6‑0627/2008

  Resolucija Evropskega parlamenta   o pristopu Sveta k reviziji uredbe OLAF

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 16. decembra 2003[1],

  –  ob upoštevanju predloga Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)[2] in zakonodajne resolucije Evropskega parlamenta z dne 20. novembra 2008[3] o tem predlogu,

     ob upoštevanju ustnega vprašanja B6-0492/2008 Svetu,

  –  ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

  A.   ker je OLAF deset let po svoji ustanovitvi (leta 1999) kot operativni urad za zaščito finančnih interesov Skupnosti pridobil dragocene izkušnje v boju proti goljufijam in korupciji,

  B.   ker je treba na osnovi operativnih izkušenj, ki jih je pridobil urad, izboljšati regulativni okvir OLAF,

  C.   ker morata obe veji zakonodajnega organa EU v postopku soodločanja tesno sodelovati, da bi prilagodili zakonodajni okvir boja proti goljufijam sedanjim potrebam,

  D.   ker je Parlament 20. novembra 2008 z veliko večino zaključil prvo obravnavo o preoblikovanju uredbe OLAF,

     meni, da je treba nujno pojasniti zakonodajni okvir OLAF, da bi nadalje izboljšali učinkovitost preiskav proti goljufijam ter zagotovili potrebno neodvisnost urada, ob polnem upoštevanju pridobljenih izkušenj z ustanovitvijo OLAF leta 1999, ki je nadomestil UCLAF (Enoto za usklajevanje preprečevanja goljufij);

  2.  opozarja Svet, da bo zakonodajna resolucija o uredbi OLAF, ki jo je Evropski parlament sprejel 20. novembra 2008, privedla do znatnega izboljšanja učinkovitosti in kakovosti preiskav OLAF z okrepitvijo postopkovnega jamstva, vloge nadzornega odbora, pravice do domneve nedolžnosti, pravice preiskovancev do obrambe, pravice informatorjev, s sprejetjem jasnih in preglednih preiskovalnih pravil, ter z izboljšanjem sodelovanja med pristojnimi nacionalnimi organi in institucijami EU;

  3.  poziva francosko in češko predsedstvo EU, naj predložita časovni načrt pogajanj s Parlamentom na osnovi Uredbe 1073/99 s potrditvijo, da si na vse načine prizadevata doseči hitro sprejetje skupnega stališča ter izogniti se nadaljnjim neutemeljenim zamudam;

     meni, da stališče Sveta za preprosto konsolidacijo treh obstoječih pravnih podlag preiskav OLAF ni veljaven razlog za to, da se ne začne takoj pogajanj o Uredbi 1073/99, saj preprosta konsolidacija ne bo izboljšala pravnega okvira preiskav OLAF na področju boja proti goljufijam in zato predstavlja precejšnjo izgubo časa z vidika krepitve boja proti goljufijam; zato se odloča za preoblikovanje zakonodaje EU s področja boja proti goljufijam, vključno z Uredbami ES 1073/99, 2185/96 in 2988/95, ki mora temeljiti na revidirani uredbi 1073/99;

     naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, pristojnim parlamentarnim odborom držav članic ter Evropskemu računskemu sodišču in nacionalnim računskim sodiščem.