Förslag till resolution - B6-0627/2008Förslag till resolution
B6-0627/2008

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION

  15.12.2008

  till följd av fråga för muntligt besvarande B6‑0492/2008
  i enlighet med artikel 108.5 i arbetsordningen
  från
  –   Ingeborg Gräßle, för PPE-DE-gruppen
  –   Paulo Casaca, för PSE-gruppen
  –   Jorgo Chatzimarkakis, för ALDE-gruppen
  –   Mogens Camre, för UEN-gruppen
  –   Bart Staes, för Verts/ALE-gruppen
  –   Søren Bo Søndergaard, för GUE/NGL-gruppen
  om rådets strategi inför översynen av Olaf-förordningen

  Förfarande : 2008/2690(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B6-0627/2008
  Ingivna texter :
  B6-0627/2008
  Antagna texter :

  B6‑0627/2008

  Europaparlamentets resolution om rådets strategi inför översynen av Olaf-förordningen

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av utkastet till interinstitutionellt avtal – ”Bättre lagstiftning” av den 16 december 2003[1],

  –  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)[2] och Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2008[3] om det förslaget,

     med beaktande av sin muntliga fråga B6-0492/2008 till rådet,

  –  med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Tio år efter inrättandet 1999 av Olaf som en operativ byrå till skydd för gemenskapens ekonomiska intressen har byrån hunnit göra värdefulla erfarenheter i kampen mot bedrägeri och korruption.

  B.  Regelverket i samband med Olaf bör förbättras på grundval av de operativa erfarenheter som byrån har gjort.

  C.  EU:s två lagstiftande grenar bör samarbeta nära inom ramen för medbeslutandeförfarandet för att anpassa bestämmelserna för bedrägeribekämpning till de nuvarande behoven.

  D.  Parlamentet avslutade första behandlingen av översynen av Olaf-förordningen med stor majoritet den 20 november 2008.

     Europaparlamentet anser att det finns ett stort behov av att klargöra regelverket i samband med Olaf när det gäller att i ytterligare utsträckning höja effektiviteten i bedrägeribekämpningsutredningar och garantera det oberoende som krävs för byrån, varvid de erfarenheter som man gjort sedan Olaf inrättades 1999 för att ersätta UCLAF bör beaktas till fullo.

  2.  Europaparlamentet påminner rådet om att parlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2008 om Olaf-förordningen kommer att leda till betydligt effektivare och bättre utredningar inom ramen för Olaf genom stärkta procedurgarantier, övervakningskommitténs roll, principen om oskuldspresumtion, rätten till försvar för de personer som utreds och rättigheter för uppgiftslämnare, antagandet av tydliga och insynsvänliga utredningsbestämmelser och bättre samarbete med behöriga nationella myndigheter och EU-institutionerna.

  3.  Europaparlamentet uppmanar EU:s franska och tjeckiska ordförandeskap att lägga fram en tidsplan för förhandlingar med parlamentet, på grundval av förordning (EG) nr 1073/1999, och på så sätt bekräfta att de gör vad de kan för att åstadkomma ett skyndsamt antagande av en gemensam ståndpunkt och därmed undvika ytterligare onödiga dröjsmål.

     Europaparlamentet anser att rådets ståndpunkt för en enkel konsolidering av de tre befintliga rättsliga grunderna för utredningar inom ramen för Olaf inte är ett godtagbart argument för att inte omedelbart inleda förhandlingarna om förordning (EG) nr 1073/1999 eftersom en enkel konsolidering inte kommer att förbättra regelverket för bedrägeribekämpningsutredningar inom ramen för Olaf och därmed innebär en betydande tidsförlust när det gäller att öka insatserna i kampen mot bedrägeri. Parlamentet anser därför att en omarbetning bör göras av EU:s lagstiftning om bedrägeribekämpning, däribland förordningarna (EG) nr 1073/1999, (Euratom, EG) nr 2185/96 och (EG, Euratom) nr 2988/95, en omarbetning som bör bygga på den ändrade förordningen (EG) nr 1073/1999.

     Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, de behöriga utskotten i medlemsstaternas parlament samt Europeiska revisionsrätten och nationella revisionsorgan i medlemsstaterna.