Menetlus : 2009/2504(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B6-0051/2009

Esitatud tekstid :

B6-0051/2009

Arutelud :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Hääletused :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0025

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 98kWORD 45k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B6-0051/2009
12.1.2009
PE416.176
 
B6‑0051/2009
nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 103 lõikele 2
Esitaja(d): Pasqualina Napoletano ja Hannes Swoboda
fraktsiooni PSE nimel
Olukord Lähis-Idas / Gaza sektoris

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Lähis-Idas / Gaza sektoris 
B6‑0051/2009

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta, eelkõige 16. novembri 2006. aasta resolutsiooni olukorra kohta Gaza sektoris(1), 12. juuli 2007. aasta resolutsiooni olukorra kohta Lähis-Idas(2), 11. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni humanitaarolukorra kohta Gazas(3) ning 21. veebruari 2008. aasta resolutsiooni olukorra kohta Gaza sektoris(4);

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 242 (1967), 338 (1973) ja 8. jaanuari 2009. aasta resolutsiooni 1860;

–  võttes arvesse neljandat Genfi konventsiooni (1949);

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 30. detsembri 2008. aasta avaldust olukorra kohta Lähis-Idas;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 2,

A.  arvestades, et 27. detsembril alustas Iisrael Gazas sõjalist rünnakut vastusena Hamasi raketirünnakutele Iisraeli lõunaosas;

B.  arvestades, et viimaste teadete kohaselt on Iisraeli operatsiooni käigus hukkunud Gazas praeguseks umbes tuhat inimest, kellest suurema osa moodustavad naised ja lapsed, ning operatsioon on toonud kaasa tuhanded kannatanud ning majade, koolide ja muude oluliste tsiviilinfrastruktuuride hävimise, mille tunnistajateks on olnud ka mõned hiljuti Rafah’d külastanud Euroopa Parlamendi liikmed;

C.  arvestades, et paljude teadete kohaselt kasutavad Iisraeli väed fosformürske, mis põhjustavad tõsisemaid vigastusi;

D.  arvestades, et piiriületuspunktid Gaza sektorisse sisenemiseks ja sealt väljumiseks on olnud kaheksateist kuud suletud ning inimeste ja kaupade liikumisele kehtestatud embargo on mõjutanud elanike igapäevaelu ning takistanud veelgi majandustegevust Gaza sektoris;

E.  arvestades, et Gaza sektori isoleerimise poliitika on läbi kukkunud nii poliitilisel kui ka humanitaarsel tasandil, ning arvestades, et embargo Gaza sektori suhtes on rahvusvahelise humanitaarõigusega vastuolus olev kollektiivne karistus;

F.  arvestades, et märkimisväärne Euroopa Liidu palestiinlastele antud rahaline toetus on etendanud olulist rolli humanitaarkatastroofi vältimisel Gaza sektoris ja Jordani Läänekaldal; arvestades, et Euroopa Liit jätkab (kaasa arvatud ÜRO abiorganisatsiooni UNWRA kaudu) humanitaarabi andmist inimestele ja otsetoetuste saatmist Palestiina omavalitsuse töötajatele Gaza sektoris ELi rahastamismehhanismi PEGASE kaudu ning muu rahvusvahelise abi andmise kaudu Palestiina aladele,

1.  väljendab tugevat pahameelt Gaza sektoris valitseva vägivalla, Iisraeli vägede poolse ebaproportsionaalse jõu kasutamise tagajärgede ning jätkuva sõjategevuse eskaleerumise üle, millega kaasnevad sajad ohvrid, kellest suurema osa moodustavad tsiviilelanikud, kelle hulgas on palju lapsi; tunneb kaasa tsiviilelanikkonnale, kes kannatab vägivalla all Gaza sektoris ja Lõuna-Israelis; avaldab sügavat kahetsust asjaolu üle, et kannatada on saanud ka tsiviil- ja ÜRO sihtmärgid;

2.  nõuab kohest ja tingimusteta relvarahu, mis peaks hõlmama viimastel päevadel Iisraeli vägede poolt taasokupeeritud territooriumilt taandumist, ning vaherahu sõlmimist läbirääkimiste teel, mille peaks kindlustama rahvusvahelise üldsuse poolt loodav mehhanism, mille raames nähakse ette rahvusvahelise üksuse lähetamine, et kaasata ka araabia- ja moslemiriigid;

3.  kutsub Iisraeli üles täitma oma rahvusvahelisest õigusest ja rahvusvahelisest humanitaarõigusest tulenevaid kohustusi; kutsub Hamasi üles lõpetama raketirünnakud ja võtma endale vastutuse, kohustudes osalema poliitilises protsessis, mille eesmärk on taastada Palestiina-sisene dialoog ning anda panus kestvasse läbirääkimisprotsessi;

4.  tunneb heameelt ÜRO Julgeolekunõukogu 8. jaanuari 2009. aasta resolutsiooni 1860 vastuvõtmise üle ning vaatamata mõlemapoolsele resolutsiooni mittetäitmisele, kutsub kõiki asjaomaseid osalejaid üles järgima selle sätteid täies ulatuses ning kutsub nõukogu ja ELi liikmesriike üles suurendama survet jätkuva vägivalla peatamiseks;

5.  nõustub asjaoluga, et Gazas on vaja viivitamatult kehtestada kord ja tagatised, nagu nõutakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1860, et hoida püsivat relvarahu, et tagada sealhulgas alatiseks piiripunktide taasavamine ning hoida ära relvade ja laskemoona salakaubavedu;

6.  nõuab tungivalt, et Iisraeli ametivõimud võimaldaksid Gaza sektorisse toimetada toiduaineid, hädavajalikku arstiabi ja kütust piiripunktide avamise ja blokaadi lõpetamise teel ning tagaksid abi pideva ja küllaldase liikumise humanitaarkoridori kaudu Rafah’s; nõuab tungivalt, et Iisraeli ametivõimud võimaldaksid välisajakirjanikele sündmuste jälgimist kohapeal;

7.  on arvamusel, et 2005. aasta septembris pärast Iisraeli ühepoolset taandumist Gaza sektorist Iisraeli ja Palestiina omavalitsuse vahel sõlmitud liikumist ja juurdepääsu käsitleva lepingu ning Rafah’ piiripunkti kokkulepitud põhimõtete järgimise kohene jätkamine tuleb tagada piiranguteta, ning kutsub nõukogu üles jätkama ELi järelevalvemissiooni Rafah’s;

8.  kutsub nõukogu ja komisjoni ning muid rahvusvahelisi abiandjaid üles andma koostöös Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja valitsusväliste organisatsioonidega piisavat abi suurenenud vajadusi silmas pidades ning palub, et Iisrael ei õõnestaks kõnealust olulist humanitaaralast jõupingutust; juhib tähelepanu asjaolule, et kõnealune abi peab aitama kaasa põhilise majandustegevuse järk-järgulisele taastamisele Gaza sektoris ning palestiinlaste, eelkõige noorte inimeste, väärikate elutingimuste taastamisele;

9.  kinnitab veel kord, et Iisraeli-Palestiina konflikti ei ole võimalik lahendada sõjalisel teel ning on arvamusel, et on aeg sõlmida püsiv ja kõikehõlmav rahuleping läbirääkimiste alusel, mida on mõlemad osapooled seni pidanud;

10.  nõuab, et korraldataks Lähis-Ida neliku soodustatud ja kõikide piirkondlike osalejate osalusel toimuv rahvusvaheline konverents, mis põhineks iisraellaste ja palestiinlaste eelmisel kokkuleppel ning Araabia Liiga algatusel;

11.  rõhutab Palestiina-sisese lepitusprotsessi jõupingutuste taasalustamise suurt tähtsust ning toonitab sellega seoses vajadust püsiva geograafilise ühendustee ning rahumeelse ja kestva poliitilise taasühendamise järele Gaza sektori ja Jordani Läänekalda vahel;

12.  rõhutab taas, et poliitiliste suhete tihendamine ELi ja Iisraeli vahel peab tugevalt sõltuma rahvusvahelise humanitaarõiguse järgmisest, tõelisest pühendumusest kõikehõlmava rahukokkuleppe saavutamisele, humanitaarkriisi lõppemisest Gazas ja okupeeritud Palestiina aladel ning EÜ-PVO ajutise assotsiatsioonilepingu täieliku rakendamise järgimisest; on seisukohal, et seni kui olukord on endiselt nii kriitiline, säilitab ta oma negatiivse hoiaku niisuguse nõusoleku suhtes, mis käsitleb Iisraeli edasist osalemist EÜ programmides;

13.  tunneb muret konflikti taaselustumise tõsise mõju pärast piirkonna poliitilistele väljavaadetele ning lootustele kestva rahu saavutamise osas kogu Lähis-Idas; rõhutab, et kõnealuste tõsiste pingete mõju võib seada ohtu vastastikuse mõistmise ja dialoogi kõikide Euroopa kogukondade vahel;

14.  nõuab, et Euroopa Liit omandaks tugevama ja ühtsema poliitilise positsiooni ning kutsub nõukogu üles kasutama ära võimalust teha koostööd USA uue valitsusega, et lõpetada konflikt lepinguga, mis põhineb nn kahe riigi lahendusel ning annab iisraellastele ja palestiinlastele võimaluse elada rahulikult kõrvuti kindlate ja rahvusvaheliselt tunnustatud riigipiiride taga ning mille eesmärk on luua Lähis-Idas uus rahumeelne piirkondlik julgeolekustruktuur;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜVJP kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale Lähis-Idas, Palestiina omavalitsuse presidendile, Palestiina seadusandlikule kogule, Iisraeli valitsusele, Knessetile ning Egiptuse valitsusele ja parlamendile.

(1) Vastuvõetud tekstid: P6_TA(2006)0492.
(2) Vastuvõetud tekstid: P6_TA(2007)0350.
(3) Vastuvõetud tekstid: P6_TA(2007)0430.
(4) Vastuvõetud tekstid: P6_TA(2008)0064.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika