Procedure : 2009/2504(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B6-0054/2009

Ingediende teksten :

B6-0054/2009

Debatten :

PV 14/01/2009 - 8
CRE 14/01/2009 - 8

Stemmingen :

PV 15/01/2009 - 6.3
CRE 15/01/2009 - 6.3

Aangenomen teksten :

P6_TA(2009)0025

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 99kWORD 47k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B6-0051/2009
12.1.2009
PE416.179
 
B6‑0054/2009
naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2, van het Reglement
door Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer, Cem Özdemir
namens de Verts/ALE-Fractie
over de situatie in de Gazastrook

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in de Gazastrook 
B6‑0054/2009

Het Europees Parlement,

–  onder verwijzing naar zijn vorige resoluties over het Midden-Oosten, met name die van 16 november 2006 over de situatie in de Gazastrook, 12 juli 2007 over het Midden-Oosten, 11 oktober 2007 over de humanitaire situatie in Gaza en 21 februari 2008 over de situatie in de Gazastrook,

–  gezien de resoluties van de VN-Veiligheidsraad nrs. 242 (1967), 338 (1973) en 1860 van 8 januari 2009,

–  gelet op de vierde Conventie van Genève (1949) en de daarin verankerde vijf beginselen,

–  gezien de verklaring van de Europese Unie van 30 december over de situatie in het Midden-Oosten,

–  gelet op artikel 103, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de Israëlische strijdkrachten op 27 december 2008, nadat de op 18 juni 2008 onder bemiddeling van Egypte overeengekomen wapenstilstand tussen Israël en Hamas was afgelopen, zijn begonnen met luchtaanvallen op de Gazastrook, gevolgd door een grondoffensief, als vergelding voor de lancering van raketten door militante Palestijnen,

B.  overwegende dat de wapenstilstand veelvuldig door beide zijden is geschonden en niet heeft geleid tot opheffing van de Israëlische blokkade van de Gazastrook, zoals door de partijen overeengekomen, zodat de gehele bevolking van de Gazastrook te lijden heeft onder een ernstige humanitaire crisis, terwijl de situatie op de Westelijke Jordaanoever op beperkte schaal en niet substantieel is verbeterd,

C.  overwegende dat door het Israëlische offensief tot nu toe bijna 1000 mensen zijn gedood en 3000 gewond zijn geraakt, onder wie vele vrouwen en kinderen, en civiele infrastructuur, gebouwen, huizen en zelfs een VN-school waar vluchtelingengezinnen onderdak hadden gevonden, zijn verwoest,

D.  overwegende dat de Israëliërs en de Palestijnen in de verklaring van Annapolis van 27 november 2007 hun vastberadenheid kenbaar hebben gemaakt om vertrouwensvolle bilaterale onderhandelingen aan te gaan teneinde vóór eind 2008 een vredesverdrag te sluiten waarin alle uitstaande kwesties worden geregeld, en onmiddellijk hun respectieve verplichtingen in het kader van de routekaart na te komen, o.a. het bevriezen van alle activiteiten in verband met nederzettingen, opheffing van de beperkingen van het vrije verkeer van goederen en personen in de bezette gebieden en beëindiging van geweld en terreur,

1.  spreekt zijn krachtige veroordeling uit over het grootschalige, disproportionele offensief van de Israëlische luchtmacht en grondtroepen in een dichtbevolkt gebied, waardoor onder de burgerbevolking een steeds verder oplopend aantal slachtoffers is gevallen en op grote schaal civiele infrastructuur is verwoest, en roept in dit verband Israël op aan zijn verplichtingen uit hoofde van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten te voldoen om voor humanitaire hulp onbelemmerde toegang tot het conflictgebied te verlenen; veroordeelt tegelijkertijd het afvuren van raketten door Hamas op Israëlische burgers;

2.  herhaalt zijn standpunt dat er geen militaire oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict mogelijk is; is daarom verheugd over alle diplomatieke inspanningen om een duurzaam staakt-het-vuren te bereiken, waarbij een eind komt aan het afvuren van raketten door Hamas, geen wapens meer door de tunnels worden gesmokkeld en de Israëlische blokkade van de Gazastrook wordt opgeheven, terwijl verder de grenzen worden geopend en er een nieuw, doeltreffend akkoord komt over het beheer van de grensposten;

3.  steunt met name het Frans-Egyptische initiatief en verzoekt de Raad alles in het werk te stellen om het Kwartet nieuw leven in te blazen en de onderhandelingen tussen alle betrokkenen te vergemakkelijken; is verheugd over de door de VN-Veiligheidsraad aangenomen resolutie waarin wordt opgeroepen tot een onmiddellijk, duurzaam en volledig geëerbiedigd staakt-het-vuren dat moet leiden tot volledige terugtrekking van de Israëlische strijdkrachten uit Gaza, en tot onbelemmerde levering en distributie van humanitaire hulp in heel Gaza, en betreurt de onwilligheid van beide zijden om zich aan het bepaalde in deze resolutie te houden;

4.  bevestigt het recht van Israël zichzelf te verdedigen, maar benadrukt dat dit recht in verhouding moet staan tot de ondervonden bedreiging en moet worden uitgeoefend in volledige overeenstemming met het humanitaire recht en de internationale verplichtingen die voortvloeien uit de Verdragen van Genève waarin cruciaal belang wordt toegekend aan de eerbiediging van burgers en hun bescherming tegen de gevolgen van de vijandelijkheden, en herinnert Israël met name aan zijn verplichtingen als bezettingsmacht overeenkomstig het vierde Verdrag van Genève betreffende de bescherming van burgers in oorlogstijd; dringt er bij de lidstaten op aan geen wapens aan Israël te leveren zolang er geen garanties zijn dat die wapens niet in strijd met het internationaal recht worden gebruikt en dat Israël geen gebruik maakt van op grond van het internationaal recht verboden wapens, zoals granaten met witte fosfor;

5.  spreekt zijn ernstige bezorgdheid uit over het lot en de veiligheid van de 1,5 miljoen in Gaza gevangen Palestijnen die geen mogelijkheid hebben de Gazastrook te verlaten, en over de humanitaire situatie van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever, die ondanks de coöperatieve opstelling van de Palestijnse Nationale Autoriteit geen verbetering van hun levensomstandigheden hebben gezien; is van mening dat een dagelijkse opschorting van de bombardementen gedurende drie uur ontoereikend blijft om de huidige humanitaire ramp onder controle te krijgen, die alleen kan worden aangepakt via een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren; herinnert eraan dat de huidige crisis heeft geleid tot een verdere verergering van de situatie die was ontstaan als gevolg van de langdurige blokkade van de Gazastrook door de Israëlische autoriteiten sinds 2007;

6.  verzoekt daarom beide partijen de vijandelijkheden te staken om voldoende humanitaire hulp voor de burgerbevolking toe te laten, de mogelijkheid te bieden de gewonden te evacueren, de nooddiensten en vitale infrastructuur te herstellen en de Palestijnen die het conflictgebied willen verlaten, in staat te stellen dat veilig en met ondersteuning van de buurlanden te doen;

7.  dringt er met name bij de Egyptische autoriteiten op aan hun uiterste best te doen om de grensovergang van Rafah open te stellen en het vertrek van vluchtelingen en de burgerbevolking en de levering van humanitaire hulp mogelijk te maken;

8.  wijst erop dat een intern akkoord tussen alle geledingen van de Palestijnse samenleving op basis van de Overeenkomst van Mekka van februari 2007 een fundamentele voorwaarde vormt voor een stabiele overeenkomst en internationale betrokkenheid bij de huidige crisis;

9.  wijst erop dat het Israëlische militaire optreden het Annapolisproces onherstelbaar aan diggelen slaat en alle matige verwezenlijkingen alsmede de resterende hoop op een via onderhandelingen tot stand gebrachte algemene regeling van het conflict op middellange termijn in gevaar brengt; verzoekt daarom de EU onverwijld een krachtig initiatief te ontplooien en een internationale conferentie met alle belangrijke actoren te organiseren met als doel de bestaande vredesvoorstellen, en in het bijzonder het voorstel van de Arabische Liga, in een definitieve vorm te gieten en de grondslag te leggen voor een alomvattende regeling die berust op een oplossing met twee staten, te weten de Staat Israël met veilige en erkende grenzen en een levensvatbare Palestijnse staat met Oost-Jeruzalem als hoofdstad;

10.  verzoekt de Raad te beginnen met de voorbereidingen voor de stationering van een door de VN gemandateerde internationale vredesmacht onder EU-leiding in de Gazastrook, waarvan ook contingenten uit Arabische en moslimlanden deel van moeten uitmaken;

11.  verzoekt de Raad de opwaardering van de betrekkingen met Israël te bevriezen totdat een volledig, compleet en permanent staakt-het-vuren door alle partijen is overeengekomen en Israël onbelemmerde toegang verleent voor humanitaire hulp; herhaalt tegelijkertijd dat een eventuele opwaardering van de betrekkingen tussen de EU en Israël in hoge mate afhankelijk moet worden gesteld van de eerbiediging van de mensenrechten en het internationale humanitaire recht, beëindiging van de humanitaire crisis in de Gazastrook en de bezette Palestijnse gebieden, werkelijke inzet voor een omvattende vredesregeling en volledige uitvoering van de Interim-associatieovereenkomst EG-PLO;

12.  is van mening dat de Israëlische aanvallen op de Gazastrook schending inhouden van de bepalingen van de associatieovereenkomst EU-Israël, en met name de mensenrechtenclausule, die juridisch als een essentieel onderdeel van de overeenkomst wordt beschouwd; benadrukt opnieuw de noodzaak om een duidelijk mechanisme te creëren voor de tenuitvoerlegging van een dergelijke clausule;

13.  betreurt het besluit van de Israëlische autoriteiten om geen journalisten in de Gazastrook toe te laten en maar een beperkt aantal humanitaire konvooien toegang te verlenen; vraagt onbeperkte en ongehinderde toegang van internationale toezichthouders, om een onderzoek mogelijk te maken van de misdaden die vóór en tijdens het militaire offensief zijn begaan; betreurt het besluit van de Israëlische autoriteiten om Richard Falk, de gezant voor de bezette gebieden van de VN-Raad voor de mensenrechten, die onderzoek doet naar de behandeling van Palestijnen door Israëliërs, te arresteren en op 15 december 2008 uit te wijzen;

14.  is uitermate verontrust over de ernstige gevolgen van het Israëlische offensief in de hele wereld, waardoor de wederzijdse ressentimenten tussen alle betrokken worden aangewakkerd, de gematigde krachten in de islamitische wereld worden verzwakt en een klimaat van geweld wordt verspreid dat tot radicalisering van extremistische groeperingen leidt en tot een toename van het aantal antisemitische handelingen;

15.  dringt aan op de vrijlating van nog eens een significant aantal Palestijnse gevangenen, en in het bijzonder op de vrijlating van de gevangengenomen leden van de Palestijnse Wetgevende Raad, onder wie PWR-lid Marwan Barghouti; onderstreept dat een dergelijke maatregel de partijen tot een hervatting van de dialoog zou kunnen aanzetten;

16.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de secretaris-generaal van de VN, de gezant van het Kwartet voor het Midden-Oosten, de voorzitter van de Palestijnse Autoriteit, de Palestijnse Wetgevende Raad, de Israëlische regering, de Knesset en de regering en het parlement van Egypte.

Juridische mededeling - Privacybeleid