Návrh uznesenia - B6-0054/2009Návrh uznesenia
B6-0054/2009

NÁVRH UZNESENIA

12.1.2009

ktorý na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 103 ods. 2 rokovacieho poriadku
predkladajú Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, David Hammerstein, Hélène Flautre, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, Angelika Beer a Cem Özdemir
v mene skupiny Verts/ALE
o konflikte v pásme Gazy

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B6-0051/2009

Postup : 2009/2504(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B6-0054/2009
Predkladané texty :
B6-0054/2009
Prijaté texty :

B6‑0054/2009

Uznesenie Európskeho parlamentu o konflikte v pásme Gazy

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Blízkom východe, najmä uznesenie zo 16. novembra 2006 o situácii v pásme Gazy, uznesenie z 12. júla 2007 o Strednom východe, uznesenie z 11. októbra 2007 o humanitárnej situácii v Gaze a uznesenie z 21. februára 2008 o situácii v pásme Gazy,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 242 (1967), 338 (1973) a 1860 z 8. januára 2009,

–  so zreteľom na štvrtý Ženevský dohovor (1949) a jeho päť zásad,

–  so zreteľom na vyhlásenie Európskej únie o situácii na Blízkom východe z 30. decembra 2008,

–  so zreteľom na článok 103 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže 27. decembra 2008, po skončení šesťmesačného prímeria medzi Izraelom a Hamasom, ktoré 18. júna 2008 sprostredkoval Egypt, začali izraelské ozbrojené sily letecké útoky, po ktorých nasledovala pozemná invázia do pásma Gazy, čo bolo odvetou za odpaľovanie rakiet palestínskymi militantmi,

B.  keďže prímerie bolo často narúšané oboma stranami a nevyústilo do zrušenia izraelskej blokády pásma Gazy v zmysle dohody oboch strán a keďže nastala vážna humanitárna kríza, ktorá zasiahla všetkých obyvateľov pásma Gazy, a situácia na Západnom brehu sa zlepšila len v obmedzenom rozsahu a v nepodstatných oblastiach,

C.  keďže v dôsledku izraelskej ofenzívy bolo doteraz zabitých takmer tisíc a zranených tritisíc osôb vrátane veľkého počtu žien a detí a zničené boli aj civilné infraštruktúry, budovy, domy, a dokonca aj škola OSN, v ktorej sa ukrývali rodiny utečencov,

D.  keďže v deklarácii z Annapolisu z 27. novembra 2007 Izraelčania a Palestínčania vyjadrili odhodlanie začať dvojstranné rokovania v dobrej viere zamerané na uzavretie mierovej zmluvy riešiacej všetky zostávajúce otázky do konca roku 2008 a okamžite implementovať svoje záväzky v rámci cestovnej mapy, medzi ktoré patrí zastavenie všetkých osídľovacích činností, zrušenie obmedzení pohybu tovarov a osôb na okupovaných územiach a skončenie násilia a terorizmu,

1.  rozhodne odsudzuje masívnu a neprimeranú ofenzívu izraelských vzdušných a pozemných síl v husto obývanej oblasti, ktorá spôsobila vysoký počet obetí medzi civilným obyvateľstvom a rozsiahle zničenie civilnej infraštruktúry, a v tejto súvislosti vyzýva Izrael, aby splnil svoje záväzky podľa medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv poskytnúť neobmedzený humanitárny prístup do oblasti konfliktu; zároveň odsudzuje vystreľovanie rakiet na izraelské civilné obyvateľstvo zo strany Hamasu;

2.  znovu potvrdzuje svoj postoj, že izraelsko-palestínsky konflikt nemožno vyriešiť vojenskou cestou; preto víta všetky diplomatické kroky zamerané na dosiahnutie trvalého prímeria založeného na tom, že Hamas prestane vystreľovať rakety, že sa skončí pašovanie zbraní cez tunely a že Izrael skončí blokádu pásma Gazy, ako aj na otvorení hraníc a novej účinnej dohode o správe hraničných prechodov;

3.  podporuje najmä francúzsko-egyptskú iniciatívu a vyzýva Radu, aby vynaložila všetko úsilie na oživenie Kvarteta a sprostredkovanie rokovaní medzi všetkými zúčastnenými stranami; víta rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá vyzýva na okamžité, trvalé a plne rešpektované prímerie vedúce k úplnému stiahnutiu izraelských síl z Gazy a neobmedzenému poskytovaniu a distribúcii humanitárnej pomoci v Gaze, a vyjadruje poľutovanie nad neochotou oboch strán dodržiavať podmienky tejto rezolúcie;

4.  potvrdzuje právo Izraela na sebaobranu, ale zdôrazňuje, že toto právo musí byť primerané skutočnej hrozbe a malo by sa uplatňovať v plnom súlade s humanitárnym právom a medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi zo Ženevských dohovorov, podľa ktorých je najdôležitejší rešpekt k civilistom a ich ochrana pred následkami vojenských akcií, a najmä Izraelu pripomína jeho záväzky, ktoré má ako okupujúca mocnosť podľa štvrtého Ženevského dohovoru o ochrane civilných osôb počas vojny; naliehavo vyzýva členské štáty, aby Izraelu prestali dodávať zbrane, pokiaľ nejestvujú záruky, že takéto zbrane sa nepoužijú v rozpore s medzinárodným právom a že Izrael nepoužije zbrane zakázané medzinárodným právom, napríklad muníciu obsahujúcu biely fosfor;

5.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad osudom a bezpečnosťou 1,5 milióna Palestínčanov uväznených v Gaze, ktorí nemajú možnosť opustiť pásmo, a nad humanitárnou situáciou Palestínčanov žijúcich na Západnom brehu, ktorých situácia sa nezlepšila napriek kooperatívnemu prístupu Palestínskej národnej samosprávy; zastáva názor, že každodenné trojhodinové zastavenie bombardovania je nedostatočné na riešenie súčasnej humanitárnej katastrofy, ktorú možno riešiť len okamžitým a trvalým prímerím; pripomína, že súčasná kríza ešte viac zhoršila situáciu, ktorá vznikla dlhotrvajúcou blokádou pásma Gazy uplatňovanou izraelskými orgánmi od roku 2007;

6.  preto vyzýva obe strany, aby zastavili nepriateľské akcie, a tak umožnili primeranú humanitárnu pomoc civilnému obyvateľstvu, evakuáciu ranených, obnovenie núdzových služieb a životne dôležitej infraštruktúry a umožnili Palestínčanom, ktorí chcú opustiť oblasť konfliktu, aby mohli odísť v bezpečí a za pomoci susedných štátov;

7.  vyzýva najmä egyptské úrady, aby urobili všetko, čo je v ich silách, a otvorili hraničný prechod Rafah a umožnili odchod utečencom a civilnému obyvateľstvu a dodávku humanitárnej pomoci;

8.  konštatuje, že základnou podmienkou stabilnej dohody a zapojenia medzinárodného spoločenstva do súčasnej krízy je vnútorná dohoda všetkých zložiek palestínskej spoločnosti na základe dohody z Mekky z februára 2007;

9.  konštatuje, že vojenská akcia Izraela nezvratne poškodzuje proces naštartovaný na konferencii v Annapolise a ohrozuje všetky mierne úspechy a zostávajúcu nádej na celkové riešenie konfliktu na základe dohody v strednodobom horizonte, vyzýva preto EÚ, aby bez ďalšieho odkladu vyvinula silnú iniciatívu zameranú na zvolanie medzinárodnej konferencie za účasti všetkých hlavných aktérov, ktorej cieľom bude dopracovanie aktuálnych mierových návrhov, pričom sa prihliadne najmä na návrh Ligy arabských štátov, a tiež na položenie základov pre komplexné mierové riešenie založené na dvoch štátoch, t. j. Izraelskom štáte s bezpečnými a uznanými hranicami a životaschopnom palestínskom štáte s hlavným mestom Východný Jeruzalem;

10.  vyzýva Radu, aby začala pripravovať vyslanie medzinárodných mierových síl do pásma Gazy pod vedením EÚ a s mandátom OSN, ktorých súčasťou budú tiež kontingenty z arabských a moslimských krajín;

11.  vyzýva Radu aby pozastavila proces zlepšovania vzťahov s Izraelom, až kým nebude dosiahnutá dohoda všetkých strán o plnom, kompletnom a trvalom prímerí a kým Izrael neumožní neobmedzený prístup pre humanitárnu pomoc; zároveň opätovne potvrdzuje, že neodmysliteľnou podmienkou akéhokoľvek zlepšenia politických vzťahov medzi EÚ a Izraelom musí byť dodržiavanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ukončenie humanitárnej krízy v Gaze a na okupovaných palestínskych územiach, skutočný záväzok dosiahnuť komplexné mierové riešenie situácie a plné uplatňovanie dočasnej dohody o pridružení medzi ES a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny (OOP);

12.  zastáva názor, že útoky Izraela na Gazu sú v rozpore s ustanoveniami dohody o pridružení medzi EÚ a Izraelom, predovšetkým s ustanoveniami súvisiacimi s doložkou o ľudských právach, ktorá sa právne považuje za základný prvok dohody; opäť zdôrazňuje potrebu vytvoriť jednoznačný mechanizmus na uplatňovanie takejto doložky;

13.  odsudzuje rozhodnutie izraelských úradov neumožniť novinárom prístup do pásma Gazy a povoliť len obmedzený počet humanitárnych konvojov; požaduje umožniť slobodný a neobmedzený prístup medzinárodným monitorovacím pracovníkom, aby mohli vyšetriť zločiny spáchané pred vojenskou ofenzívou a počas nej; odsudzuje rozhodnutie izraelských orgánov zadržať a vyhostiť 15. decembra 2008 vyslanca Rady OSN pre ľudské práva na okupovaných teritóriách Richarda Falka, ktorý vyšetruje zaobchádzanie s Palestínčanmi zo strany Izraela;

14.  je hlboko znepokojený vážnymi dôsledkami izraelskej ofenzívy na celom svete, ktorá podporuje vzájomnú nenávisť medzi všetkými zainteresovanými národmi, oslabuje umiernené časti islamského sveta a šíri ovzdušie násilia, ktoré vedie k radikalizácii extrémistických skupín a zvýšeniu počtu antisemitských aktov;

15.  žiada ďalšie prepustenie väčšej časti palestínskych väzňov, a najmä prepustenie uväznených členov palestínskej zákonodarnej rady vrátane Marwana Barghoutiho; zdôrazňuje, že takýto krok by strany mohol podnietiť, aby pokračovali v dialógu;

16.  poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, Vysokému predstaviteľovi pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, vyslancovi Kvarteta pre Blízky východ, predsedovi Palestínskej samosprávy, Palestínskej zákonodarnej rade, izraelskej vláde, Knessetu a egyptskej vláde a parlamentu.