Päätöslauselmaesitys - B6-0056/2009Päätöslauselmaesitys
B6-0056/2009

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  12.1.2009

  neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
  työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
  esittäjä(t): Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides ja Gunnar Hökmark
  PPE-DE-ryhmän puolesta
  Lähi-idän/Gazan kaistan tilanteesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0051/2009

  Menettely : 2009/2504(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B6-0056/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B6-0056/2009
  Hyväksytyt tekstit :

  B6‑0056/2009

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Lähi-idän/Gazan kaistan tilanteesta

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon aiemmat Lähi-idästä antamansa päätöslauselmat, erityisesti Gazan kaistan humanitaarisesta tilanteesta antamansa päätöslauselmat,

  –  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 242 (1967), 338 (1973) ja 1860 (2009),

  –  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 21. syyskuuta 2007 antaman lausunnon Lähi-idästä,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että väkivallan lisääntyminen alueella on erittäin paljon lisännyt Gazan kaistan ja Israelin siviiliväestön pelkoa ja kärsimyksiä;

  B.  ottaa huomioon, että Gazan kaistan jo entisestään hauras humanitaarinen tilanne on huonontunut merkittävästi sen jälkeen, kun Israel aloitti sotilaallisen hyökkäyksensä,

  C.  ottaa huomioon, että Hamas on kieltäytynyt uudistamasta aseleposopimusta ja jatkanut ohjusten ampumista Israelin eteläisiä kaupunkeja kohti,

  D.  ottaa huomioon, että Hamas on laittomasti ja julmasti tuhonnut Gazan palestiinalaishallinnon,

  E.  ottaa huomioon, että mahdollinen edistyminen Lähi-idän konfliktissa ja kaikenlaisen väkivallan käytöstä pidättyminen vaikuttaa olennaisesti maailmanrauhaan yleisesti,

  F.  ottaa huomioon, että Gazan kaistalla ja Länsirannalla asuvien palestiinalaisten elinolojen parantaminen sekä rauhanprosessin elvyttäminen ja toimivien palestiinalaisten instituutioiden perustaminen Gazaan ovat keskeisiä tekijöitä pyrkimyksissä, joilla tavoitellaan oikeudenmukaista ja kestävää rauhaa israelilaisten ja palestiinalaisten välille,

  1.  vaatii välitöntä, pysyvää aselepoa, johon on myös kuuluttava se, että Hamas lopettaa ohjushyökkäykset Israeliin ja Israel nykyisen sotilaallisen toimintansa Gazassa;

  2.  on syvästi huolissaan Gazan kaistan humanitaarisesta kriisistä ja sen mahdollisista vakavista seurauksista; korostaa, että alueella on täysin kunnioitettava ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta;

  3.  vaatii, että Hamas lopettaa pysyvästi ja todistettavasti ohjusten ampumisen Israeliin ja että Gazassa toteutetaan tarvittavia turvatoimia;

  4.   pitää myönteisenä EU:n ja sen jäsenvaltioiden rauhanaloitetta ja katsoo, että niiden on toimittava läheisessä yhteistyössä EU:n puheenjohtajavaltio Tšekin ja komission kanssa, ja pitää lisäksi myönteisenä EU:n kolmen puheenjohtajavaltion troikan yhteistyötä Tšekin johdolla;

  5.  pyytää Lähi-idän kvartettiryhmää (EU, Yhdysvallat, YK, Venäjä) toimimaan yhdessä nopeasti ja korkealla tasolla, ja katsoo, että ryhmän on tehtävä läheistä yhteistyötä arabivaltioiden kanssa, jotta nykyinen konflikti voidaan lopettaa ja luoda edellytykset ja takeet Lähi-idän konfliktin pysyvälle ratkaisulle, joka perustuu Israelin valtion rauhanomaiseen ja turvalliseen rinnakkaineloon elinkelpoisen Palestiinan valtion kanssa;

  6.  pitää EU:n ja Egyptin uutta aloitetta erittäin myönteisenä osoituksena Egyptin toiminnasta ja vastuullisuudesta;

  7.  pyytää, että Egypti suostuu varmistamaan, että ohjusten, aseiden ja ampumatarvikkeiden salakuljetus ja tunnelien rakentaminen Gazan ja Egyptin rajalla lopetetaan ja rannikkomerta Gazan ja Egyptin edustalla valvotaan, ja että kvartettiryhmän yhdessä arabivaltioiden kanssa koordinoima kansainvälinen yhteisö järjestää kansainvälistä apua henkilökunnan ja tarvikkeiden muodossa selkeän ja vahvan mandaatin nojalla, jotta Israelin ja Gazan ihmisten turvallisuus voidaan palauttaa ja taata aselevon noudattaminen;

  8.  vaatii ehdottomasti, että humanitaarinen katastrofi on estettävä ja että on taattava tavaratoimitukset siviiliväestölle ja luotava tarvittava jakeluverkosto; pitää myönteisenä askeleena oikeaan suuntaan sitä, että suunniteltu taistelutoimien lopettaminen päivittäin kolmen tunnin ajaksi ja humanitaarisen käytävän avaaminen Gazaan on hyväksytty, samalla kun tavoitteena on pysyvä aselepo;

  9.  pitää välttämättömänä, että Israel, Egypti ja kansainvälinen yhteisö toimivat tiiviimmin yhteistyössä rajanylitysten valvonnassa, jotta tavaratoimitukset ja liikkumisen vapaus voidaan varmistaa ja samalla lopettaa aseiden ja ampumatarvikkeiden salakuljetus Gazaan;

  10.  katsoo, että EU:n olisi näissä olosuhteissa aloitettava uudelleen ja vahvistettava rajavalvonnan avustusoperaatiotaan Rafahin rajanylityspaikassa (EU BAM Rafah) ja varmistettava operaation tehokkuus;

  11.  toivoo, että Yhdysvaltojen tuleva presidentti Obama välittömästi toimikautensa alusta alkaen asettaisi tämän asian etusijalle, jotta hänen maansa pystyisi heti toimimaan Lähi-idän kysymyksessä yhteistyössä väistyvän hallinnon kanssa ja koordinoidusti kvartettiryhmän kanssa;

  12.  kehottaa Syyriaa ja Irania lopettamaan asetoimituksensa Hamasille ja Hizbollahille ja tukemaan kansainvälisiä rauhanaloitteita aktiivisesti ja rakentavasti:

  13.  pitää välttämättömänä, että Israel, kvartettiryhmä ja arabivaltiot toimivat läheisessä yhteistyössä presidentti Abbasin kanssa;

  14.  pitää presidentti Abbasia ja palestiinalaishallintoa Länsirannan ja Gazan kaistan oikeutettuina edustajina;

  15.  kehottaa Hamasia ja muita Palestiinan sotilasryhmittymiä luopumaan väkivallan käytöstä ja tunnustamaan Israelin valtion olemassaolon oikeuden ja kunnioittamaan presidentti Abbasin määräysvaltaa hänen käymissään neuvotteluissa;

  16.  vaatii Israelia takaamaan humanitaarisen avun perillepääsyn ja asteittain lopettamaan Länsirannan tarkastuspisteet sekä muuttamaan perusteellisesti asutuspolitiikkaansa, jotta elinkelpoisen Palestiinan valtion edellytyksenä oleva taloudellinen kehitys olisi mahdollista;

  17.  kehottaa neuvostoa ja komissiota takaamaan vastedeskin yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa välttämättömän humanitaarisen avun toimittamisen palestiinalaisille ottaen erityisesti huomioon erityisen haavoittuvien ryhmien erityistarpeet; kehottaa neuvostoa ja komissiota lujittamaan koordinoidusti EU:n suoraa vaikutusvaltaa Gazan kaistalla ja Lähi-idässä sekä luomaan edellytykset kriisin ratkaisemiselle sekä terrorismin ja ääriliikkeiden tukemisen lopettamiselle ja työttömyyden ja köyhyyden poistamiselle; katsoo, että EU:n taloudellista apua on käytettävä tehokkaana välineenä sekä EU:n aseman lujittamiseksi alueella että Gazan siviiliväestön elämän edellytysten parantamiseksi merkittävästi;

  18.  korostaa, että nykyinen tilanne osoittaa jälleen kerran, miten tärkeää Lissabonin sopimuksessa vahvistettu EU:n jatkuva kansainvälinen edustus on;

  19.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartettiryhmän erityisedustajalle, Arabiliiton pääsihteerille, parlamentaarisen Euro–Välimeri-yleiskokouksen puheenjohtajalle, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakia säätävälle neuvostolle, Israelin hallitukselle, knessetille sekä Egyptin hallitukselle ja parlamentille.