Päätöslauselmaesitys - B6-0057/2009Päätöslauselmaesitys
B6-0057/2009

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

12.1.2009

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
esittäjä(t): Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas ja Feleknas Uca
Lähi-idän/Gazan alueen tilanteesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0051/2009

Menettely : 2009/2504(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B6-0057/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B6-0057/2009
Hyväksytyt tekstit :

B6‑0057/2009

Euroopan parlamentin päätöslauselma Lähi-idän/Gazan alueen tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idän tilanteesta, erityisesti Gazan tilanteesta 16. marraskuuta 2006, Lähi-idän tilanteesta 12. heinäkuuta 2007, Gazan humanitaarisesta tilanteesta 11. lokakuuta 2007 sekä Gazan tilanteesta 21. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 242 (1967), 338 (1973) sekä 8. tammikuuta 2009 annetun päätöslauselman 1860,

–   ottaa huomioon neljännen Geneven sopimuksen (1949),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin 30. joulukuuta 2008 antaman julkilausuman Lähi-idän tilanteesta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Israel käynnisti 27. joulukuuta 2008 sotilaallisen hyökkäyksen Gazan alueelle ja että kyseessä on Israelin merkittävin sotilaallinen toimi vuonna 1967 käydyn kuuden päivän sodan jälkeen,

B.  ottaa huomioon, että uusimpien raporttien mukaan Israelin operaatiossa on toistaiseksi kuollut Gazassa lähes tuhat ihmisiä, joista monet ovat lapsia ja naisia, tuhansia on haavoittunut ja taloja, kouluja ja muuta keskeistä siviili-infrastruktuuria tuhoutunut, kuten eräät Euroopan parlamentin jäsenet näkivät vieraillessaan äskettäin Rafahissa,

C.  ottaa huomioon monet raportit, joissa väitetään, että Israelin armeija käyttää fosforiammuksia, jotka aiheuttavat vakavampia vammoja,

D.  ottaa huomioon, että Gazan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina kahdeksantoista kuukauden ajan ja että henkilöiden ja tavaroiden vapaan liikkuvuuden estävä saarto on vaikuttanut asukkaiden arkeen ja lamauttanut Gazan alueen taloutta entisestään, ja ottaa huomioon, että Gazan alueen eristämisen politiikka on epäonnistunut sekä poliittisesti että humanitaarisesti,

E.  pitää Israelin sotaa ja Gazan alueen saartoa kollektiivisena rangaistuksena, joka on vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta, ja ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusneuvoston palestiinalaisten ihmisoikeustilannetta Länsirannalla ja Gazan alueella käsittelevä erityisraportoija on todennut, että Gazan saarto on rikos ihmisyyttä vastaan,

F.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin huomattavalla taloudellisella tuella palestiinalaisille on ollut suuri merkitys pyrittäessä välttämään humanitaarinen katastrofi Gazan alueella ja Länsirannalla mutta sillä ei ole kyetty vaikuttamaan poliittiseen prosessiin; ottaa huomioon, että viimeisimmät tapahtumat ovat myös seurausta EU:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden politiikasta, koska ne ovat jättäneet Israelin rankaisematta kymmenien vuosien ajan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden jatkuvista ja pysyvistä loukkauksista,

 • 1.tuomitsee lujasti Israelin ilma- ja maavoimien massiiviset hyökkäykset tiheästi asutetulle alueelle, koska tämä sota vaatii yhä kasvavan määrän uhreja siviiliväestön keskuudessa ja aiheuttaa siviili-infrastruktuurin laajaa tuhoa;
 • 2.ilmaisee myötätuntonsa siviiliväestölle, joka joutuu kärsimään väkivallasta Gazan alueella; on erittäin pahoillaan siitä, että myös siviilikohteisiin ja YK:n kohteisiin on tehty iskuja;
 • 3.kehottaa tekemään välittömästi kestävän tulitauon, jota noudatetaan täydellisesti ja joka johtaa kaikkien Israelin miehitysjoukkojen vetämiseen täydellisesti Gazan alueelta, ja kehottaa neuvottelemaan aselevon, jonka takeena olisi kansainvälisen yhteisön luoma mekanismi, mukaan lukien monikansalliset turvajoukot;
 • 4.pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston 8. tammikuuta 2009 hyväksymää päätöslauselmaa 1860;
 • 5.kehottaa neuvostoa ja EU:n jäsenvaltioita käyttämään painostusta YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman panemiseksi täytäntöön ja jatkuvan väkivallan lopettamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita lopettamaan asetoimitukset Israeliin;
 • 6.tuomitsee israelilaisiin siviileihin kohdistuvat Hamasin raketti-iskut; ilmaisee myötätuntonsa Israelin siviiliväestölle, joka joutuu kärsimään väkivallasta; kehottaa Hamasia lopettamaan raketti-iskut ja kantamaan oman vastuunsa sitoutumalla poliittiseen prosessiin;
 • 7.painottaa, että on erittäin tärkeää uudistaa ponnistelut Palestiinan sisäisen sovinnon edistämiseksi, ja korostaa tässä yhteydessä Gazan alueen ja Länsirannan välisen pysyvän maantieteellisen yhteyden ja rauhallisen ja kestävän yhdentymisen tarvetta;
 • 8.toistaa näkemyksensä, että Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin ei voi olla sotilaallista ratkaisua; pitää sen vuoksi tervetulleina kaikkia käynnistettyjä diplomaattisia toimia; kehottaa neuvostoa tekemään kaiken voitavansa Lähi-idän kvartetin elvyttämiseksi ja kaikkien asiaan liittyvien osapuolten välisten neuvottelujen helpottamiseksi;
 • 9.toteaa, että Israelin sotilaalliset toimet ovat rikkoneet peruuttamattomasti Annapolisin prosessin ja vaarantavat kaikki rajalliset saavutukset ja jäljellä olevat toiveet konfliktin kattavasta neuvotteluratkaisusta keskipitkällä aikavälillä;
 • 10.korostaa, että todellinen ratkaisu nykyiseen kriisiin voidaan löytää vain siten, että käydään vilpittömiä neuvotteluja, Israel vetäytyy vuodesta 1967 lähtien miehitetyiltä alueilta ja Israelin ja Palestiinan väliseen konfliktiin löydetään lopullinen, oikeudenmukainen ja kestävä ratkaisu, joka voi olla vain kahteen valtioon perustuva ratkaisu – sellaisen Palestiinan valtion perustaminen, joka noudattaa vuoden 1967 rajoja ja jonka pääkaupunkina on Itä-Jerusalem – ja asutetaan kattavasti kaikki palestiinalaispakolaiset YK:n yleiskokouksen päätöslauselman nro 194 mukaisesti;
 • 11.ilmaisee syvän huolensa niiden Gazan alueelle loukkuun jääneiden 1,5 miljoonan palestiinalaisen kohtalosta ja turvallisuudesta, joilla ei ole mahdollisuutta lähteä alueelta; katsoo, että päivittäinen kolmen tunnin tauko pommituksissa ei riitä humanitaarisen katastrofin hoitamiseen, koska sitä voidaan torjua ainoastaan välittömän ja kestävän tulitauon avulla; muistuttaa, että tämänhetkinen kriisi on pahentanut entisestään tilannetta, jonka Israelin viranomaisten vuonna 2007 asettama Gazan alueen kauan kestänyt saarto on aiheuttanut;
 • 12.kehottaa Israelin viranomaisia sallimaan elintarvikkeiden, ensiavun ja polttoaineen toimitukset Gazan alueelle avaamalla rajanylityspaikat ja lopettamalla alueen saarron; kehottaa erityisesti Egyptin viranomaisia tekemään kaikkensa, jotta Rafahin rajanylityspaikka voitaisiin avata ja siten sallia pakolaisten ja muun siviiliväestön poistuminen ja humanitaarisen avun toimittaminen;
 • 13.katsoo, että Israelin ja palestiinalaishallinnon syyskuussa 2005, sen jälkeen kun Israel yksipuolisesti vetäytyi Gazasta, tekemän liikkumista ja alueelle pääsyä koskevan sopimuksen ja Rafahin rajanylityspaikasta sovittujen periaatteiden välitön noudattaminen pitää varmistaa rajoituksitta, ja kehottaa neuvostoa käynnistämään uudelleen EU:n tarkkailuoperaation Rafahissa;
 • 14.arvostelee ankarasti Israelin viranomaisten päätöstä olla päästämättä toimittajia Gazan alueelle ja päästää sinne humanitaarista apua antavia saattueita vain rajoitetusti; kehottamaan takaamaan kansainvälisille tarkkailijoille esteettömän ja vapaan pääsyn, jotta voidaan tutkia ennen sotilaallista hyökkäystä ja sen aikana tehtyjä rikoksia;
 • 15.korostaa, että EU:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden politiikka, joka koskee Israelin jättämistä rankaisematta kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomuksista, on epäonnistunut; kehottaa neuvostoa, jäsenvaltioita ja komissiota tekemään lopulta johtopäätökset tästä asiasta;
 • 16.katsoo, että Israelin hyökkäykset Gazaan rikkovat EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen määräyksiä ja etenkin oikeudellisesti sopimuksen keskeiseksi osaksi katsottavaan ihmisoikeuslausekkeeseen liittyviä määräyksiä; katsoo, että EU:n ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen täytäntöönpano olisi keskeytettävä viimeaikaisten tapahtumien valossa ja sopimuksen 2 artiklan mukaisesti;
 • 17.toistaa, että EU:n ja Israelin välisten suhteiden kehittämisen ehtona tulee olla ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioittaminen, Gazan ja miehitettyjen palestiinalaisalueiden humanitaarisen kriisin lopettaminen, todellinen sitoutuminen kattavaan rauhanjärjestelyyn ja EY:n ja PLO:n väliaikaisen assosiaatiosopimuksen täysi täytäntöönpano; kehottaa neuvostoa ja komissiota lopettamaan välittömästi EU:n ja Israelin välisten suhteiden kehittämisen prosessin;
 • 18.kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakia säätävälle neuvostolle, Israelin hallitukselle ja knessetille sekä Egyptin hallitukselle ja parlamentille.