Förslag till resolution - B6-0057/2009Förslag till resolution
B6-0057/2009

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION

  12.1.2009

  till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
  i enlighet med artikel 103.2 i arbetsordningen
  från Francis Wurtz, Luisa Morgantini, Kyriacos Triantaphyllides, Miguel Portas och Feleknas Uca
  om situationen i Mellanöstern/Gazaremsan

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B6-0051/2009

  Förfarande : 2009/2504(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B6-0057/2009
  Ingivna texter :
  B6-0057/2009
  Antagna texter :

  B6‑0057/2009

  Europaparlamentets resolution om situationen i Mellanöstern/Gazaremsan

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern, särskilt resolutionerna av den 16 november 2006 om situationen i Gazaremsan, den 12 juli 2007 om Mellanöstern, den 11 oktober 2007 om den humanitära situationen i Gaza och den 21 februari 2008 om situationen i Gaza,

  –  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 242 (1967), 338 (1973) och 1860 av den 8 januari 2009,

  –  med beaktande av den fjärde Genèvekonventionen (1949),

  –  med beaktande av Europeiska unionens uttalande den 30 december 2008 om situationen i Mellanöstern,

  –  med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Den 27 december 2008 inledde Israel en militäroffensiv i Gaza, den mest omfattande israeliska militära operationen sedan sexdagarskriget 1967.

  B.  Enligt de senaste rapporterna har Israels militära insatser hittills resulterat i upp emot tusen döda i Gaza, varav många barn och kvinnor, och i tusentals skadade samt förstörda hus, skolor och andra viktiga inslag i civil infrastruktur. Även vissa ledamöter av Europaparlamentet kunde bevittna detta under det senaste besöket i Rafah.

  C.  Många rapporter gör gällande att de israeliska styrkorna använder ammunition med fosfor, vilket leder till allvarligare skador.

  D.  Gränsövergångarna till och från Gaza har hållits stängda i 18 månader och blockaden mot fri rörlighet för personer och varor har påverkat invånarnas vardag och i ytterligare utsträckning inneburit en låsning för ekonomin i Gazaremsan. Strategin med en isolering av Gazaremsan har visat sig vara ett misslyckande såväl politiskt som humanitärt.

  E.  Israels krig och blockaden av Gazaremsan utgör former av kollektiv bestraffning och strider därmed mot internationell humanitär rätt. FN:s råd för mänskliga rättigheter och dess särskilde rapportör om situationen för de mänskliga rättigheterna bland palestinierna på Västbanken och i Gaza har uppgett att blockaden av Gaza utgör ett brott mot mänskligheten.

  F.  Europeiska unionens betydande ekonomiska stöd till palestinierna har spelat en viktig roll när det gäller att undvika en humanitär katastrof i Gazaremsan och på Västbanken, samtidigt som det inte bidragit i nämnvärd utsträckning till den politiska processen. Den senaste utvecklingen är även ett resultat av en strategi från EU:s och andra internationella aktörers sida som gett Israel en möjlighet att under årtionden ostraffat gång på gång begå brott mot internationell rätt och internationell humanitär rätt.

  1.  Europaparlamentet fördömer med eftertryck Israels massiva luft- och markoffensiver i tätbefolkade områden, ett krig som har lett till allt fler offer bland civilbefolkningen och en omfattande förstörelse av civil infrastruktur.

  2.  Europaparlamentet ger uttryck för sympati gentemot de delar av civilbefolkningen som drabbats av våldet i Gaza, och beklagar att även civila mål och delar av FN:s organisation drabbats.

  3.  Europaparlamentet uppmanar till en omedelbar och varaktig vapenvila som respekteras fullt ut och som leder till ett fullständigt tillbakadragande av alla israeliska ockupationsstyrkor från Gaza, och även till ett framförhandlat vapenstillestånd som bör garanteras av en mekanism utarbetad av världssamfundet, inklusive en multinationell skyddsstyrka.

  4.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1860 av den 8 januari 2009.

  5.  Europaparlamentet uppmanar rådet och EU:s medlemsstater att verka för ett genomförande av FN:s säkerhetsråds resolution och för ett stopp för det pågående våldet. Medlemsstaterna uppmanas att inställa alla vapenleveranser till Israel.

  6.  Europaparlamentet fördömer Hamas raketattacker mot israeliska civila och ger uttryck för sympati gentemot de delar av den israeliska civilbefolkningen som drabbats av våldet. Hamas uppmanas att upphöra med raketattackerna och ta sitt ansvar genom att engagera sig i den politiska processen.

  7.  Europaparlamentet betonar vikten av förnyade ansträngningar i arbetet med försoning bland palestinierna, och understryker i detta sammanhang behovet av såväl en permanent geografisk länk mellan Gazaremsan och Västbanken som en fredlig och varaktig politisk återförening av dessa områden.

  8.  Europaparlamentet påpekar på nytt att det inte kan bli tal om en militär lösning på konflikten mellan Israel och Palestina. Parlamentet välkomnar mot bakgrund av detta alla de diplomatiska åtgärder som vidtagits. Rådet uppmanas att göra allt för att återuppliva kvartetten och underlätta förhandlingarna mellan alla berörda parter.

  9.  Europaparlamentet framhåller att de militära attackerna från Israels sida oåterkalleligen ödelägger Annapolisprocessen samt riskerar att omintetgöra de begränsade framsteg som uppnåtts och undergräva de återstående förhoppningarna om en omfattande framförhandlad överenskommelse i konflikten på medellång sikt.

  10.  Europaparlamentet understryker att en verklig lösning på krisen kan uppnås endast genom ärliga förhandlingar, ett tillbakadragande av israeliska styrkor från de territorier som ockuperats sedan 1967 och en slutgiltig, rättvis och varaktig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina som måste inbegripa en tvåstatslösning – inrättandet av en palestinsk stat enligt gränserna från 1967, med östra Jerusalem som huvudstad, och en omfattande lösning för alla palestinska flyktingar på grundval av FN:s resolution 194.

  11.  Europaparlamentet ger uttryck för djup oro över säkerheten för de 1,5 miljoner palestinier som sitter fast i Gaza och över dessa människors öde, personer som inte har någon möjlighet att lämna Gazaremsan. Parlamentet anser inte att ett dagligt, tre timmar långt eldupphör är tillräckligt för att man ska kunna hantera den pågående humanitära katastrofen, utan att ett omedelbart och varaktigt vapenstillestånd krävs i detta sammanhang. Parlamentet påminner om att den nuvarande krisen förvärrar den situation som skapats genom blockaden av Gazaremsan, initierad av israeliska myndigheter 2007.

  12.  Europaparlamentet kräver att de israeliska myndigheterna ska tillåta att livsmedel, brådskande medicinsk hjälp och bränsle levereras till Gazaremsan genom att Israel öppnar gränsövergången och upphäver blockaden. Parlamentet uppmanar framför allt de egyptiska myndigheterna att göra sitt yttersta för att öppna gränsövergången vid Rafah och tillåta rörlighet för flyktingar och civilbefolkningen samt tillhandahållande av humanitärt bistånd.

  13.  Europaparlamentet anser att ett omedelbart återupplivande av avtalet om transporter och tillträde (AMA) och överenskommelsen om principerna för övergången vid Rafah (APRC), som slöts i september 2005 av Israel och den palestinska myndigheten efter Israels ensidiga tillbakadragande från Gazaremsan, måste garanteras utan någon begränsning, och uppmanar rådet att återuppta EU:s övervakningsuppdrag i Rafah.

  14.  Europaparlamentet riktar skarp kritik mot de israeliska myndigheterna beslut att inte släppa in journalister i Gazaremsan och att tillåta bara ett begränsat antal humanitära konvojer. Parlamentet efterlyser fullständigt och förbehållslöst tillträde för internationella observatörer för att de brott som begåtts inför och under militäroffensiven ska kunna utredas.

  15.  Europaparlamentet understryker att den strategi från EU:s och andra internationella aktörers sida som gett Israel en möjlighet att ostraffat begå brott mot internationell rätt och internationell humanitär rätt varit ett misslyckande. Rådet, medlemsstaterna och kommissionen uppmanas att äntligen dra sina slutsatser av detta.

  16.  Europaparlamentet anser att Israels attacker i Gaza strider mot innehållet i associeringsavtalet mellan EU och Israel, framför allt de delar som rör människorättsklausulen, som ur ett rättsligt perspektiv ses som en väsentlig beståndsdel av avtalet. Parlamentet anser mot bakgrund av den senaste utvecklingen och artikel 2 i associeringsavtalet mellan EU och Israel att avtalet bör upphävas.

  17.  Europaparlamentet understryker att utvecklingen av förbindelserna mellan EU och Israel måste bli föremål för stränga villkor med respekt för de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt, ett slut på den humanitära krisen i Gaza och de ockuperade palestinska territorierna, ett verkligt åtagande om en omfattande fredsuppgörelse och ett fullständigt genomförande av interimsavtalet om associering mellan EG och PLO. Rådet och kommissionen uppmanas att omedelbart upphöra med uppgraderingen av förbindelserna mellan EU och Israel.

  18.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU:s höge representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, kvartettens särskilda sändebud till Mellanöstern, den palestinska myndighetens ordförande, det palestinska lagstiftande rådet, Israels regering, Knesset samt Egyptens regering och parlament.