Päätöslauselmaesitys - B6-0058/2009Päätöslauselmaesitys
B6-0058/2009

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

  12.1.2009

  neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
  työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan mukaisesti
  esittäjä(t): Annemie Neyts-Uyttebroeck
  ALDE-ryhmän puolesta
  Gazan alueen tilanteesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B6-0051/2009

  Menettely : 2009/2504(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B6-0058/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B6-0058/2009
  Hyväksytyt tekstit :

  B6‑0058/2009

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Gazan alueen tilanteesta

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idän tilanteesta, erityisesti Gazan tilanteesta 16. marraskuuta 2006, Lähi-idän tilanteesta 12. heinäkuuta 2007, humanitaarisesta tilanteesta Gazassa 11. lokakuuta 2007 sekä tilanteesta Gazassa 21. helmikuuta 2008 antamansa päätöslauselmat,

  –  ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 8. tammikuuta 2009 antaman päätöslauselman 1860,

  –  ottaa huomioon neljännen Geneven sopimuksen (1949),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin 30. joulukuuta 2008 antaman julkilausuman Lähi-idän tilanteesta,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 2 kohdan,

  A.  ottaa huomioon, että Israel käynnisti Gazassa 27. joulukuuta sotilaallisen operaation nimeltä "Cast Lead" vastauksena siviilikohteisiin tehdyille uusille rakettihyökkäyksille sen jälkeen, kun Hamas oli ottanut alueen haltuunsa ja tulitauko päättynyt,

  B.  ottaa huomioon, että Gazan väestö on vuodesta 2006 alkaen kärsinyt Israelin asettamasta ihmisten ja tavaroiden, useimmat lääkkeet mukaan luettuina, liikkumisen estävästä saarrosta,

  C  ottaa huomioon, että viimeisimpien raporttien mukaan Israelin operaatio on tappanut noin tuhat ihmistä Gazassa, satoja naisia ja lapsia mukaan luettuina, aiheuttanut tuhansia tapaturmia, tuhonnut taloja, kouluja ja muita tärkeitä siviili-infrastruktuureja,

  D.  ottaa huomioon, että Gazan alueen eristämistä koskeva politiikka on epäonnistunut sekä poliittisesti että humanitaarisesti; pitää Gazan kaistan saartamista kollektiivisena rangaistuksena, joka on vastoin kansainvälistä humanitaarista oikeutta,

  E.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ollut palestiinalaisille antamansa huomattavan taloudellisen tuen vuoksi merkittävässä asemassa pyrittäessä välttämään humanitaarinen katastrofi Gazassa ja Länsirannalla; ottaa huomioon, että EU antaa edelleen, erityisesti UNWRA:n kautta, humanitaarista apua asukkaille sekä suoraa tulotukea palestiinalaishallinnon työntekijöille Gazassa EU:n PEGASE-rahoitusvälineellä ja muulla palestiinalaisalueilla tehtävällä kansainvälisellä avustustoiminnalla,

  1.  pitää myönteisenä YK:n turvallisuusneuvoston 8. tammikuuta 2009 antamaa päätöslauselmaa 1860 ja pahoittelee, että toistaiseksi Israel ja Hamas eivät kumpikaan ole noudattaneet YK:n pyyntöä lopettaa vihamielisyydet; kehottaa tästä syystä Israelia ja Hamasia välittömään tulitaukoon, Israeliin kohdistuvien rakettihyökkäyksien lopettaminen mukaan luettuna, sekä Israelia vetämään välittömästä joukkonsa Gazasta;

  2.  on vakuuttunut, ettei kriisiin ole olemassa sotilaallista ratkaisua ja varoittaa, että operaation pitkittyminen voi vain lisätä entisestään siviiliväestön vakavia kärsimyksiä ja syventää epävarmuutta alueella;

  3.  ilmaisee järkytyksensä Israelin suhteettomasta voimankäytöstä johtuvista Gazan siviiliväestön kärsimyksistä; tuomitsee erityisesti sen, että siviili- ja YK-kohteita on joutunut iskujen maalitauluksi ja ilmaisee sympatiansa väkivaltaisuuksista kärsimään joutuneelle siviiliväestölle Gazassa ja Etelä-Israelissa;

  4.  katsoo, että jatkaessaan Israelin provosointia siviilikohteisiin suunnatuilla rakettihyökkäyksillä Hamasin johto on myös vastuussa Gazan siviiliväestön traagisesta kohtalosta;

  5.  kehottaa neuvostoa lisäämään käynnissä olevien väkivaltaisuuksien vastaista painostusta, tukee kansainvälisen yhteisön, Egypti ja Ranska mukaan luettuina, tähän mennessä käynnistämiä diplomaattisia ponnisteluja, ja kehottaa neuvottelemaan aselevon, jonka takeena olisi kansainvälisen yhteisön luoma mekanismi, johon voisi sisältyä monikansallisten joukkojen lähettäminen alueelle;

  6.  kehottaa järjestämään israelilaisten ja palestiinalaisten saavuttamaan aiempaan sopimukseen sekä Arabivaltioiden liiton aloitteeseen pohjautuvan kansainvälisen konferenssin, jota Lähi-idän kvartetti tukisi ja johon kaikki alueelliset toimijat osallistuisivat;

  7.  kehottaa Israelia lopettamaan kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisten velvoitteidensa rikkomisen; kehottaa Hamasia lopettamaan rakettihyökkäykset ja kantamaan oman vastuunsa sitoutumalla poliittiseen prosessiin, jolla pyritään käynnistämään uudelleen Palestiinan sisäinen vuoropuhelu ja myötävaikuttamaan käynnissä olevaan neuvotteluprosessiin;

  8.  vaatii painokkaasti Israelin viranomaisia sallimaan elintarvikkeiden, ensiavun ja polttoaineen toimitukset Gazaan avaamalla rajanylityspaikat ja lopettamalla alueen saarron; kehottaa Israelin viranomaisia päästämään kansainvälisen lehdistön seuraamaan tapahtumia paikan päällä;

  9.  yhtyy YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1860 vaatimuksiin, joiden mukaan Gazassa on tehtävä kiireellisesti järjestelyitä ja annettava takeet kestävän tulitauon aikaansaamiseksi sekä sen varmistamiseksi, että rajanylityspaikat avataan pysyvästi uudelleen ja aseiden ja ammusten salakuljetus estetään;

  10.  kehottaa neuvostoa ja komissiota sekä muita kansainvälisiä rahoittajia yhteistyössä Yhdistyneiden kansakuntien ja kansalaisjärjestöjen kanssa antamaan asianmukaista apua, jotta voidaan vähitellen käynnistää alueen talouden perustan elvyttäminen sekä palauttaa palestiinalaisten, ja etenkin nuorten, kohtuulliset elinolot;

  11.  korostaa, että EU:n ja Israelin poliittisten suhteiden kehittämisen edellytyksenä on oltava kansainvälisen humanitaarisen oikeuden kunnioitus, todellinen sitoutuminen kattavaan rauhansopimukseen, Gazan ja miehitettyjen palestiinalaisalueiden humanitaarisen kriisin lopettaminen sekä EY:n ja PLO:n väliaikaisen assosiaatiosopimuksen täysimääräisen täytäntöönpanon kunnioittaminen; katsoo, ettei mitään myönnytyksiä voida tehdä niin kauan kuin tilanne säilyy yhtä kriittisenä;

  12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, palestiinalaishallinnon presidentille, Palestiinan lakia säätävälle neuvostolle, Israelin hallitukselle ja knessetille sekä Egyptin hallitukselle ja parlamentille.